ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در بیان عشق و گوشه نشینی و ستایش عصمة الدین خواهر منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
از هـمــه عــالــم کــران خــواهـم گــزیـدعشق دل جویی به جان خواهم گزید
دولــت یــک روزه در ســـودای عــشـــقبـر هـمـه مـلـک جـهـان خـواهم گـزید
آفـــتــــابــــی از شـــبــــســـتـــان وفـــابـی سـپـاس آسـمـان خـواهـم گـزیـد
چـشـم مـن دریای گـوهـر هـسـت لـیکگـوهـری بــیـرون از آن خـواهـم گـزیـد
داسـتـان شـد عشـق مجـنون در جـهاناز جـهـان این داسـتـان خـواهـم گـزید
هر کـجـا زنـبـور خـانـه عـاشـقـی اسـتجـای چـون شه در میان خـواهم گزید
دوســت بــا درد وفــا خــواهــم گــرفــتتــیـغ در خــورد مـیـان خــواهـم گـزیـد
گـرچــه غـدر دوسـتــان از حــد گـذشـتهـم وفـای دوســتــان خــواهـم گـزیـد
کـبــک مـهـرم کـز قـفـس بــیـرون شـومهـم قـفـس را آشـیـان خـواهـم گـزیـد
بــــا خـــیـــال یـــار نـــاپــــیـــدا هـــنـــوزخــلـوتــا کـانـدر نـهـان خــواهـم گـزیـد
مــن کــنـم یـاری طــلــب هـرگــز مــدانکـز طـلـب کـردن کـران خـواهـم گـزیـد
این طـلـب بـی خـویشـتـن خـواهم نموداین رطب بـی استـخـوان خواهم گزید
گـــر نـــیـــابـــم یــار بـــاری بـــر امـــیــدهم نـشـین غـم نشـان خـواهم گـزید
گـــر ز نــومــیــدی شـــوم مــجـــروح دلمـحـرمی مـرهم رسـان خـواهم گـزید
گـوشـه ای از خـلـق و کـنجـی از جـهانبــر هـمـه گـنـج روان خــواهـم گــزیـد
زیـــر ایـــن روئیـــن دژ زنـــگــــار خــــوردهر سحـر گه هفت خوان خواهم گزید
دیدم این منزل عجب خشک آخور استاز قــنـاعــت مـیـزبــان خــواهـم گـزیـد
در بــن دژ چــون کـمـیـن گـاه بــلـاســتاز بــصــیـرت دیـدبــان خــواهـم گــزیـد
بــر در ایـن هـفــت ده قـحــط وفــاســتراه شـهـرسـتـان جـان خـواهـم گـزیـد
نـیـسـت در ده جــز عـلـف خــانـه بــدانکـز عــلـف قــوت روان خــواهـم گـزیـد
چــون بـــه بـــازار جـــوان مــردان رســمدر صــف لـالـان دکــان خــواهـم گـزیـد
بــر دکـان قــفــل گـر خــواهـم گـذشــتقـفـلـی از بــهـر دهـان خـواهـم گـزیـد
چــون مـرا آفــت ز گــفــتــن مـی رســدبـی زبــانـی بــر زبــان خـواهـم گـزیـد
گــر چــه گــم کــردم کــلــیــد نــطــق رامـدح بــلـقـیـس زمـان خــواهـم گـزیـد
ورچـــــه آزادم ز بـــــنــــد هــــر غــــرضمــهـر شــاه بــانــوان خــواهـم گــزیـد
عـصـمـت الـدیـن شـاه مـریـم آســتــیـنکآسـتـانـش بـر جـنـان خـواهـم گـزیـد
گــــوهــــر کــــان فــــریـــدون مــــلــــککــز جــوار او مــکــان خــواهـم گــزیـد
بــارگـاهـش کـعـبــه مـلـک اسـت و مـنقـبــلـه گـاه از آسـتـان خـواهـم گـزیـد
آسـمـان سـتـر و سـتــاره رفـعـت اسـترفـعـتــش بــر فـرقـدان خـواهـم گـزیـد
آسـیـه تــوفـیـق و سـاره سـیـرت اسـتسیرتـش بـر انس و جـان خواهم گزید
رابــعــه زهــد و زبــیـده هــمــت اســتکـزدرش حــصـن امـان خــواهـم گـزیـد
حــرمــت از درگــاه او خــواهــم گــرفــتگـوهـر اصــلـی زکــان خــواهـم گـزیـد
یـک ســر مــوی از ســگــان در گــهــشبــر هـزبـر سـیـسـتـان خـواهـم گـزیـد
خـــاک پـــای خــادمــانــش را بـــه قــدربـــر کـــلــاه اردوان خـــواهــم گـــزیــد
شــاه انــجـــم خـــادم لــالــای اوســـتخــدمـت لـالـاش از آن خـواهـم گـزیـد
گـنـج بــخـشـا یـک دو حـرف از مـدح تــوبـر سـه گـنـج شـایگـان خـواهم گـزید
گـر بــه خــدمـت کـم رســم مـعــذور دارکـز پـی عـنـقـا نـشـان خـواهـم گـزیـد
سـرپـرسـتـی رنج و خـدمت آفـت اسـتمــن فــراق ایـن و آن خــواهـم گــزیـد
ســـال هـــا رای ریـــاضـــت داشـــتــــماز پــس دوری هـمـان خــواهـم گـزیـد
پـیل را مانم کـه چـون جـسـتـم ز خـوابصـحـبـت هـنـدوسـتـان خـواهـم گـزید
خــفــتــه بـــودم هــمــتــم بــیــدار کــردایـن ریـاضـت جــاودان خــواهـم گـزیـد
گـر بــه زر گـویـمـت مـدح، آنـم کـه بــتبــر خــدای غـیـب دان خـواهـم گـزیـد
کــافــرم دان گــر مــدیــح چـــون تـــوئیبــر امــیـد ســوزیـان خــواهــم گــزیـد
در دعــای حـــضــرت تـــو هــر ســـحـــرآفــریـن از قــدســیـان خــواهـم گـزیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.