ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثاء امام محمد بن یحیی و حادثه حبس سنجر در فتنه غز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
آن مـصـر مـمـلـکـت کـه تــو دیـدی خــراب شــدو آن نیل مکـرمت که شـنیدی سـراب شـد
ســرو ســعـادت از تــف خــذلـان زگـال گـشــتو اکـنـون بـر آن زگـال جـگـرهـا کـبــاب شـد
از ســـیــل اشــک بـــر ســـر طــوفــان واقــعــهخـونـاب قـبـه قـبـه بـه شـکـل حـبــاب شـد
چـل گـز سـرشـک خـون ز بــرخـاک بـر گـذشـتلــابــل چــهـل قــدم ز بــر مــاهـتــاب شــد
هـم پــیـکـر ســلـامـت و هـم نـقــش عــافــیـتاز دیــده نـــظـــارگـــیــان در نــقـــاب شـــد
دل سـرد کن ز دهر که هم دسـت فتـنه گشـتاندیشه کن ز پـیل که هم جفت خواب شد
ایـام سـسـت رای و قـدر سـخــت گـیـر گـشـتاوهـام کــنــد پــای و قــدر تــیـز تــاب شــد
دفـــع قـــضـــا بـــه آه شـــب کـــنــدرو کــنــیــدهـر چــنـد بــارگــیـر قــضــا تــیـزتــاب شــد
گــر آتــش درشــت عــذابــی اســت بــر نـبــاتآن آب نـرم بـین کـه بـر او چـون عـذاب شـد
عـاقـل کـجـا رود؟ کـه جـهان، دار ظـلـم گـشـتنـحـل از کـجـا چـرد؟ کـه گـیا زهر نـاب شـد
ربـــع زمــیــن بـــســان تــب ربـــع بـــرده پـــیــراز لـــرزه و هـــزاهـــز در اضـــطـــراب شـــد
کـار جــهـان و بــال جــهـان دان کـه بــر خـدنـگپـــر عـــقــاب آفـــت جـــان عـــقــاب شـــد
افـلـاک را پــلـاس مـصــیـبــت بــســاط گـشــتاجــرام را وقــایـه ظــلــمـت حــجــاب شــد
مــاتــم ســرای گــشــت ســپــهـر چــهـارمـیـنروح الــامــیـن بــه تــعــزیـت آفــتــاب شــد
از بـــهــر آنــکــه نــامــه بـــر تــعــزیــت شــونــدشـام و سـحـر دوپـیک کبـوتـر شـتـاب شـد
در تــرک تــاز فــتــنــه ز عــکــس خــیــال خــونکیوان بـه شـکل هندوی اطـلس نقاب شـد
دوش آن زمـان کـه طـره شـب شـانه کـرد چـرخمـوی سـپـید دهـر بـه عـنـبـر خـضـاب شـد
بـی دسـت ارغـنون زن گردون بـه رنگ و شـکـلشـب موی گشت و ماه کمانچـه ربـاب شد
دیــدم صـــف مـــلـــائکـــه چـــرخ نـــوحـــه گـــرچـندان که آن خـطیب سحـر در خطاب شد
گفتم به گوش صبح که این چشم زخم چیستکـاشـکال و حـال چـرخ چـنین ناصـواب شـد
صـبــح آه آتــشـیـن ز جـگـر بــرکـشـیـد و گـفـتدردا کــه کــارهــای خـــراســان ز آب شــد
گــردون ســر مــحــمــد یــحــیــی بــه بـــاد دادمـحـنـت نصـیب سـنـجـر مـالـک رقـاب شـد
از حــبــس ایـن خــدیـو، خــلــیـفــه دریـغ خــوردوز قــتــل آن امـام، پــیـمـبــر مـصــاب شــد
بـدعـت ز روی حـادثـه پـشـت هـدی شـکـسـتشـیطـان خـلاف قـاعـده رجـم شـهاب شـد
ای آفـــتـــاب حـــربـــه زریــن مــکــش کــه بـــازشـمـشـیر سـنجـری ز قـضـا در قـراب شـد
وی مـشـتــری ردا بــنـه از سـر کـه طـیـلـســاندر گــردن مــحــمــد یـحــیـی طــنـاب شــد
ای آدم الــغـــیــاث کــه از بـــعـــد ایــن خـــلــفدار الــخــلــافــه تــو خــراب و یــبــاب شــد
ای عـــنــدلــیــب گـــلـــشـــن دیــن زار نــال زارکز شـاخ شـرع طـوطی حـاضـر جـواب شـد
ای ذوالــفــقــار دســت هـدی زنـگ گــیـر، زنـگکآن بـــوتــراب عــلــم بــه زیــر تــراب شــد
خــاقــانـیـا وفــا مـطــلـب ز اهـل عــصــر از آنـکدر تــنــگــنــای دهـر وفــا تــنــگــیـاب شــد
آن کــعــبـــه وفــا کــه خــراســانــش نــام بـــوداکـنـون بــه پــای پــیـل حـوادث خـراب شـد
عـزمـت کـه زی جــنـاب خــراسـان درسـت بــودبـرهم شکن که بـوی امان ز آن جـناب شـد
بــر طــاق نـه حــدیـث ســفــر ز آنــکــه روزگــارچــون طــالــع تــو نــامــزد انــقــلــاب شــد
در حـــبـــس گــاه شــروان بـــا درد دل بـــســازکـان درد راه تــوشـه یـوم الـحــســاب شـد
گـل در مـیـان کـوره بــســی درد ســر کـشــیـدتــا بــهـر دفــع دردســر آخــر گــلــاب شــد
از چـــاه دولــت آب کـــشـــیــدن طـــمــع مــدارکـان دلـوهـا دریـد و رســن هـا ز تــاب شـد
دولــــت بــــه روزگــــار تــــوانـــد اثــــر نـــمــــودحــصـرم بــه چــار مـاه تــوانـد شـراب شــد
فــتـــح ســـعـــادت از ســـر عـــزلــت بـــرآیــدتکـوکـشـت زرد عـمـر تـو را فـتـح بــاب شـد
عـقـل از بــرات عـزلـت، صـاحــب خــراج گـشـتابــر از زکــات دریـا صــاحــب نــصــاب شــد
ســیـمــرغ را خــلــیـفــه مــرغــان نــهــاده انــدهـر چـنـد هـم لـبـاس خـلـیـفـه غـراب شـد
معـجـز عـنان کش سـخـن تـوسـت اگر چـه دهربـا هـر فـسـرده ای بـه وفـا هم رکـاب شـد
اول بــه نــاقــصــان نـگــرد دهـر کــز نــخــســتانگشت کوچک است که جای حساب شد
از طــمــطــراق ایــن گــره تــر مــتــرس از آنــکبـاد اسـت کـو دهل زن خـیل سـحـاب شـد
بــر قـصـر عـقـل نـام تــو خــیـر الـطـیـور گـشـتدر تـیـه جـهـل خـصـم تـو شـر الـدواب شـد
گــفـــتـــی کــه یــارب از کـــف آزم خـــلــاص دهآمین چـه می کنی که دعا مستـجـاب شدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.