ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صـبــح گـاهـی سـر خـونـاب جـگـر بـگـشـایـیـدژالـه صـبــح دم از نـرگـس تــر بــگـشـایـیـد
دانــه دانــه گــهــر اشــک بــبــاریــد چــنــانــکگـره رشـتـه تـسـبــیـح ز سـر بــگـشـایـیـد
خاک لب تـشنه خون است و ز سرچـشمه دلآب آتـش زده چـون چـاه سـقـر بـگـشـایـیـد
نـونـو از چــشـمـه خـونـاب چـو گـل تــو بــر تــوروی پـرچین شده چـون سفره زر بـگشایید
ســیـل خــون از جــگـر آریـد ســوی بــاغ دمـاغنــاودان مــژه را راه گـــذر بـــگـــشـــایــیــد
از زبــر ســیـل بــه زیـر ایـد و ســیـلــاب شــمـاگر چه زیر است رهش سوی زبـر بگشایید
چـون سـیاهـی عـنـب کآب دهـد سـرخ، شـمـاسـرخـی خـون ز سـیاهی بـصـر بـگشـایید
تـف خـون کـز مـژه بــر لـب زد و لـب آبــلـه کـردزمــهــریـری ز لــب ابــلــه ور بــگــشــایـیـد
رخ نمـک زار شـد از اشـک و بـبـسـت از تـف آهبـرکـه اشـک نمـک را چـو جـگـر بـگـشـایید
بـــر وفــای دل مــن نــالــه بــرآریــد چــنــانــکچـنـبـر ایـن فـلـک شـعـبـده گـر بـگـشـاییـد
چـون دو شـش جـمع بـرآیید چـو یاران مـسـیحبـر مـن این شـشـدر ایـام مـگـر بـگـشـایید
دل کـبــود اسـت چــو نـیـل فـلـک ار بــتــوانـیـدبـام خـم خـانـه نـیـلـی بـه تـبـر بـگـشـاییـد
زیـن دو نـان فـلـک ار خـوانـچـه دو نـان بــیـنـیـدتـا نـبـینم کـه دهان از پـی خـور بـگـشـایید
از طـرب روزه بــگـیـریـد وز خــون ریـز سـرشـکنه بـه خـوان ریزه این خـوانچـه زر بـگشایید
بـه جـهان پـشـت مـبـندید و بـه یک صـدمت آهمـهره پـشـت جـهـان یک ز دگـر بـگـشـایید
گــریــه گــر ســـوی مــژه راه نــیــابـــد مــژه راره سـوی گریه کـزو نیسـت گـذر بـگشـایید
گـر ســوی قــنـدز مـژگـان نـرســد آتــل اشــکراه آتـل سـوی قـنـدز بـه خـزر بــگـشـایـیـد
لوح عـبـرت کـه خـرد راسـت بـه کـف بـرخـوانیدمشکل غصه که جان راست ز بـر بگشایید
لعـبـت چـشـم بـه خـونین بـچـگان حـامله شـدراه آن حـامـلـه را وقـت سـحـر بـگـشـایـیـد
گـر بــه نـاهـیـد رسـانـیـد چــو کـرنـای خــروشهشـت گوش سـر آن بـر بـط کـر بـگشـایید
ور بــگــریـیــد بــه درد از دم دریــای ســرشــکگـوش مـاهـی را هـم راه خـبـر بـگـشـاییـد
غــم رصــد وار ز لــب بــاج نـفــس مــی گــیـردلـب ز بـیـم رصـد غـم بـه حـذر بـگـشـایـیـد
بـــه غــم تـــازه شــمــایــیــد مــرا یــار کــهــنسـر ایـن بـار غـم عـمـر شـکـر بـگـشـایـیـد
خون گشاد از دل و شد در جگرم سده بـبستاین بـبـنـدید بـه جـهد آن بـه اثـر بـگـشـایید
آگـهـیـد از رگ جــانـم کـه چــه خـون مـی ریـزدخـون ز رگ های دل وسـوسه گر بـگشایید
نـه کــمـیـد از شــجــر رز کــه گـشــایـد رگ آبرگ خـون همچـو رگ آب شـجـر بـگـشـایید
دسـت خـون اسـت در این قمره خـاکل که منمآه اگــر شــشــدره دور قــمـر بــگـشــایـیـد
سحـر چـرخ از دو قواره مه و خور خوابـم بـستبـنـد این سـاحـر هـاروت سـیـر بـگـشـاییـد
هـمـه هـم خـوابــه و هـم درد دل تـنـگ مـنـیـدمـرکـب خـواب مـرا تـنـگ سـفـر بـگـشـایید
نه نه چشمم پس ازین خواب مبـیناد بـه خوابور بـبـینـد رگ جـانش بـه سـهر بـگـشـایید
خــواب بــد دیـدم وز بــوی خــطـرنـاکـی خـوابنیک بـد رنگ شـدم، بـنـد خـطـر بـگـشـایید
آتـشـی دیـدم کـو بـاغ مـرا سـوخـت بـه خـوابسـر ایـن آتـش و آن بـاغ بـه بـر بـگـشـاییـد
گـر نـدانـیـد کـه تــعــبــیـر کــنـیـد آتــش و بــاغرمـز تــعــبــیـر ز آیـات و ســو بــگـشــایـیـد
آری آتــش اجــل و بــاغ بــه بــر فــرزنـد اســترفـت فـرزنـد شـمـا زیـور و فـر بــگـشـایـیـد
نـــازنـــیـــنـــان مـــنـــا مـــرد چــــراغ دل مـــنهمچـو شمع از مژه خـوناب جـگر بـگشایید
خــبــر مـرگ جــگـر گـوشــه مـن گـوش کـنـیـدشد جگر چشمه خون چشم عبر بگشایید
اشـــک داود بـــبـــاریــد پـــس از نــوحـــه نــوحتــا ز طـوفـان مـژه خــون مـدر بــگـشـایـیـد
بــاد غـم جــســت در لـهـو و طــرب بــربــنـدیـدموج خـون خـاسـت در بـهو و طرز بـگشایید
سـر سـر بــاغـچــه و لـب لـب بــرکـه بــکـنـیـدرگ مرغـان ز سـر سـرو و خـضـر بـگشـایید
گـلـشـن آتـش بــزنـیـد و ز سـر گـلـبـن و شـاخنـارسـیـده گـل و نـاپـخـتـه ثـمـر بـگـشـایید
نــخــل بــســتــان و تــرج ســر ایـوان بــبــریــدنـخـل مـومـین را هـم بـرگ ز بـر بـگـشـایید
خـوان غم را پـر طـاووس مگس ران بـه چـه کاربــنــد آن مــائده آرای بــطــر بــگــشــایـیـد
تــیـغ ســیـم از دهـن طــوطــی گـویـا بــکـنـیـدطـوق مشـک از گلوی قـمری نر بـگـشـایید
بـلـبـل نـغـمـه گـر از بــاغ طـرب شـد بـه سـفـرگوش بـر نوحـه زاغـان بـه حـضـر بـگشـایید
گـیـسـوی چـنـگ و رگ بــازوی بــر بـط بــبـریـدگـریـه از چـشـم نـی تـیـز نـگـر بـگـشـاییـد
مـسـنـد از تــخــت و مـخـده ز نـمـط بــرگـیـریـدحـجـر از بـهـو و سـتـاره ز حـجـر بـگـشـایید
گـر چـه غـم خـانه ما را نه حـجـر ماند و نه بـهوهر چـه آرایش طـاق اسـت ز بـر بـگشـایید
جـیـب و گـیسـوی و شـاقـان و بـتـان بـاز کـنـیدطوق و دستـارچـه اسـب و ستـر بـگشایید
پــرده بــر روی ســپــیـدان ســمــنــبــر بــدریـدسـاخـت از پـشـت سـیاهان اغر بـگشـایید
کـرتــه بــر قـد غـزالـان چــو قـبــا بــشــکـافـیـدچشمه از چشم گوزنان چو شمر بـگشایید
از کــلـه قــوقــه و از صــدره عــلــم بــرگــیـریـدوز حـمـایـل زر و از جــیـب درر بــگـشـایـیـد
صـورت از دفـتــر و حــلـی ز قـلـم مـحــو کـنـیـدحـلی از خـنجـر و کوکب ز سـپـر بـگشـایید
صـــور ایــوان از دود جـــگـــر تـــیــره کـــنـــیـــدهم بـه شـنگـرف مژه روی صـور بـگـشـایید
در دار الــکــتــب و بــام دبــســتــان بــکــنــیــدبــر نـظــاره ز در و بــام مـفــر بــگـشــایـیـد
سـر انـگـشـت قـلـم زن چـو قـلـم بــشـکـافـیـدبـن اجـزای مـقـالـات و سـمـر بــگـشـایـیـد
عــبــهـر نــثــر ز هـر شــاخ نــکــت بــاز کــنـیـدجـوهـر نـظـم ز هـر سـلـک غـرر بـگـشـایید
نسخه رخ همه عجم و نقط است از خط اشکزو مـعـمـای غـم مـن بـه فـکـر بـگـشـایـیـد
مادر ار شـد قـلـم و لوح و دواتـش بـشـکـسـتخـون بـگریید چـو بـر هرسـه نظر بـگشـایید
مـن رسـالـات و دواویـن و کـتــب سـوخــتــه امدیـده بــیـنـش ایـن حـال ضـرر بــگـشـایـیـد
پــای نــاخــوانـده رســیـد و نـفــر مــویـه گــرانوار شــیـداه کــنـان راه نـفــر بــگــشــایـیـد
دشـمـنـان را کـه چـنین سـوخـتـه دارندم حـالراه بـدهـیـد و بـه روی هـمـه در بـگـشـایید
دوســتــانـی کـه وفــاشــان ز ازل داشــتــه امچـون درآینـد ره از پـیش حـشـر بـگـشـاییـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.