ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دســت صــبــا بــرفـروخــت مـشــعـلـه نـوبــهـارمـشـعـلـه داری گـرفـت کـوکـبــه شـاخ ســار
ز آتـش خـورشـید شـد نافه شـب نیم سـوخـتقوت از آن یافت روز خـوش دم از آن شـد بـهار
خـامـه مـا نـیسـت طـلـع، چـهـره گـشـای بـهـارنـایب عـیسـی اسـت مـاه، رنگـرز شـاخ سـار
گـشـت ز پـهـلـوی بـاد خـاک سـیه سـبـز پـوشگـشـت ز پـسـتـان ابـر دهر خـرف شـیر خـوار
پـــروز ســـبـــزه دمـــیــد بـــر نــمـــط آب گـــیــرزلـف بــنـفـشـه خـمـیـد بــر غـبــب جــویـبــار
نـرگـس بـر سـر گـرفـت طـشـت زر از بـهر خـونتــارک گـلـبــن گـشـاد نـیـشـتــر از نـوک خـار
شــاه ریــاحــیـن بــه بــاغ خــیـمــه زربــفــت زدغـنچـه که آن دید سـاخـت گنبـده مشـک بـار
آب ز ســبـــزه گــرفــت جــوشــن زنــگــار گــونسـوسـن کان دید سـاخـت نیزه جـوشن گذار
ســرو ز بــالــای ســر پــنــجــه شــیـران نـمــودلاله که آن دید ساخـت گرد خـود آتـش حـصار
یـاســمـن تــازه داشــت مــجــمـره عــود ســوزشـاخ کـه آن دید سـاخـت بـرگ تـمـام از نثـار
خـیـری بــیـمـار بــود خـشـک لـب از تـشـنـگـیژالـه کـه آن دید سـاخـت شـربـت کـوثـر گـوار
ز آتـش روز ارغـوان در خـوی خـونـیـن نـشـسـتبـاد کـه آن دید سـاخـت مـروحـه دسـت چـنار
بــر چــمــن آثــار ســیـل بــود چــو دردی مـنـیفـاخـتـه کـان دید سـاخـت سـاغـری از کوکنار
فــیـض کـف شــهـریـار خــلـعــت گـل تــازه کـردبــلـبــل کـان دیـد گـشـت مـدحـگـر شـهـریـار
شــاه عــلـاء الـدول، داور اعــظــم کــه هـســتهـم ازلـش پــیـشـرو هـم ابــدش پــیـش کـار
خـسـت بــه زخـم حـسـام گـرده گـردون تــمـامبــسـت بـه بــنـد کـمـنـد گـردن دهـر اسـتـوار
ای بــه گـه امـتــحــان ز آتــش شــمـشــیـر تــوگـنـبــد حــراقـه رنـگ ســوخــتــه حــراقـه وار
نـام خـدنـگ تـو هسـت صـرصـر جـودی شـکـافکـنـیـت تـیـغ تــو هـسـت قـلـزم آتــش بــخـار
از پـی تـهـذیب مـلـک قـبـض کـنـی جـان خـصـمکـز پــی تــریـاک نـوش نـفــع کـنـد قـرص مـار
تــیـغ تــو بــا آب و نـار سـاخـت بــسـی لـاجــرمهـم شـجـر اخـضـر اسـت هـم ید بـیضـا و نـار
مـــــرد کـــــشـــــد رنـــــج آز از جـــــهــــت آرزوطــفــل بـــرد درد گــوش از قــبـــل گــوشــوار
از فــزع آنـکـه هـســت هـیـبــت تــو نـســل بــرخـصـم تـو را آب پـشـت خـون شـود اندر زهار
بـیخ جـهان عـزم تـوسـت بـیخ فـلـک نفـس کـلمیخ زمان عـدل تـوسـت، میخ زمین کوهسـار
هست سه عادت تو را: بـخشش و مردی و دیندسـت سه عادات تـوست تـخـم سعادات کار
در کـف بــحــر کـفـت غـرقـه شـود هـفـت بــحـرآنـک جـیـحـون گـواسـت شـرح دهـد بـا بـحـار
فــرق تــو را در خــورد افــســر ســلــطــانــیــتگـر چـه بـدین مـرتـبـت غـیر تـو شـد کـام کـار
مملکه شه بـاز راست گر چـه خـروش از نسـبهست بـه سر تاجور، هست بـه دم طوق دار
بــا تــو نــیـارد جــهــان خــصــم تــو را در مــیـانگـر هـمـه عـنـقـا بــه مـهـر پـروردش در کـنـار
گـر چــه ز نـارنـج پــوســت طــفــل تــرازو کــنـدلــیــک نــســـنــجـــد بـــدان زیــرک زر عــیــار
صـــورت مــردان طـــلــب کـــز در مــیــدان بـــودنقش بـر ایوان چـه سـود رسـتـم و اسـفندیار
عـالـم خـلـقـت ز غـیب هـژده هـزار آمـده اسـتعــالــم اعــظــم تــوئی از پــس هــژده هــزار
گــر چــه ز بـــعــد هــمــه آمــده ای در جــهــاناز هـمـه ای بـرگـزیـن، بـر هـمـه کـن افـتـخـار
ز آن ســه نـتــیـجــه کـه زاد بــود غــرض آدمـیلیک پـس هر سـه یافـت آدمی این کـار و بـار
احــمـد مـرسـل کـه هـســت پــیـش رو انـبــیـاءبــــود پــــس انـــبــــیـــا دولــــت او را مــــدار
صــبــح پــس شــب رســد بــر کــمـر آســمــانگــل پــس ســبــزه دمــد بــر دهـن مــرغــزار
چـون کـنـی از نـطـع خـاک رقـعـه شـطـرنـج رزماز پــس گــرد نـبــرد چــرخ شــود خــاکــســار
شـیـر عـلـم را حــیـات تــحــفـه دهـی تــا شـودپـنجـه شـیران شـکـن، حـلق پـلنگـان فـشـار
در تــب ربــع اوفــتــد ســبــع شــداد از نــهـیـبتــخـت مـحـاسـب شـود قـبــه چـرخ از غـبــار
از خـوی مـردان شـهـاب روی بـشـویـد بـه خـونوز سـم اسـبــان نـبــات جـعـد نـهـد بــر عـذار
مـرگ شــود بــوالـعــجــب، تــیـغ شــود گــنـدنـاکـوس شـود عـنـدلـیب، خـاک شـود لـالـه زار
کـرکـس و شـیر فـلـک طـعـمه خـوران در مصـافمــاهـی و گــاو زمــیـن لــرزه کــنــان زیـر بــار
چـرخ چـو لـاله بـه دل در خـفـقـان رفـتـه صـعـبدهر چـو نرگس بـه چـشـم در یرقان مانده زار
چـون تـو بــرآری حـسـام پــیـش تـو آرد سـجـودگــنـبــد صــوفــی لــبــاس بــر قــدم اعــتــذار
امــر دهـد کــردگــار کــای مــلــکــوت احــتــیـاطپــنـد دهـد روزگــار کــای ثــقــلـیـن اعــتــبــار
فـــاش کـــنــد تـــیــغ تـــو قـــاعـــده انــتـــقـــاملــــاش کــــنـــد رمـــح تــــو مـــائده کــــار زار
بـاز شـکـافـی بـه تـیـر سـینـه اعـدا چـو سـیـببــازنــمــائی بــه تــیـغ دانــه دلــهــا چــو نــار
تــا مـژه بــرهـم زنـی چــون مـژه بــاهـم کــنـیرایـت دیـن بــر یـمـیـن، آیـت حــق بــر یـسـار
ای مــلــک راســتــیـن بــر ســر تــو ســایــبــانوی فـلـک الـمـسـتــقـیـم از در تـو مـسـتــعـار
در کـنـف صـدر تــوسـت رخــت فـضـایـل مـقـیـمبـا شـرف قـدر تـوسـت بـخـت افـاضـل بـه کار
در روش مــدح تـــو خـــاطــر خــاقــانــی اســتمـوی مـعــانـی شــکـاف روی مـعــالـی نـگـار
مـشـرق و مـغـرب مـراسـت زیـر درخـت سـخـنرسـتـه ز شـروان نهال، رفـتـه بـه عـالـم ثـمار
هسـت طـریق غریب نظـم من از رسـم و سـانهـسـت شـعـار بـدیع شـعـر مـن از پـود و تـار
سـاعـت روز و شـب اسـت سـال حـیـاتـم بـلـیجمله ساعات هست بیست و چهار از شمار
عز و جلال آن توست وانکه تو را نیست چیستتــا بــه دعـاهـا شـوم از در حــق خــواسـتــار
روز بــــقــــای تــــو بـــــاد در افــــق بــــامــــدادرسـتـه ز عـین الـکـمـال، دور ز نـصـف الـنـهـار
بــــــزم تـــــو فـــــردوس وار وز در دولـــــت در اوراه طلب رفتـه هشت، جـوی طرب رفتـه چـارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.