ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
کــرد خــزان تــاخــتــن بــر صــف خــیــل بــهــاربــاد وزان بــر رزان گـشـت بـه دل کـیـنـه دار
سـنـبــلـه چــرخ را خــرمـن شـادی بــسـوخــتکـاتــش خـورشـیـد کـرد خـانـه بــاد اخـتـیـار
چــون زر ســرخ ســپــهـر ســوی تــرازو رسـیـدراسـت بــرابــر بــداشـت کـفـه لـیـل و نـهـار
حـلـقـه سـیـمـین زره چـون ز شـمـر شـد پـدیـدغـیـبـه زرین فـشـانـد بـر سـر او شـاخـسـار
دسـت خـزان در نـشـانـد چــاه زنـخـدان سـیـبلـعـب چـمـن بــر گـشـاد گـوی گـریـبــان نـار
تــا کـه سـرانـگـشـت تـاک کـرد خـزان فـنـدقـیکـرد چــمـن پــرنـگـار پــنـجــه دسـت چــنـار
حــلـقـه درج تــرنـج گـشـت پــر از ســیـم خــامشـد شـکمش چـون صـدف پـر گهر شـاهوار
گـرنه خـرف شـد خـریف از چـه تـلـف مـی کـنـدبـر شـمر از دسـت بـاد سـیم و زر بـیشـمـار
خــون رزان ریـخــتــن وز پــی کـیـن خــواسـتــنتـــاخـــتـــن آورد ابـــر از ســـر دریــا کـــنـــار
بــر بــدن نــار مــانــد از ســر تــیـغــش نـشــانبـر رخ آبـی نشـسـت از تـک اسـبـش غـبـار
غـــژم عـــقـــیــق یــمــن کـــرد بـــرون از دهــنگشـت زرافشـان چـمن چـون کف صدر کبـار
خـواجــه چــارم بــلـاد، خــسـرو هـفـتــم زمـیـنآنکـه ز هشـتـم فـلـک همـت او داشـت عـار
مــلــک جــهـان را نــظــام، دیـن هـدی را قــوامخــواجــه صــدر کـرام، زبــده پــنـج و چــهـار
ســخــره او افــتـــاب ســغــبـــه او مــشــتــریبــــنـــده او آســـمـــان، چـــاکـــر او روزگـــار
نـــوک ســــر کـــلـــک او قــــبــــلـــه در عــــدنخــاک سـم اسـب او کـعـبــه مـشـک تــتــار
گـشــت بــســاط ثــنـاش مـرکـز عـودی لـبــاسگـشـت ضـمـان بـقـاش گـنـبــد گـوهـر نـگـار
بــر سـر گـنـج سـخــاش خــامـه او اژدهـاســتدر دهــن خـــاتـــمــش مــهــره او آشـــکــار
مـهـره نـدیـدی کـه هـسـت مـهـر عـروس ظـفـرمـهـر فــلــک را مــدام نـور از او مـســتــعــار
ای بــه گـه انـتــقـام هـمـچــو حــسـودت مـدامخـواسـتـه از خـشـم تـو چـرخ فـلـک زینـهـار
جـاه فزای از سـپـهر نیسـت وجـودت که نیستآیـــنـــه آســـمـــان نـــور فـــزای از بــــخـــار
هـمـچـو مـه از آفـتــاب هـسـت بــه تـو نـورمـنـدشــاه زمــانــه کــه اوســت ســایــه روزگــار
نـیـســت ز انـصــاف تــو در هـمـه عــالـم کـنـونجـز تـن گـل پــر ز خـون، جـز دل لـالـه فـکـار
هـیـچ یـگــانـه نــزاد چــرخ فــلــک هـمــچــو تــوتا که همی ملک راند سال فلک شش هزار
گر چـه حـسـن بـد ز طـوس صـاحـب آفـاق شـدمـلـک بـدو چـون بـه تـو کـرد همـی افـتـخـار
از هــنــر و بــذل مــال، وز کــرم و حــســن رایزیبـد اگر چـون حـسـن صـد بـودت پـیش کـار
مصـری کلکـت چـو سـحـر عـرضـه کند گاه جـودمصر و عزیزش بـود بـر دل و بـر چـشم خـوار
هسـت تـو را ملـک و دین تـخـت و نگـین و قـلمهسـت تـو را یمن و یسر جـفت یمین یسـار
عــدل تــو تــا ز اهـتــمــام حــامـی آفــاق شــدبــا گـل و مـل کـس دگـر خـار نـدیـد و خـمـار
هــیـبــت و رای تــو را هــســت رهـی و رهـیـنخـسـرو چـارم سـریر، شـحـنه پـنجـم حـصار
از اثـــر عـــدل تـــو بـــر ســـر و بـــر پـــای دیـــدابــرش کـیـنـه شـگـال، ادهـم فـتـنـه فـسـار
هــســـت حـــســـود تـــو را از اثـــر عـــدل تـــورشـک حـسـد در جـگـر اشـک عـنـا در کـنـار
کـرده چـنـان اسـتــوار بــا دل و جــان عـهـد غـمکـز کـسـی ار بـشـنـوی نـادیت این اسـتـوار
خصم تو گر نیست دون، هست چنان ای عجباز ســبــب کـیـن او تــیـر تــو جــوشـن گـذار
آتــش هـیـبــت چــنـان شــعــلـه زنـان در دلـشکـاتـش هرگـز نـدید کـس کـه جـهد از چـنـار
ابــر کـفـا، از کـرم نـیـســت چــو تــو یـک جــوادبـحر دلا، بـر سخن نیست چـو من یک سوار
چـون شـود از نـعـت تـو این لـب مـن در فـشـانچـون شـود از مـدح تــو خـاطـر مـن زر نـثــار
نــور ضـــمـــیــر مـــرا بـــنـــده شـــود افـــتـــابتــیـغ زبــان مــرا ســجــده بــرد ذوالــفــقــار
بــنــده خــاصــه تــوام، شــاعــر خــاص مــلــکنـعـت تــو و مـدح او خـوانـده گـه بــزم و بــار
دادن تـــشــریــف تــو از پـــی تـــعــریــف شــاهبــر ســر ابــنــای عــصــر کــرد مــرا نــام دار
مـادح اگــر مـثــل مـن هـســت بــه عــالـم دگـرمثـل تـو ممدوح نیست شعر خر و حـق گزار
بــلــبــل اگــر در چــمـن مـدح تــو گــویـد شــوداز تـو چـو طـاووس نـر چـتــر کـش و تــاجـدار
تــا کــه ز دور ســپــهــر هــســت مــدار و مــدرتــا کـه بــه گـرد مـدر هـسـت فـلـک را مـدار
بــاد چـو صـبــح نـخـسـت خـصـم تـو انـدک بـقـابــاد چـو مـهـر سـپـهـر امـر تـو گـیـتـی گـذار
تـــا فــلــک آکــنــده بـــاد از دل و جـــان عــدوتمـــزبــــلـــه آب و خــــاک دائره بــــاد و نـــار
از دل و دســت تــو بـــاد کــار فــلــک را نــظــاموز کـف و کـلـک تـو بـاد مـلـک جـهان را قـرارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.