ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در آبــگـون قـفـس بـیـن طـاووس آتـشـیـن پـرکــــز پــــر گــــشــــادن او آفــــاق بـــــســــت زیــــور
نـیـرنـگ زد زمـیـن شــبــه فــلــک بــه جــلـوهپــــرگـــار زد هـــوا را قـــوس قــــزح بــــه شــــه پــــر
عـکـسـی ز پـای و پـرش زد بـر زمین ز گردونز آن شــد بــهـار رنـگـیـن، زیـن شــد ســحــاب اغـیـر
ز آن حرف صولجان وش زیرش دو گوی ساکنآمـد چــو صــفــر مـفــلــس وز صــفــر شــد تــوانـگــر
یعنی که قرص خورشید از حوت در حـمل شدکـــرد اعـــتـــدال بـــر وی بـــیــت الــشـــرف مــقـــرر
یک چـند چـون سـلیمان ماهی گرفت و اکنونچـون مـوسـی از شـبــانـی گـشـتــش بــره مـسـخـر
عـریان ز حـوض مـاهـی سـوی بـره روان شـدهــمــچــون بــره بــرآمــد پــوشــیــده صــوف اصــفــر
ویـحـک نـه هـر شـبــانـگـه در آب گـرم مـغـربغــســلــش دهـنــد و پــوشــنـد از حــلــه مــزعــفــر
گــویـی جــنـابــتــش بــود از لـعــبــتــان دیـدهکــورا بـــه حـــوض مــاهــی دادنــد غـــســـل دیــگــر
تــا رســت قـرصــه خــور از ضـعـف عـلـت دیبـــیــمــاری دق آمــد شـــب را کــه گــشـــت لــاغــر
مـانـا کـه اندرین مـه عـیدی اسـت آسـمـان راکــاهــیــخـــت تـــیــغ و آمــد بـــر گــاو قــرصــه خـــور
شـاخ از جــواهـر ایـنـک آذیـن عـیـد بــســتــهچـــون کــام روزه داران گــشـــتـــه صـــبـــا مــعــطــر
جـیب گهر شـکوفه، گوی انگله اسـت غـنچـهکـــز بـــاد نــوبـــهــاری آکــنــده شـــد بـــه عـــنــبـــر
قــوس قــزح بــرآمــد چــون نـیـم زه مــلــمــعکـز صـنـعـت صـبــا شـد گـوی انـگـلـه اسـت غـنـچــه
آن غـنـچـه های نسـتـر بـادامـه های قـز شـدزر قــراضــه در وی چـــون تـــخــم پـــیــلــه مــضــمــر
غـمناک بـود بـلبـل، گـل می خـورد کـه در گلمشک است و زر و مرجان وین هر سه هست غم بر
مـانـا کـه بــاد نـیـســان دانـد طــبــیـبــی ایـراســـازد مـــفـــرح از زر مـــرجــــان و مـــشـــک اذفـــر
شب گشت پـسـت قامت چـون رایت مخـالفروز اســت آخــتـــه قــد چــون چــتـــر شــاه صــفــدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.