ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش رکن الدین محمد بن عبد الرحمن طغان یزک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جــام طــرب کــش کـه صــبــح کــام بــرآمـدخــنــده صــبــح از دهـان جــام بــرآمــد
صــبــح فـلـک بــیـن کـه بــر مـوافـقـت جــامدم زد و بـــوی مــیــش ز کــام بـــرآمــد
مهره شادی نشست و ششدره بـرخـاستنقش سه شش بر سه زخم کام برآمد
داو طــرب کــن تــمـام خــاصــه کـه اکــنـونعــده خـــاتـــون خــم تـــمــام بـــرآمــد
مــا و شـــکــر ریــز عــیــش کــز در خـــمــارنــامـــزد خـــرمــی بـــه بـــام بـــرآمـــد
ســاغــر گــلــفــام خــواه کــز دهــن کــوسنــغــمــه گــلــبـــام وقــت بــام بــرآمــد
بـلبـله کبـکی اسـت خـون گرفـتـه بـه منقـارکــز دهــنــش نــالــه حـــمــام بـــرآمــد
گــاو ســفــالــیـن کــه آب لــالــه تــر خــوردارزن زریـــنـــش از مـــســـام بــــرآمـــد
زآن مـی گـلـگـون کـه بــیـد سـوخـتـه پـروردبــوی گـل و مـشــکـبــیـد خــام بــرآمـد
در صــف دریــا کــشــان بـــزم صــبـــوحـــیجـام چـو کـشـتـی کـش خـرام بــر آمـد
خـوان صـبـوحـی بـه شـیب مقرعه کن لاشکـابــرش روز آتــشـیـن ســتــام بــرآمـد
بــود فــلـک جــام رنـگ و جــام فـلـک ســانروز نـــدانـــم کــــه از کــــدام بــــرآمـــد
دســت قــراســنـقـر فــلـک ســپــر افــکـنـدخــنــجــر آقــســنــقــر از نـیـام بــرآمــد
گــوش ربــاب از هــوا پــیــام طــرب داشــتاز ســـه زبـــان راز آن پـــیـــام بـــرآمـــد
حـلـقـه ابـریشـم اسـت مـوی خـوش چـنـگچــون مـه نـو کــز خــط ظــلــام بــرآمـد
گـر چـه تـن چـنگ شـبـه ناقـه لـیلـی اسـتنــالــه مــجــنـون ز چــنــگ رام بــرآمــد
بــیـســت و چــهـارش زمـام نـاقــه و لـیـکـننــالـــه نــه از نــاقـــه از زمــام بـــرآمــد
نـای چـو شـه زاده حـبـش کـه ز نـه چـشـمبــانـگــش از آهـنـگ ده غــلــام بــرآمـد
از پـــی دســـتـــیـــنـــه ربـــاب کـــف مـــیچــون گــهـر عــقــد یـک نـظــام بــرآمـد
بــهـر حــلـی هـای گــوش و گــردن بــر بــطســیـم و زر از ســاغــر و مــدام بــرآمـد
از حــــــیـــــوان شــــــکـــــار گـــــاه دف آوازتـــهــنـــیــت شـــاه را مـــدام بـــرآمـــد
شــاه عــجــم رکـن دیـن کــز آیـت عــدلـشنـام عــجــم روضــت الـســلــام بــرآمـد
نـاصـر اسـلـام سـیـف دیـن کـه ز حــکـمـشبـــر ســر دهــر حــرون لــگــام بــرآمــد
رســتــم ثــانــی کــه در طــبــیـعــتــش اولدانـــش زال و دهــای ســـام بـــر آمـــد
صـیت جـلـالـش بـه شـرق و غـرب بـپـیچـیدشــکـر نـوالـش ز ســام و حــام بــرآمـد
پـــهــلــو ایــران گــرفــت رقــعـــه مــلــکــتوز دگــران بــانــگ شــاهــقــام بــرآمــد
دام بـــه دریــا فــکــنــده بـــود ســلــیــمــانخــازن انــگــشــتــری بــه دام بـــرآمــد
ذات جـهـان پـهـلـوانـش صـبـح جـلـال اسـتکــز افــق چـــرخ احــتـــشــام بـــرآمــد
در کـــنــف صـــبـــح فـــر مــیــر مـــحـــمـــدراسـت چـو خـورشـیـد نـور تــام بــرآمـد
تــاجــوری یـافــت تــخــت و مــلــکــت ایـرانتـــا ز بـــرش ســـیــدالـــانــام بـــرآمـــد
گـر پــدر از تــخـت مـلـک شـد پــسـر ایـنـکبـــر زبـــر تـــخـــت احـــتـــرام بـــرآمـــد
گـــر عـــلـــم صـــبـــح آب رنـــگ فـــروشـــدرایــت خـــورشـــیــد نــارفـــام بـــرآمــد
تـارک گـشـتـاسـب یافـت افـسـر لـهـراسـبزال هـمـایـون بــه تــخـت سـام بــرآمـد
نـوبــت کــاوس شــد چــو پــای مــنـوچــهـربــر ســر کـرســی احــتــشــام بــرآمـد
روز بــه مــغــرب شــده چــو مــمــلــکــت اومـاه چــو بــدر از حـجــاب شـام بــرآمـد
آرزوی جـــان مــلــک عـــدل و هــمــم بـــوداز مـــلـــک عـــادل هـــمـــام بــــرآمـــد
دولـــت شـــروان کـــلـــیـــد دولـــت او بـــودزآن هـمـه کـارش بــه انـتــظــام بــرآمـد
گـر چـه مـحـمـد پـیـمـبــری بـه عـرب یـافـتصــبــح کــمـالـش ز حــد شــام بــرآمـد
دیـر زی ای بــحـر کـف کـه عـطـسـه جـودتچـشـمـه مـهر اسـت کـز غـمـام بـرآمـد
مــژده ده ای تــاجــور کــه یـنــصــرک الــلــهفــال تـــو از مــصـــحـــف دوام بـــرآمــد
تــا کـه حـسـامـت قـوام مـلـک عـجــم شـدآه ز اعـــــدای نـــــاقـــــوام بـــــرآمـــــد
چــون نـم ژالـه ز خــایـه از تــف خــورشــیـدجــان حــسـود از تــف حــسـام بــرآمـد
جـــرم زمــیــن تـــا قــرار یــافــت ز عــدلــتبــس نـفــس شــکــر کـز هـوام بــرآمـد
دوش چـنـین دیده ام بـه خـواب کـه نـخـلـیبـــر لـــب دریــا در آن مــقـــام بـــرآمــد
نـخــل مـوصـل شـده تــرنـج و رطـب داشـتسـایـه و شـایـه ش فـراخ و تـام بــرآمـد
مـرغــی دیـدم گــرفــتــه نـامـه بــه مـنـقــارکــز بـــر آن نــخــل شــادکــام بـــرآمــد
بـــود یــکــی مــنــبـــر از رخــام بـــر نــخــلپـــیــری بـــر مــنــبـــر رخـــام بـــرآمـــد
نـامـه ز مـنـقـار مـرغ بــســتــد و بــرخــوانـدنـعـره تـحـسـیـن ز خـاص و عـام بـرآمـد
من بـه تـعجـب بـه خـود فروشده زین خـوابکـــز خـــضـــر آواز الــســـلــام بـــرآمــد
جـسـتـم و این خـواب پـیش خـضـر بـگـفـتـماز نـفــســش اصــدق الـکــلــام بــرآمـد
گفـت که نخـل اسـت رکـن دین که ز نصـرتشـهـپــر عـنـقـاش بــر ســهـام بــرآمـد
مــرغ بــقــا دان و نـامـه بــخــت کــز ایـن دوکــار دو مـلــک از یـک اهـتــمـام بــرآمـد
مـنـبــر تـخـت اسـت و پــیـر مـشـتـری چـرخکـز بــر تــخـتـش سـه چـار گـام بــرآمـد
ای درت آن آســـــمــــان کـــــه از افـــــق اوکـــوکـــب بـــهـــروزی کـــرام بــــرآمـــد
از دم خـــلــق تـــو در مــســدس گــیــتـــیبــوی مـثــلـث بــه هـر مـشــام بــرآمـد
ملک تـو کشتـی است چـرخ نوح کهن سالکـش ز شـب و روز حـام و سـام بـرآمـد
عـیـسـی عـهـدی کـه از تــو قـالـب مـلـکـتچــون تــن عــازر بــه یـک قـیـام بــرآمـد
رو کـــه ز مـــیـــخ ســــرای پــــرده قــــدرتفــلـکــه ایـن نـیـل گــون خــیـام بــرآمـد
قـدر مـحــیـط کـفـت جــهـان چــه شـنـاسـدکـــو بـــه ســـراب کـــف لئام بــــرآمـــد
از نـفـس مـشـک هیچ حـظ و خـبـر نـیسـتمـغــز جــعــل را کــه بــا زکــام بــرآمــد
از ســر تــیـغـت کـه مـاه ازوســت بــرص داربـــرتــن شــیــر فــلــک جــذام بـــرآمــد
خـــوان ددان را بــــه کـــاســـه ســـر اعـــدازآتــش شــمـشــیـر تــو طـعـام بــرآمـد
بر درت از بس که جن و انس و ملک هستجــان شــیــاطــیــن ز ازدحــام بـــرآمــد
گــوئی کــانــبـــوه حـــافــظــان مــنــاســـکگــرد در مــســجـــد الــحـــرام بـــرآمــد
از حــرمــت هــر کــبـــوتــری کــه بـــپـــریــدنــامــه او عــنــبـــریــن خــتــام بــرآمــد
سـهـم تـو در زیـن کـشـیـد پـشـت زمـیـن راگـر چــه ز مـن بــود قــعــده رام بــرآمـد
بـحـر مـحـیط از زمـین بـزاد و عـجـب نیسـتکـان خـوی ازیـن مـرکـب جـمـام بــرآمـد
زایــجـــه طـــالـــعـــت مــطـــالــعـــه کـــردمسـلـطـنـت از مـوضـع الـسـهـام بــرآمـد
آرزوی حـــــضـــــرت تـــــو دارم اگــــر چـــــهصـبـح مـن از غـم بـه رنگ شـام بـرآمـد
در ره خـــدمــت درســـت عــهــدم لــیــکــننــام مــن از نــامــه ســـقـــام بـــرآمــد
هــســـت نــیــازم ز جـــان و آن دگــر کــساز زر و ســیـم جــهـان حــطــام بــرآمــد
گــوهــر جـــان وام کــردم از پـــی تـــحــفــهتـحـفه بـزرگ اسـت از آن بـه وام بـرآمد
پـیش چـنین تـحـفـه کو تـمیمه عـقل اسـتواحـــزن از جـــان بـــوتـــمـــام بـــرآمــد
گــوهـر ســحــر حــلــال مـن شــکــنـد آنـکگــوهــرش از نــطــفــه حـــرام بـــرآمــد
دزد بــیـان مـن اسـت هـر کـه در ایـن عـهـدبــر ســمــت شــاعــریـش نـام بــرآمــد
نـیـم شـبــت چـون صـف خـواص دعـا گـفـتهـر نـفـســی آمـیـنـی از عـوام بــرآمـد
بـــاد جـــهــانــت بـــه کــام کــز ظـــفــر تـــوکــامـه صــد جــان مـســتــهـام بــرآمـد
مـلـک جــهـان ران کـه بــر صــحــیـفــه ایـاممـــدت عـــمــرت هــزار عـــام بـــرآمـــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.