ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای نـهـان داشـتــگـان مـوی ز ســر بــگـشــایـیـدوز سـر مـوی سـر آغـوش بـه زر بـگـشـاییـد
ای تــذ روان مــن آن طــوق ز غــبــغــب بــبــریــدتـاج لـعـل از سـر و پـیـرایـه ز بـر بـگـشـاییـد
آفــتــابــم گـرو شــام و شــمـا بــســتــه حــلـیآن حلی همچـو ستـاره بـه سحـر بـگشایید
شـد شـکـسـتــه کـمـرم دسـت بــرآیـد ز جــیـبسـر زنان ندبـه کـنان جـیب گـهر بـگـشـایید
مـهـره از بــازو و مــعــجــر ز جــبــیـن بــاز کــنـیـدیـاره از سـاعـد و یـکـدانـه ز بــر بـگـشـایـیـد
مـــوی بـــنـــد بــــزر از مـــوی زره ور بــــبــــریـــدعـقـرب از سـنـبـلـه مـاه سـپـر بــگـشـایـیـد
پــس بــه مــویـی کــه بــبــریــد ز بــیـداد فــلــکهـمـه زنـار بــبــنـدیـد و کــمـر بــگـشــایـیـد
گـیسـوان بـافـتـه چـون خـوشـه چـه داریـد هـنـوزبـند هر خـوشـه که آن بـافـتـه تـر بـگشـایید
ســکــه روی بـــه نــاخــن بـــخــراشــیــد چــو زرخون به رنگ شفق از چشمه خور بگشایید
بــامــدادان هــمــه شــیـون بــه ســر بــام بــریـدز آتـشـیـن آب مـژه مـوج شـرر بــگـشـایـیـد
پــس آن کـعـبــه دل جــان چــو حـجــر بــگـذاریـدبـه وفـا زمـزم خـونـیـن ز حـجـر بــگـشـایـیـد
آنک آن مـرکـب چـوبـین کـه سـوارش قـمر اسـتره دروازه بــر آن تــنـگ مــقــر بــگــشــایـیـد
آنـک آن چــشــمـه حــیـوان پــس ظــلـمـات مـدرتـشـنـگـان را ره ظـلـمـات مـدر بــگـشـایـیـد
آنـک آن یـوسـف احـمـد خـوی مـن در چــه و غـارزیـور فـخـر و فـراز مـصـر و مـضـر بـگـشـاییـد
آنـــک آن تــــازه بــــهـــار دل مـــن در دل خــــاکاز سـحـاب مـژه خـونـاب مـطـر بــگـشـایـیـد
سـرو سـیـمـین قـلـم زن شـد و در وصـف رخـشســر زریـن قـلـم غـالـیـه خــور بــگـشـایـیـد
سـرو چــون مـهـر گـیـا زیـر زمـیـن حـصـن گـرفـتدر حـصـنـش بـه سـواران ثـغـر بــگـشـایـیـد
مادرش بر سر خاک است به خون غرق و ز نطقدم فـرو بـسـت عـجـب دارم اگـر بـگـشـایید
این هـمـه عـجـز ز اشـکـال قـدر مـمـکـن نـیسـتکه شما مشـکل این غم بـه هنر بـگشـایید
عـــقـــده بـــابـــلــیــان را بـــتـــوانــیــد گـــشـــادنـتــوانـیـد کــه اشــکــال قــدر بــگـشــایـیـد
ایـن تــوانـیـد کـه مـادر بــه فــراق پــســر اســتپـیـش مـادر سـر تـابـوت پـسـر بــگـشـایـیـد
پــدر سـوخــتــه در حــسـرت روی پــسـر اســتکـفـن از روی پـسـر پـیـش پـدر بـگـشـایـیـد
تـا بـبـیند که بـه بـاغش نه سمن ماند و نه سـرودر آن بــاغ بــه آیـیـن و خــطـر بــگـشــایـیـد
از پـــی دیــدن ایــن داغ کــه خــاقــانــی راســتچـشـم بـند امل از چـشـم بـشـر بـگشـایید
جـای عجـز اسـت و مرا نیسـت گمانی که شـماگـره عـجـز بـه انـگـشـت ظـفـر بــگـشـایـیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.