ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تجدید مطلع

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوش بـــر گـــردون رنــگــی دگـــر آمــیــخـــتـــه انــدشب و انجم چو دخان بـا شرر آمیختـه اند
مـــاه نـــو ابــــروی زال زر و شـــب رنـــگ خـــضـــابخوش خضاب از پـی ابـروی زر آمیختـه اند
نـیـشــتــر مـاه نـو و خــون شـفـق و طـشــت فـلـکطشت و خون را بهم از نیشتر آمیخته اند
ســی و شــاق آمــده و خـــانــقــهــی بـــوده و بـــازیاوگی گشتـه و تـن بـا سـفر آمیخـتـه اند
هـمـه ره صــیـد کــنـان رفــتــه بــه مــغــرب و ایـنـکشاخ آهوست که بـا خون ز بـر آمیخته اند
چــرخ را نــشــره نــون و الــقــلــم اســت از مــه نــوکـانهمـه سـرخـی در بـاخـتـر آمیخـتـه اند
مه طـرازی اسـت بـه دسـت چـپ گردون شـب عـیدنقـش آن گویی در شـوشـتـر آمیخـتـه اند
بــر فــلــک بــیـن کــه پــی نــزهـت عــیـدی مــلــکصـد هزاران شـکفه بـا خـضـر آمیخـتـه اند
چــرخ اطــلــس ســزدش جــامــه عــیـدی کــه در اونـقـش روحـانـی بــر اسـتـر آمـیـخـتـه انـد
خـسـرو کـشـور پـنجـم کـه ز عـدلـش بـه سـه وقـتچـار گـوهر همـه در یک مـقـر آمیخـتـه اند
اخـــســـتـــان شـــاه کــه از خـــاک در انــصـــافــشکـحـل کسـری و حـنوط عـمر آمیخـتـه اند
عــــدل خــــســــرو دهـــد آمـــیـــزش ارواح و صــــوربـینی ارواح کـه چـون بـا صـور آمیخـتـه اند
بــر در گـردون نـقـش الـحــجــر اسـت اسـم بــقـاشلـاجـورد از پـی آن بـا حـجـر آمـیـخـتـه انـد
اخــتــران ز آتــش شــمــشــیــرش در بـــوتــه چــرخهـمـه اکـسـیر قـضـا و قـدر آمـیـخـتـه انـد
مـس ملـکـت زر از آن گـشـت کـه وقـف کـف اوسـتکـیمـیایی کـه ز فـتـح و ظـفـر آمیخـتـه اند
داد خــواهـان بــه در شــاه کـه دریـا صــفــت اســتبـا زمـیـن از نـم مـژگـان درر آمـیـخـتـه انـد
نـــقـــش بـــنـــدان ازل نـــقـــش طـــراز شـــرفـــشبــر ازیـن کـارگـه مـخـتــصـر آمـیـخـتـه انـد
خـسـروان خـاک درش بـوسـه زنـان از لـب و چـشـمنقـش الـعـبـد بـر آن خـاک در آمـیخـتـه اند
ذات جــــســــمــــانــــی او کــــز دم روحــــانـــی زادنه ز صـلـصـال، ز مـشـک هنر آمیخـتـه اند
آخــشــیـجــان ز کـفــش چــشــم خــوش نـرگـس رایـرقـان بــرده و کـحـل بـصـر آمـیـخـتـه انـد
گـوهـر تـیـغـش هـنـدی تـن و چـیـنـی سـلـب اسـتهند بـا چـین چـو یمن بـا مضر آمیختـه اند
آن کــمــنـدش نـگــر از پــشــت ســمــنـدش گــوئیکـه بـهم راس و ذنب بـا قـمـر آمیخـتـه اند
آتـــش قـــدرش بـــر شـــد قـــدری دود فـــشـــانـــدعـنصـر هفـت فـلـک ز آن قـدر آمیخـتـه اند
مـرکـب عـزمـش بــگـذشــت و اثــری گـرد گـذاشـتطـینـت هفـت زمـین زان اثـر آمـیخـتـه انـد
زیـن مـلـک تــا مـلـکـان فـرق بــسـی هـسـت ارچـهنـام بـا نـام شـهان در سـمـر آمـیخـتـه اند
نــام و الـــقـــاب مــلــک بـــا لــقـــب و نــام مــلــوکلعـل بـا سـنگ و صـفا بـا کرد آمیخـتـه اند
شاه شاه است و الف هم الف است ار چه به نقشبــا حـروف دگـرش در سـور آمـیـخـتـه انـد
هـر حــمـایـل کـه در آن تــعــبــیـه تــعـویـذ زر اســتبـا زرش و یحـک از آهن پـتـر آمـیخـتـه انـد
نــه فـــلـــک آدم و چـــار ارکـــان حـــوا صـــفـــتـــنــدایـن نـه و چـار بــهـم نـاگـزر آمـیـخـتـه انـد
کـشــت و زاد از پــی بــیـشــی غــلـامـانـش کـنـنـدچـار مـادر کـه در این نه پـدر آمـیخـتـه انـد
از تـــنــاســـل عـــدد لــشـــکــر او بـــیــش کــنــنــداین زن و مرد که بـا نفع و ضر آمیخـتـه اند
عفو و خشمش بـر و برگی است خوش و تلخ و لیکخوشی و تـلخی بـا بـرگ و بـر آمیخته اند
چــــرخ هـــارون کـــمـــر دارش و چــــون هـــارونـــانز انجـمش زنگـلـه ها در کـمر آمیخـتـه اند
فـر و بــخــتــش کـه در او چــشــم ســتــاره نـرســدخـاک بـا چـشم ستـاره شمر آمیخـتـه اند
رای پــیــرش مــدد از بـــخــت جــوان یــافــت بــلــیکـحـل یعـقـوب ز بـوی پـسـر آمـیخـتـه اند
وقـــت شـــمــشـــیــر زدن گــوئی در ابـــر کــفـــشآتـشین بـرق بـه خـونین مطر آمیخـتـه اند
شــور مــورنــد حـــســودانــش اگــر چـــه گــه لــافشـار مـارنـد و نـفـر بـا نـفـر آمـیـخـتـه انـد
روس و خـــزران بـــگـــریــزنــد کـــه در بـــحـــر خـــزرفـیض آن کـف جـواهر حـشـر آمـیخـتـه اند
از پــــی دیـــده فـــتـــنـــه ز غـــبــــار ســـپــــهـــشداروی خـواب بـه دفـع سـهر آمـیخـتـه انـد
چــه عــجــب زانـکــه گــوزنــان ز لــعــابــی بــرمــنـدکـه هژبـرانـش در آب شـمـر آمـیخـتـه انـد
هــســت تــریـاک رضــاش از دم فــردوس چــنــانــکزهر خـشمش ز سموم سقر آمیخـتـه اند
پـیش کآیـد تـف خـشـمـش، بـه طـلـب بـوی رضـاشکز رضاش آب و گل بـوالبـشـر آمیخـتـه اند
بـــهــر دفــع تــبـــش آبـــلــه را مــصــلــحــت اســتاز طـبـیبـان کـه شـراب کـدر آمـیخـتـه انـد
بــاد بــر هـفــت فــلــک پــایـه تــخــتــش چــنـدانـکچـار صف حـیوان خواب و خور آمیخـتـه اند
ســال عــمــرش صــد و در بــر ز بــتــان چــارده مــاهتـا مه و سال و سفر بـا خضر آمیخـتـه اند
روز بــزمـش هـمـه عـیـد و شـب کـامـش هـمـه قـدرتا شب و روز بـه خیر و بـه شر آمیخته اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.