ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش صفوه الدین بانوی شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای پــــرده مــــعــــظــــم بــــانــــوی روزگــــارای پـــیــش آفـــتـــاب کـــرم ابـــر ســـایــه دار
صــحــن ارم تـــو را و در او روح را نــشــســتحــصــن حـــرم تـــو را و درو کــعــبـــه را قــرار
هـر سـال اگـر خـواص خـلـیـفـه بــرنـد خــاصاز بـــهــر کـــعـــبـــه پـــرده رنــگــیــن زرنــگــار
همچـون فـلک معـلقی اسـتـاده بـر دو قـطـبقـطـب تـو مـیـخ و مـیخ زمـین جـرم کـوهـسـار
گـویی بـر غـم جـان فـلـک دسـت کـاف و نونگــردونــی از دوقــطــب در آویــخــت اســتــوار
گر آسمان حـجـاب بـهشت است پـیش خـلقتــو اســمــانــی و حــرم شــه بــهــشــت وار
در صـفـه تــو دخــتــر قـیـصــر بــســاط بــوسدر پــیــش گــاه تــو زن فــغــفــور پــیــش کــار
داری سـپــهـر هـفـتــم و جـبــریـل مـعـتــکـفداری بــهـشــت هـشــتــم و ادریـس مـیـربــار
می خـواهد آسمان که رسـد بـر زمین سرشتــا بــر چــنــد بــه دیــده ز دامــان تــو غــبـــار
گــویــی تـــو را بـــه رشــتـــه زریــن افــتـــابنــســاج کــارگــاه فــلــک بـــافــت پـــود و تــار
گـر نـیـســت پــود و تــار تــو از پــر جــبــرئیـلســایـه ت چــرا گــرفــت ســمــاوات در کــنـار
هـر گـه کـه بــاد بــر تـو وزد گـویـم ای عـجـبقـلـزم بــه جـنـبــش آمـدو جـویـد هـمـی گـذار
مــیـدان ســر فــرازی و رضــوان بــه خــط نـورجـــنــات عــدن کــرده بـــر اطــراف تـــو نــگــار
مـیدان چـار سـوی تـو روحـانـی آیـتـی اسـتگـویـا ز جــانـور شـده هـم اسـب و هـم سـوار
بــر تــو نـمـی رسـم بــه پــر وهـم جــبــرئیـلهم عاجز است و هست پرس هفت صد هزار
در سـایـه تــو بــانـوی مـشـرق گـرفـتـه جـایدریـاســت در جــزیـره و ســیـمـرغ در حــصــار
بــانــوی تــوســت رابــعــه دخــتــران نــعــشوز رابـــعـــه بـــه زهــد فـــزونــتـــر هــزار بـــار
ای چــاوش ســپــیـد تــو هــم خــادم ســیـاهخــورشــیــد روم پــرور و مــاه حــبــش نــگــار
ای کــرده پــاســبـــانــی تــو عــیــســی آرزووی کــرده پـــرده داری تـــو مــریــم اخــتـــیــار
تــو نـیـسـتــان شـیـر سـیـاهـی در ایـن حـرمتـــو آشــیــان بـــاز ســـپـــیــدی در ایــن دیــار
شــیـر ســیــاه مــعــرکــه خــاقــان کــامــرانبــاز ســفــیــد مــمــلــکــه بــانــوی کــام کــار
بـانـوکـنـد شـکـار مـلـوک ار چـه مـرد نـیسـتآری کـــه بـــاز مــاده بـــه آیــد گـــه شـــکـــار
شـاهـان چــه زن چـه مـرد در ایـام مـمـلـکـتشـیـران چـه نـر چـه مـاده بـه هـنـگـام کـار زار
رد خـاک خـفـتـه انـد کـیـان، گـر نـه مـرد و زنکـردنـدی از پــرســتــش تــو مـلـک را شــعــار
کــردی بــه درگــه تــو ســیــاوش چــاوشــیبــودی بــه حــضــرت تــو فـرنـگـیـس پــرده دار
گــر در زمــیـن شــام ســلــیـمــان دیـو بــنــدبــلـقـیـس را ز شـهـر ســبــا کـرد خــواسـتــار
هـم شـاه مـا ز قـدر سـلـیـمـان عـالـم اسـتهــم بــانــوان ز مــرتــبــه بــلــقــیــس روزگــار
شـهـر سـبــاسـت خـطـه دربـنـد ز احـتـشـامبــیـت الـمـقـدس اسـت شـمـاخــی ز اقـتــدار
قـیـدافـه خــوانـده ام کـه زنـی بــود پــادشـاهاسـکـنـدر آمـدش بــه رسـولـی ســخــن گـزار
اســکــنـدر اســت دولـت و قــیـدافــه بــانـواننی نی کز این قـیاس شـود طـبـع، شـرمسـار
کــاکـنـون بــه بــنـدگـی و پــرســتــاری درشقــیـدافــه خــرمـی کـنـد، اســکـنـد افــتــخــار
ز اقـبـال صـفـوه الـدیـن بـانـوی شـرق و غـربدر شـرق و غـرب گشـت شـب و روز سـازگـار
عـــادت بـــود کـــه هـــدیـــه نـــوروزی آورنـــدآزادگـــان بـــه خـــدمـــت بـــانـــو ز هـــر دیــار
نوروز چون من است تهی دست و همچو منجـــان تـــهــی کــنــد بـــه در بـــانــوان نــثـــار
طـبــع مـراسـت جـان تــهـی تــحـفـه سـخـننــوروز راســت جـــان تـــهــی بـــاد نــوبـــهــار
اکــنـون کـه بــاد و بــاغ زنـا شــوهـری کـنـنـداز نــطـــفــه هــای بـــاد شـــود بـــاغ بـــار دار
از دسـت کـشـت صـلـب ملـک در زمین ملـکآرد درخــــت تــــازه بــــهــــار حــــیــــات بــــار
نـه مـاهـه ره بــریـده مـه نـو بــه ره در اســتکـایـد چـو مـاه چــارده مـصـبــاح هـفـت و چـار
خـواهـی نـهـیـش نـام مـنـوچــهـر نـام جــویخـــواهــی کــنــیــش نــام فــریــبـــرز نــام دار
ای از عــروس نـه فــلــک انـدر کــمـال بــیـشوز نـــه زن رســــول بــــه ده نــــوع یـــادگــــار
خــاقــانــی اســت بـــر در تـــو زیــنــهــاریــیای بـــانــوان مــمــلـــکـــت شـــرق زیــنــهــار
در زیـنــهـار بــخــت نــگــهـدار تــوســت حــقزنـــهـــار زیـــنـــهـــاری خـــود را نـــگـــاهـــدار
تــا مــهـر و مـه شــونـد هـمـی یـار یـک دگــروانــگــه جــدا شــونــد بــه تــقــدیــر کــردگــار
بــر چـرخ مـلـک بــانـو و شـاهـنـد مـهـر و مـاهایـن مـهـر و مــاه را مــلــک الــعــرش بــاد یـار
از کــردگــار عــمـر تــو بــاد از شــمــار بــیـشواعـدای مـلـک و جـاه تـو تــا حـشـر بــاد خـوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.