ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـــحـــن ارم نــدیــدی در بـــاغ شـــاه بـــنــگـــرحــصــن حــرم نــدیــدی بــر قــصــر شــاه بــگــذر
پـــرچــیــن بـــاغ پــرویــن بـــل پــر نــســر طــائربـــامــش فــضــای گــردون، دیــوار خـــط مــحـــور
کــاریــز بـــرده کــوثــر در حــوض هــای مــاهــیپــیـونــد کــرده طــوبــی بــا شــاخ هــای عــرعــر
شـاخـش جـلـال و رفـعـت، بــرداده طـوبــی آسـاطـوبـی بـه غـصـن طـوبـی گر زین صـفـت دهد بـر
هــم آشـــیــان عـــنـــقـــا در دامـــن ریــاحـــیــنهـم خــواب گــاه خــورشــیـد از ســایـه صــنـوبــر
عــیـســی خــلــال کــرده از خــارهـای گــلــبــنادریـس سـبــحــه کـرده از غـنـچــه هـای نـسـتــر
هــمــچـــون درخــت وقــواق او را طــیــور گــویــابــر فــتــح شــاه خــوانـده الــحــمــد الــلــه از بــر
قـصـرش چــو فـکـرت مـن در راه مـدح ســلـطـانگـــردون در او مــرکـــب گـــیــتـــی در او مــصـــور
جــفــت مــقــوس او چــون جــفــت طــاق ابـــروطــاق مــقــرنــس او چـــون خــم طــوق پـــیــکــر
آن جــفــت را کــزو او شــد قــوس قــزح مــلــونو آن طــاق را کــز او شــد صــحـــن فــلــک مــدور
ادریـس و جـم مـهـنـدس، مـوسـی و خـضـر بــنـاروح مــــلــــک مــــزوق نــــوح لــــمــــک دروگـــــر
انــجــم نــگــار ســقــفــش در روی هـر نــگــاریهــمــچــون خــلــیــل هــذا ربــی بـــخــوانــده آزر
خــــامـــه زده عـــطـــارد وز بــــاجــــورد گـــردونبـنـوشـتـه نـام سـلـطـان بــالـای جـفـت و مـعـبــر
پــیـش ســریـر ســلـطــان اســتــاده تــاجــدارانچــون نـاشـکـفـتــه لـالـه افـکـنـده ســر سـراسـر
نـاهـیـد زخــمـه مـطــرب و مـی آفـتــاب تــابــشچـنـگ ارتـفـاع مـی را ربـعـی بـه شـکـل مـسـطـر
آن بــار بــد کــه امــســال از چــرخ نـیـک بــادششـعـرم بـه مـدح سـلـطـان بــرداشـتـه بـه مـزهـر
فــرمـانـده ســلـاطــیـن ســلـطــان مـحــمـد آمـدجــبــریـل جــان مـحـمـد عـیـسـی خـصـال حـیـدر
مــهـدی صــفــت شــهـنـشــه امــت پــنــاه داورجان بخش چون ملک شو کشور ستان چو سنجر
شـاه فـلـک جـنـیـبــت خـورشـیـد عـرش هـیـبـتبــهــرام گــور زهــره، بـــرجــیــس بــرق خــنــجــر
ابــر درخــش بــیــرق، بــحــر نــهــنــگ پــیــکــانقــطــب ســمـاک نـیـزه، بــدر ســتــاره لــشــکــر
جـمشید سـام حـشمت، سـام سـپـهر سـطوتدارای زال صـــــــولـــــــت، زال زمـــــــانـــــــه داور
سـردار خــضـر دانـش، خـضـر بــهـشـت خـضـرتســالــار روح بــیــنــش، روح فــرشــتــه مــخــبـــر
یـک کـنـجـدش نـگـنـجـد در سـیـنـه گـنـج تــورانیـک سـنـجــدش نـسـنـجـد در دیـده مـلـک بــربــر
یک اسـبـه در دو سـاعـت گـیرد سـه بـعـد عـالـمچـــون از ســـپـــهــر چـــارم اعـــلــام مــهــر انــور
تــیـرش بــه دیـده دوزی خـیـاط چــشـم دشـمـنتــیـغــش بــه کـفـر شــوئی قـصــار جــان قـیـصــر
جــز تــیـغ کــفــر شــویـش گـازر کـه دیـده آتــشجــز تــیـر دیــده دوزش درزی کــه دیــده صــرصــر
بـــر پـــرچـــم عــلــامــت بـــر تـــارک غــلــامــاناز مـشــتــریـش طــاس اســت، از آفـتــاب مـغـفـر
هر مـه ز یک شـبـه مه چـرخ اسـت طـوق دارشســگ طــوق ســازد از دم در خــدمـت غـضــنـفـر
ای خـــاک درگـــهــت را آب حـــیــات تـــشـــنـــهدر آب مــنــت تــو هــم بـــحــر غــرقــه، هــم بـــر
تــیـغ تــو صــیـقـل دیـن، لـابــل خــطــیـب دولـتدر طــلـیـســان تــو داری طـول الـلـســان اســمـر
ز اقــلــام هـای قــابــض اقــلــیـم هـات قــبــضــهاقــلــیـم هـای گــیـتــی حــکــم تــو را مــســخــر
خـفـچــاق و روس رسـمـی، ابــخــاز و روم ذمـیذمــی هــزار فــرقــه رســـمــی هــزار لــشـــکــر
مجذوم چون ترنج است، ابرص چو سیب دشمنکـش جــوهـر حــســامـت مـعــلـول کـرده جــوهـر
الـحـق تـرنـج و سـیـبــی بــی چـاشـنـی و لـذتچـون سـیـب نـخـل بــنـدان یـا چـون تـرنـج مـنـبــر
نـی طـرفـه گـر عـدو شـد مـجـذوم طـرفـه تــر آنکافعی شده است رمحـت ز افعیش می رسد ضر
افـعـی خـورنـده مـجـذوم ارچـه بـسـی شـنـیدیمـجـذوم خـواره افـعـی جـز رمـح خـویش مـشـمـر
زیر سـه حـرف جـاهش گـنـج اسـت و حـرف آخـرصـفری اسـت در میانش هفت آسـمانش محـضـر
یک دو شد از سه حرفش چار اصل و پـنج شعبـهشـش روز و هفـت اخـتـر نه قصـر و هشـت منظـر
شـاهـا طـبــیـب عـدلـی و بــیـمـار ظـلـم گـیـتـیتــســکــیـن عــلــتــش را تــریــاق عــدل در خــور
خود عدل خـسروان را جـز عدل چـیست حـاصل؟زیـن جـیـفـه گـاه جـافـی زیـن مـغ سـرای مـغـبــر
از عـدل دیـد خـواهـی هـم راسـتــی و هـم خـمدر ســاق عــرش ایــزد در طــاق پــول مــحــشــر
گــل چــو ز عــدل زایــد مــیــرد حــنــوط بـــر تــنتــابــوت دســت عــاشــق گــور آســتــیـن دلــبــر
آتــش کــه ظــلــم دارد مــیـمــیــرد و کــفــن نــهدود ســیــه حــنــوطــش خــاک کــبــود بــســتــر
بــر یـک نــمــط نـمــانــد کــار بــســاط مــلــکــتمهره بـه دسـت ماند چـون خـانه گشـت شـشـدر
ســنـجــر بــمـرد ویـحــک ســنـجــار مـانـد ایـنـکچـون بــنـگـری بــه صـورت سـنـجـار بـه ز سـنـجـر
آخـر نـه بــر سـکـنـدر شـد تــخـتــه پــوش عـالـمبــی بــار مـانـد تــخـتـش در تــخـت بــار شـشـتـر
شـاهـا عـصـر جـز تــو هـسـتــنـد ظـلـم پــیـشـهایـنـجــا ســپــیـد دســتــنـد، آنـجــا سـیـاه دفـتــر
نـه مــه غــذای فــرزنـد از خــون حــیـض بــاشــدپــس آبــلــه ش بــرآیــد و صــورت شــود مــجــدر
آن کس که طعمه سـازد سـی سـال خـون مردمنـه آخــرش بــه طــاعــون صــورت شــد مــبــتــر؟
نــه مــاهــه خــون حــیــضــی گــر آبــلــه بـــرآردســه ســالـه خــون خــلـقـی آخــر چــه آورد بــر؟
شاهان عرب نژادی هسـتـی بـه خـلق و خـلقتشـاه بــشـر چــو احــمـد شـیـر عـرب چــو حــیـدر
مــهـمــان عــزیـز دارنـد اهـل عــرب بــه ســنــتزانـــم عــــزیـــز کــــردی، دادی کــــمــــال اوفــــر
رومی فـرسـتـی اطـلـس،مـصـری دهی عـمـامهخــتــلــی بـــراق ابـــرش، تــرکــی وشــاق احــور
اطـلـس بــه رنـگ آتــش، واصــل عـمـامـه از نـیابــرش چــو بــاد نـیـســان تــنـدی بــسـان تــنـدر
اعـجـاز خـلـعـت تـو ایـن بــس بـود کـه شـخـصـمدر بــاد و آتــش و نـی، هـســتــش امـان مـیـسـر
بــود آن نــعــیـم دنــیــا فــانــی شــعــار فــخــرمهـسـت ایـن عـروس خـاطـر بــاقـی طـراز مـفـخـر
شـاهـا بــه دولـت تــو صـافـی اسـت خـاطـر مـنچـــون خــاطــر ارســطــو در خــدمــت ســکــنــدر
دانــم کــه ســایـه حــق، دانــد کــه مــی نــدارددر آفــتــاب گــردش گــیـتــی چــو مـن ســخــنـور
خــاقــانـیـم نـه والــلــه، خــاقــان نـظــم و نـثــرمگــویـنـدگــان عــالــم، پــیـش عــیـال و مــضــطــر
زیـن نـکـتــه هـای بــکـرنـد آبــسـتــنـان حـسـرتمـشـتـی عـقـیـم خـاطـر، جـوقـی سـقـیـم ابــتــر
زیـن خــامــه دوشــاخــی انـدر ســه تــا انــامــلمـــن فـــارد جـــهــانــم ایــشـــان زیــاد مـــنــگـــر
در غـــیــبـــت مــن آیــد پـــیــدا حـــســـودم آریچـــون زادت مـــخـــنـــث در مـــردن پـــیـــمـــبــــر
جــان ســخــنــوران مــرشــد نــشــیــد مــن بــهبــهـر چــنـیـن نـشـیـدی مـنـشـد نـشـیـد بــهـتــر
پــیـش مـقـام مـحــمـود اعـنـی بــســاط عــالـیگـوهـر فــروش مـن بــه مـحــمـود مـحــمـدت خــر
ای در زمــیــن مــلــت مــعـــمــار کــشـــور دیــنبــادی چــو بــیـت مــعــمـور انـدر فــلــک مـعــمــر
عـشـریـن سـال عـمـرت خـمـسـین الـف حـاصـلســتــیـن دقـیـقــه جــاهـت بــر نـه فــلـک مـقــدرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.