ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای کــعــبــه جــهـان گـرد، وی زمـزم رســن درزریــن رســن نــمــائی چــون زمــزم آیــی از بـــر
هـمـچــون دهـان زمـزم دنـدانـه بــاد چــشـمـمگر نیسـتـی بـه چـشـمم بـا سـنگ کعـبـه همبـر
ای نـورزای چــشــمـه دیـدی کــه چــنـد دیـدمدر چــاه شــر شــروان ظــلــمـات ظــلــم بــیـمـر
ذره چــه ســایـه دارد آن ســایـه ام بــه عـیـنـهزریـــن رســـن فـــرو کـــن وز چــــه مـــرا بــــرآور
مـن نخـلـم و تـو مـریم، من عـازرم تـو عـیسـینـخـل از تـو گـشـت تــازه جـان از تـو یـافـت عـازر
ســرگـشـتــه کـرد چــرخــم چــون بــادریـســهفــریـاد ازیـن فـســونـگـر زن فـعــل ســبــز چــادر
آن پسته دیده باشی همچون کشف به صورتآن اسـتـخـوانـش بـیـرون و آن سـبـزی انـدرون در
گر چـون کشف کشم سر در اسـتـخـوان سینهسـایـه نـیـفـتــد از مـن بــر چـشـم هـیـچ جـانـور
ای دایـگــان عــالــم دیــدی کــز اهــل شــرواناز کـوزه یـتـیـمـان هـسـتــم شـکـسـتــه سـرتــر
هـم دیـده ای کـه از جـان درگـاه سـیـف دین راچـون کـاسـه غـریـبــان حـلـقـه بــه گـوشـم ایـدر
ای آب خـضـر و آتـش، مـوسـی و بـاد عـیسـیداری ز خـــاک دربـــنــد اجـــلــال و عـــزت و فـــر
پــارم بــه مـکـه دیـدی آسـوده دل چــو کـعـبــهرطـب الـلـسـان چـو زمـزم بــر کـعـبـه آفـریـن گـر
شـعـرم بــه زر نـوشـتــنـد آنـجــا خــواص مـکـهبــر بــی نـظــیـری مـن کــردنـد حــاج، مــحــضــر
امـســال بــیـن کــه رفــتــم زی مـکــه مـکــارمدیــدم حــریــم حــرمــت کــعــبـــه در او مــجــاور
شــهـری کــه شــیـب و بــالـا دریـا و کــوه داردکـوهـش اسـاس نـعـمـت بـحـرش غـریـق گـوهـر
بـا الـلـه کـه خـاک دربـند اینک بـه کـعـبـه مـاندهــا بــوقــبــیــس بــالــا، زمــزم بــه دامــن انــدر
بـحـر ارنه غـوطـه خـوردی در بـحـر کف خـسـروکـی عـذب و صــاف بــودی چــون زمـزم مـطــهـر
تــا تــاجــدار گـشـتــم از دوســتــی دو کـعـبــهچــرخ یـگـانـه دشــمـن، نـعــلـم کـنـد دو پــیـکــر
ایـن کـعـبـتـین بـی نـقـش آورد سـر بـه کـعـبـمتـا بـر دو کعـبـه گشـتـم چـون کعـب مدح گسـتـر
ای افـتـاب تـا کـی در بـیسـت و هشـت مـنـزلدارد ده و دو بـــرجــت گــردان بــه آســمــان بـــر
در بــنـد و سـور او بــیـن چــل بــرج آسـمـانـیخــیــز از در مــهــاجــر تـــا بـــرج فــیــد بـــنــگــر
در بــرجــهــاش بــوده مــیــقــات پــور عــمــرانمــیــلــاد پـــور مــریــم، مــیــعـــاد پـــور هــاجـــر
کــرده بــه اعــتــقــادی در بــرجــهـاش مــنــزلافـلـاک چــون ســتــاره سـیـمـرغ چــون کـبــوتــر
مـانـا کـه بــرج کـسـری هـسـت آسـمـان دنـیـاکـــز نــور یــنــزل الـــلـــه دارد کـــمــال بـــیــمــر
تــا ز اربــعــیـن بــروجــش زیـنــت نـیـافــت آدمدر اربـــعــیــن صــبـــاحـــش طــیــنــت مــخــمــر
دنـدانـه هـای بــرجــش یـک یـک صـفـا و مـروهسر کوچه های شهرش صف صف منی و مشعر
دراجـــه حـــصـــارش ذات الـــبــــروج اعـــظـــمدیــبـــاچـــه دیــارش ســـعــد الــســـعــود ازهــر
انصـاف ده کـه در بـنـد ایمـان سـراسـت دین راســقــف و ســرای ایـمـان دیـوار و دشــت کـافــر
از کـشــتــگـان زنـده ز آن ســو هـزار مـشــهـدوز ســاکــنــان مــرده زیـن ســو هـزار مــشــعــر
آن قـــبـــه مــکــارم ویــن قــبـــلــه مــعـــالــیآن فـــرضـــه مـــعـــلـــی، ویــن روضـــه مـــنـــور
در قـبـه مـهد مـهدی، در قـبـلـه عـهد عـیسـیدر فـرضــه روض جــنـت، در روضـه حــوض کـوثــر
ذات الــمــعــاد خــرم، خــیــر الــبـــلــاد عــالــمبــیــت الــحــرام ثــانــی، دار الــســلــام اصــغــر
دخــلـش خــراج خــزران، خـیـلـش غـزات ایـرانجـمـعـش سـواد اعـظـم، رسـمـش جـهـاد اکـبــر
گـویـنـد پــر ز عـقـرب طـاس زر اســت حــاشــاکـز حــرمـتــش فـلـک را عـقـرب فـکـنـد نـشــتــر
عـاق ربـسـت کورا خـوانده اسـت جـای عـقربکــز فــر اوســت مـه را بــرقــع ز فــرش عــبــقــر
عــــقـــرب نـــدانـــم امـــا دارد مـــثــــال ارقـــمدر دیـــده چـــون گـــوزنـــان تـــریـــاق روح پـــرور
شـهـری بــه شـکـل ارقـم بــا صـد هـزار مـهـرهاز رنـگ خـشـت پــخــتــه سـنـگ رخــام و مـرمـر
تـا نـام آن زمـین شـد هـم سـد هـم آب حـیوانالقـاب سـیف دین شـد هم خـضـر و هم سـکندرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.