ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صـفتـی اسـت حـسـن او را که بـه وهم در نیایدروشی است عشق او را که به گفت بر نیاید
عـلـم الـلـه ای عـزیـزان کـه جـمـال روی آن بــتبــه صـفـات درنـگـنـجــد بــه خــیـال در نـیـایـد
چــو نـسـیـم زلـفـش آیـد عـلـم صـبــا نـجــنـبــدچــو فـروغ رویـش آیـد ســپــه سـحــر نـیـایـد
ز لبـش نشان چـه جـویی ز دلم سخن چه رانینـشـنـیده ای کـه کـس را ز عـدم خـبـر نـیـاید
چو صدف گشاد لعلش چو سنان کشید جزعشنبـود کـه چـشـم و گوشـم صـدف و گهر نیاید
چـه دوم که اسـب صبـرم نرسـد بـه گرد وصلشچـه کنم که شـاخ بـخـتـم ز قـضـا بـه بـر نیاید
چـو مـدد ز بـخـت خـواهـم دل از او غـرض نـیابـدچــو درخـت زهـر کـارم بــر از او شـکـر نـیـایـد
نـه وراسـت اخـتـیـاری کـه کـم از کـمـم نـبــیـنـدنـه مـراسـت روزگـاری کـه ز بــد بــتــر نـیـایـد
دل و دین فداش کردم بـه کرشـمه گفت نی نیسـر و زر نـثـار مـا کـن کـه چـنـین بـسـر نیاید
اگــرم جــفــا نـمــایـد ز بــرای خــشــک جــانـیبـه وفـای او کـه جـانـم هـم از آن بــدر نـیـایـد
شــب عــیـد چــون درآمــد ز در وثــاق گــفــتــیکـه ز شــرم طــلـعــت او مـه عـیـد بــرنـیـایـد
بــه نــیـاز گــفــت فــردا پــی تــهـنــیـت بــیـایـمبـه دو چـشـم او کـه جـانـم بـشـود اگـر نـیاید
ز بــنــفــشــه زار زلــفــش نــفــحــات عــیـد الــاسـوی فـخـر دیـن و دولـت شـه دادگـر نـیـایـد
شـه شـه نشـان منوچـهر، افـق سـپـهر ملـکـتکـه ز نـه سـپـهـر چـون او مـلـکـی دگـر نـیاید
چه یگانه ای است کو را به سه بـعد در دو عالمز حــجــاب چــار عــنـصــر بــدلـی بــدر نـیـایـد
کـه بــود عــدو کـه آیـد بــه گـذرگـه ســپــاهـشکـه زمـانـه بـه کـنـدهـم کـه بـدان گـذر نـیـاید
چـه خـطـر بـود سـگی را که قـدم زند بـه جـاییکــه پــلــنــگ در وی الــا ز ره خــطــر نــیــایـد
بــهـر آن زمـیـن کـه عـنـقـا ز سـمـوم پــر بــریـزدبـه یقین شـناس کآنجـا پـشه ای بـه پـر نیاید
عـدو ابــلـه اسـت ورنـه خــرد آن بــود کـه مـردمدم اژدهــا نــگــیــرد پــی شــیـر نــر نــیــایــد
ســلـب فـرشـتــه دارد ســر تــیـغ شــاه و دانـمســر دیـو بــرد آری ز فــرشــتــه شــر نــیـایـد
هـمـه کــام هـا کـه دارد ز فــلـک بــیـابــد ارچــهعـــدد مــرادش افـــزون ز حـــد قــدر نــیــایــد
غـذی از جــگـر پــذیـرد هـمـه عـضــوهـا ولـیـکـنغذی از دهان بـه یک ره بـه سـوی جـگر نیاید
چـه شـده اسـت اگر مخـالف سـر حـکم او نداردچـه زیان که بـوالخـلافـی پـی بـوالبـشـر نیاید
ز جــلــالــت تــو شــاهــا نــکــنــد زمــانــه بـــاورکـه شــعــار دولـتــت را فـلـک آســتــر نـیـایـد
تـو بـه جـای خـصـم ملکـت ز کـرم نه ای مقـصـرچــه گـنـه تــو را کـه در وی ز وفــا اثــر نـیـایـد
بـلـی آفـرینش اسـت این کـه بـه امتـزاج سـرمهبــه دو چـشـم اکـمـه انـدر مـدد بــصـر نـیـایـد
ســر نـیـزه تــو خــورده قـسـمـی بــه دولـت تــوکه از این پـس آب خـوردش بـجـز از خـزر نیاید
بـه مصـاف سـر کشـان در چـو تـو تـیغ زن نخـیزدبـه سـریر خـسـروان بـر چـو تـو تـاجـور نـیـایـد
چـو دل تـو گفتـه بـاشـم سـخـن از جـهان نگویمکه چـو بـحـر بـرشماری سـخـن از شمر نیاید
بـه خـجـسـتـگی عـیدت چـه دعـا کـنم کـه دانمکـه بــه دولـت تــو هـرگـز ز فــنـا ضــرر نـیـایـد
بــه هــزار دل زمــانــه بــه بــقــا حــریــف بــادتکـه زمـانـه را حــریـفـی ز تــو خـوبــتــر نـیـایـد
تـو نـهـال بــاغ مـلـکـی سـر بـخـت سـبـز بــادتکـه بـه بـاغ مـلـک سـروی ز تـو تـازه تـر نـیاید
نــظــر ســعــادت تــو ز جــهــان مــبــاد خــالــیکـه جـهـان آب و گـل را بـه از این نـظـر نـیـایـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.