ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شــه اخــتــران زان زر افــشــان نـمــایـدکــه اکــســیـر زرهـای آبــان نـمــایـد
بــرآرد ز جــیـب فـلـک دســت مـوســیزر ســامــری نــقــد مــیـزان نـمــایـد
نـه خـورشـیـد هـم خـانـه عـیسـی آمـدچـه معنی که معـلول و حـیران نماید
ز نـــارنــج اگـــر طـــفـــل ســـازد تـــرازونه نـارنـج و زر هر دو یکـسـان نـمـاید
فـلـک طـفـل خـوئی اسـت کـانـدر تــرازوز خــورشــیـد نـارنـج گـیـلـان نـمـایـد
مـگـر خـیـمـه سـلـطـان انـجـم بــرون زدکـه ابـر خـزان چـتـر سـلـطـان نـمـاید
هـوا پــشــت ســنـجــاب بــلـغــار گــرددشــمـر ســیـنـه بــاز خــزران نـمـایـد
بــه دمــهـای ســنــجــاب نـقــاش آبــانبـه زرنـیـخ تـصـویـر بــسـتـان نـمـایـد
بـــه دامــان شـــب پـــاره ای در فــزایــداز آن صــدره روز نــقــصــان نــمــایــد
قــراســنـقــر آنـگـه کــه نـصــرت پــذیـردبــر آقـســنـقـر آثــار خــذلـان نـمـایـد
خـزان از درخـتــان چـو صـبــح از کـواکـبنــثــار ســر شــاه کــیـهـان نــمــایـد
شــهـنــشــاه اســلــام خــاقــان اکــبــرکــه تــاج ســر آل ســامــان نـمــایـد
ســپــهـدار اســلــام مــنــصــور اتــابــککـه کـمـتـر غـلـامش قـدرخـان نمـاید
ســر آل بـــهــرام کــز بـــهــر تـــیــغــشســر تــیـغ بــهـرام افــســان نـمـایـد
سـکـنـدر جــهـادی و خــضـر اعـتــقـادیکــه خــاک درش آب حــیـوان نـمـایـد
جـهان دار شـاه اخـسـتـان کـز طـبـیعـتکـیـومـرث طـهـمـورث امـکـان نـمـایـد
بـه تـاییـد مـهـدی خـصـالـی کـه تـیغـشروان ســوز دجــال طــغــیـان نـمـایـد
فــــلــــک در بـــــر او چــــو چــــوب در اوسـگی حـلقـه در گوش فـرمان نماید
قــبـــولــش ز هــاروت نــاهــیــد ســـازدکـمـالـش ز بــابــل خـراسـان نـمـایـد
ز بــاسـش زمـان دسـت انـصـاف بـوسـدز جودش جهان مست احسان نماید
ز یـک نـفــخــه روح عــدلـش چــو مـریـمعـقـیـم خـزان بـکـر نـیـسـان نـمـایـد
عــجـــوز جــهــان مــادر یــحــیــی آســاازو حـــامــل تـــازه زهــدان نــمــایــد
بـه نـاخـن رسـد خـون دل بـحـر و کـان راکـه هر ناخـنش معـن و نعـمان نماید
ز یک عکس شمشیرش این هفت رقعهتــصــاویـر ایـن هـفــت ایـوان نـمــایـد
در ایـــوان شــــاهـــی در دولـــتــــش رافـلـک حـلـقـه و مـاه سـنـدان نـمـاید
مــزور پــزد خــنـجــر گــوشــت خــوارشعـدو را کـه بــیـمـار عـصـیـان نـمـایـد
خـیـالـی کـه بــنـدد عـدو را عـجــب نـیکه سـرسـام سـوداش بـحـران نماید
اگــر بــوی خــشــمــش بــرد مـغــز دریـاتــیـمــم گــهـی در بــیـابــان نـمــایـد
وگــر رنــگ عــفــوش پــذیــرد بــیــابـــانچــو دریـاش نـیـلـوفـرسـتــان نـمـایـد
وگــر بـــاد خــلــقــش وزد بــر جــهــنــمزبــانـی مــقــامــات رضــوان نـمــایـد
ز گـل شــکـر لـفــظ و تــفــاح خــلـقــششـمـاخـی نـظـیـر صـفـاهـان نـمـایـد
در اقـلـیـم ایـران چـو خـیـلـش بــجـنـبــدهــزاهـز در اقــلــیـم تــوران نــمــایـد
بــه تــعــلـیـم اقــلـیـم گــیـری مـلــک رامـلـک شـاه طـفـل دبـسـتـان نـمـاید
تــف تــیـغ هـنــدیـش هـنــدوســتــان راعـلـی الـروس در روس و الـان نمـاید
اگـر خـود فـرشـتـه شـود بــد سـگـالـشهم از سـگ نـژادان شـیطـان نـمـاید
چـو بـر خـنگ خـتـلـی خـرامـد بـه میدانامـیـر آخـورش شـاه خـتـلـان نـمـایـد
پـــلــاس افـــکــن آخـــور اســـتـــرانــشفـنـا خـسـرو و تــخــت ایـران نـمـایـد
شبـی کز شبـیخون کشد تـیغ چون خورچـو مـاه از کـواکـب سـپـه ران نمـاید
ز شــاه فــلــک تــیــغ و مــه مــرکــب اوزحـل خـود و مـریـخ خـفـتــان نـمـایـد
شــراری جــهـد ز آهـن نـعــل اســبــشکـه حـراقـش ارونـد و ثـهـلـان نـمـاید
ز بــس کـاس ســرهـا و خــون جــگـرهـااجـل سـاقـی و وحـش مهمان نماید
لـب و کـام وحـش از دل و روی خـصـمانهـمـه رنـگ زرنـیـخ و قـطـران نـمـایـد
چـو پـیـکـانـش از حـصـن تـرکـش بــرآیـدبـر این حـصـن فیروزه غـضـبـان نماید
اســد گـاو دل، کــرکـســان کـلـک زهـرهاز آن خـرمـگـس رنـگ پـیکـان نـمـایـد
تــن قـلـعــه هـا پــیـش پــولـاد تــیـغـشچـو قـلـعـی حـل کـرده لـرزان نـمـاید
بـر گـرز سـنـدان شـکـافـش عـجـب نـیکـه الـبــرز تــخـم سـپــنـدان نـمـایـد
در اعــجــاز تــیـغ مـلــک بــوالــمــظــفــرسـپـهـر از سـر عـجـز حـیران نـمـایـد
چـو روئین تـن اسـفـنـدیار اسـت هـر دمبــر او فـتــح روئیـن دژ آسـان نـمـایـد
از آنـگـه کـه بــالـغ شــد اقــبــالـش او راعـروس ظـفـر در شـبـسـتـان نـمـاید
مــرا بــیـن کــه آیــات ابــیـات مــدحــشنـه تـعـویـذ جـان، حـرز ایمـان نـمـایـد
بــدیـهـه هـمـی بــارم از خــاطــر ایـن درکـز او گـوش هـا بـحـر عـمـان نـمـاید
ازیـن شـعـر خـجـلـت رسـد عـنـصـری راوگـر عـنـصـری جـان حـسـان نـمـایـد
بــخــنـدم بــه نـظـم هـر ابــلـه اگـر چــهزبـان سـاحـر و خـامـه ثـعـبـان نمـاید
بــلــی نـخــل خــرمـای مـریـم بــخــنـددبـر آن نخـل مـومین کـه عـلـان نمـاید
مــلــک مــنــطــق الــطــیـر طــیـار دانــدز ژاژ مــطــیـن کــه طــیــان نــمــایـد
بـــمــانــاد شــاه جــهــان کــز جـــلــاشســریـر کــیـان تــاج کــیـوان نـمــایـد
بـــرات بــقــا بـــاد بــر دســت عــمــرشنه عـمری کـه تـا حـشـر پـایان نماید
قــوی چــار بــیـنــان ارکــانــش چــنــدانکـه دور فـلـک هـفـت بـنـیـان نـمـایـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.