ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش منوچهر بن فریدون شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـی و مـشـک اسـت کـه بـا صـبـح بـرآمـیخـتـه اندیـا بــهـم زلــف و لــب یـار درآمـیـخــتــه انـد
صبـح چـون خنده گه دست شده است آتـش سردآتـش سـرد بــه عـنـبــر مـگـر آمـیـخـتـه انـد
یـا نـه بــی سـنـگ و صـدف غـالـیـه ســایـان فـلـکصــبــح را غــالـیـه تــازه تــر آمـیـخــتــه انـد
دوش خـوش سـاخــت فـلـک غـالـیـه دان از مـه نـوبـهـر آن غـالـیه کـانـدر سـحـر آمـیـخـتـه انـد
مـی عــیـدی نـگــر و جــام صــبــوحــی کــه مـگــرشـفـق آورده و بــا صـبــح بـر آمـیـخـتـه انـد
ســاقــیـان تــرک فــنـک عــارض و قــنـد ز مــژگــانکـز رخ و زلـف حـبـش بـا خـزر آمـیـخـتـه انـد
خـــال رخـــســـار زره کـــرده و خـــط مــاه ســـپـــرزلـف و رخـسـار زره بــا سـپـر آمـیـخـتـه انـد
پـــس یــک مــاه کـــلــوخ انــدازان ســـنــگ دلـــاندر بـلـوریـن قـدحـی لـعـل تـر آمـیـخـتـه انـد
شــاهـدان از پــی نـقــل دل و جــان از خــط و لــببـس گوارش که ز عـود و شـکر آمیخـتـه اند
عــاشــقــان از زر رخــســاره و یـاقــوت ســرشــکبـس مـفـرح کـه ز یـاقـوت و زر آمـیخـتـه انـد
مـــاه نــو دیــدی و در روی مـــه نــو شـــب عـــیــدلـعـل مـی بـا قـدح سـیـم بـر آمـیـخـتـه انـد
از دم روزه دهـن شـسـتــه بــه هـفـت آب و ز مـیهفـت تـسـکین دل غـصـه خـور آمیخـتـه اند
مــاه نـو در شــفــق و شــفــقــشــان مـی و جــامبـا دو ماه و دو شـفـق یک نظـر آمیخـتـه اند
طــاس ســیـمـابــی مـه تــافـتــه از پــرچــم شــبطـاس زر بــا مـی آتـش گـهـر آمـیـخـتـه انـد
کـرده مـی راوق از اول شــب و بــازش بــه صـبــوحبــا گـلـاب طــبــری از طـبــر آمـیـخــتــه انـد
راوق جـــان فــرو ریــخـــتـــه از ســوخـــتـــه بـــیــدآب گـل گـوئی بــات مـعـصـر آمـیـخــتــه انـد
هــمــه بــا درد ســر از بــوی خــمــار شــب عــیــدبــه صـبــح از نـو رنـگـی دگـر آمـیـخـتـه انـد
ژالــه و صــبـــح بـــهــم یــافــتــه کــافــور و گــلــابزاین و آن داروی هـر درد سـر آمـیـخـتـه انـد
هـمـه ســنـگ افــشــان در آب خــور عــالـم خــاکو آگـه از زهـر کـه در آب خـور آمـیـخـتــه انـد
از ســر بـــی خـــبـــری داده ز عــشــرت خــبـــریتـن و جـان را که بـهم بـی خبـر آمیختـه اند
هـمـه دریـاکــش و چــون دریـا ســرمـســت هـمـهطبـع بـا می چـو صـدف بـا گهر آمیخـتـه اند
خـــطـــری کـــرده و در گـــنـــج طـــرب نــقـــب زدهنقـب کـران همـه ره بـا خـطـر آمـیخـتـه انـد
زهـره بــر چــیـده چــو خــورشــیـدنـم هـر جــرعــهکه در آن خـاک چـنان بـی خطر آمیخـتـه اند
خـیـک مـانـد بــه زن زنـگـی شـش پــسـتـان لـیـکشیر پـسـتـانش بـه خـون جـگر آمیخـتـه اند
جــرعــه ای کـان بــه زمـیـن داده زکـات ســر جــامزو حـنـوط ز مـی پــی سـپــر آمـیـخـتـه انـد
مـجــمـر عـیـدی و آن عـود و شـکـر هـســت بــهـمزحـل و زهره کـه بـا قـرص خـور آمیخـتـه اند
نــکــهـت کــام صــراحــی چــو دم مــجــمــر عــیـدزو بــخـور فـلـک جــان شـکـر آمـیـخـتــه انـد
رود ســازان هـمـه در کـاسـه ســرهـا بــه ســمـاعشـربـت جـان ز ره کـاسـه گـر آمـیخـتـه انـد
پـــرده در پـــرده و آهــنــگ در آهــنــگ چـــو مـــرغدم بــدم سـاخـتـه و دربــه در آمـیـخـتـه انـد
بـر بـط از هـشـت زبـان گـوید و خـود نـاشـنـواسـتزیـبـقـش گـوئی بـا گـوش کـر آمـیخـتـه انـد
نـای افـعـی تـن و بــس بــر دهـنـش بــوسـه زدنـدبــا تــن افـعـی جــان بــشـر آمـیـخـتــه انـد
چــنـگ زاهـد ســر و دامـانـش پــلـاســیـن لـیـکــنبا پلاسش رگ و پی سر به سر آمیخته اند
محبس دست رباب است شعیف ار چه قوی استچـار طـبـعش که بـه انصـاف در آمیخـتـه اند
خـم دف حـلـقـه بـگـوشـی شـده چـون کـاسـه یوزکآهـو و گـورش بــا شـیـر نـر آمـیـخـتــه انـد
صــوت مـرغــان بــدرد چــرخ مـگــر بــا دم خــویـشبــانـگ کـوس مـلـک تــاجــور آمـیـخـتــه انـد
راویــانــنــد گــهــر پــاش مــگــر بـــا لــب خــویــشکـف شـاهنشـه خـورشـیدفـر آمـیخـتـه انـد
خـــاصـــگـــان گـــوهــر بـــحـــر دل خـــاقـــانـــی رابــا کـلـاه مـلـک بــحــر و بــر آمـیـخـتــه انـد
چــاشــنــی گــیـران از چــشــمــه حــیـوان گــوئیشـربـت شـاه سـکـنـدر سـیر آمـیـخـتـه انـد
مــالــک مــلــک جــلــال الــدیـن کــانــدر تــیــغــشآتــش و آب بــهـم بــی ضـررآمـیـخــتــه انـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.