ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»الــصـــبـــوح الــصـــبـــوح کـــامــد کــارالـــنـــثـــار الـــنـــثـــار کـــامـــد یــار
کـــاری از روشـــنــی چـــو آب خـــزانیــاری از خــرمــی چــو بـــاد بــهــار
چــرخ بــر کــار و یــار مــا بــه صــبــوحمــی کــنـد لــعــبــتــان دیـده نـثــار
جــام فــرعــونــی انــدرآر کــه صــبـــحدسـت مـوسـی بــرآرد از کـهـســار
در سفال خم آتشی است که هستعــــقــــل حــــراق او و روح شــــرار
در کــف از جــام خــنــگ بــت بــنــگــربــر رخ از بــاده ســرخ بــت بــنـگــار
خــاصــه کــایــام بـــســت پــرده کــامخــاصـه دوران گـشــاد رشـتــه کـار
مـــرغ دل یـــافــــت دانـــه ســــلـــوتبـرق مـی سـوخـت کـشـتـه تـیمـار
بــار مـشـک اسـت و زعـفـران در جـامپــس خــط جــام چــون خــط طــیـار
کـــو تــــذوران بــــزم و کـــوثـــر جـــامکــز ســمـن زار بــشــکـفــد گـل زار
ایــــن ایــــن الــــکؤس والـــــا قـــــداحایـن ایـن الــشــمــوس و الــاقــمــار
بـــه مـــغـــان آی تـــا مـــرا بـــیــنـــیکــه ز حــبــل الـمـتــیـن کــنـم زنـار
عـقـل اگـر دم زنـد بــه دســت مـیـشچــون زره بــر دهـان زنـم مـســمـار
خــوانـچــه کـن ســنـت مـغـان مـی آروز بــلــوریـن رکــاب مـی بــگــســار
عـجـب اسـت این رکـاب و مـی گـوییکآمــد از مـــاه نــو شـــفـــق دیــدار
مـی کـشــد عــقــل را بــه زیـر رکــابچــون رکــاب گـران کــشــنـد احــرار
آفــتـــاب ار ســـوار شـــد بـــر شـــیــرهـســت مـی شـیـر آفـتــاب ســوار
جـرعـه ای گـر بـه آسـمـان بــخـشـیشــود از خــفــتــگـی زمـیـن کــردار
ور زمــیــن را دهــی ز مــی جـــرعـــهگـردد از مـســتــی آسـمـان رفـتــار
مـــی کــــنـــد در طــــبــــایـــع اربــــعظــــلــــمــــات ثـــــلــــاث را انــــوار
ســـاقـــی آرد گــه خـــمــار شـــکـــنفـــقـــع شـــکـــریـــن ز دانـــه نـــار
نــار بــه نـقــل چــون شــراب خــوریـمنــقــل مــا نــار بــیـنــی از لــب یـار
تــیــغ خــونــیـن کــشــد مــی کــافــرزخــمـه گـویـد کـه جــاهـد الـکـفــار
گـر بـه مـسـتـی رسـی و مـی نرسـدنــرســـد دســـت بـــر مـــی بـــازار
بــر فـلـک شـو ز تــیـغ صـبــح مـتــرسکـه نـتــرســد ز تــیـغ و ســر عــیـار
بـر فـلـک خـوانچـه کـن بـه دولـت مـیز اخــتـــران خــواه نــز خــم خــمــار
مـاه نـو کـن قــدح چــو هـســت تــوانوز شفق گیر می چـو هست یسـار
هـا ثــریـا نـه خــوشــه عــنــب اســتدسـت بـرکن ز خـوشه می بـفشـار
مـــار کـــز روی زهـــد خــــاک خــــوردریـــزد از کـــام زهـــر جـــان او بــــار
نــحــل کــاب عــنــب خــورد بـــر تــاکآرد از لـــب شــــراب نـــوش گــــوار
مــثــل جــام و پــارســایــان هــســتلـــب دریـــا و مـــرغ بــــوتـــیـــمـــار
پـــارســـا را چـــه لــذت از عـــشـــرتخــنـفــســا را چــه کـار بــا عــطــار
هـر کــه جــویـد مــحــال نــامــمــکــنهست ممکن که نیست زیرک سار
لــیــکــن ار کــس حـــریــف پـــنــداریعــقــل طــعــن آورد بــر ایـن پــنـدار
یـا اگـر گـوئی اهـل دل کـس هـســتگـویـدت دل خـطـاسـت ایـن گـفـتـار
گــر تــو در وهــم هـمــدمــی جــویـیدر ره جــســت گـم کـنـی هـنـجــار
بــه خــطــائی کــه بـــگــذرد در وهــمعـاقـلـان را سـزاســت اســتــغـفـار
دوسـتـکـانی بـه هفـت مـردان بـخـشسر بـه مهرش کن و بـه خضر سپار
از زکـــــات ســـــر قـــــدح گــــاهــــیجـرعـه ای کـن بــه خـاکـیـان ایـثــار
بــس بـس ای دل ز کـار آب کـه عـقـلهـــســــت از آب کــــار او بــــیـــزار
مــدت لــهــو را غـــم اســـت انــجـــامبـــاده نــیــک را بــد اســت خــمــار
هــر طــرب را مــقــابـــل اســت کــربهـر یـمـیـن را بــرابــر اسـت یـســار
ســـنـــگ را آب بــــردمـــد ز شـــکـــمآب را ســـنــگ درفــتـــد بـــه زهــار
یـک فــرح را هـزار غــم ز پــس اســتکـه پـس هـر فـرح غـم اسـت هـزار
هر چه زین روی کعبـتین یک و دوستبـر دگر روی او شش اسـت و چـهار
گـاو عـنـبــر فـکـن بــرهـنـه تـن اسـتخــر بــربــط بــریـشــمـیـن افــســار
دل تـــصــاویــر خـــانــه نــظــر اســـتشــهـد الـلـه نـبــشــتــه گـرد عـذار
حــرز عــقــل اســت مـرهـم دل ریـشتــیـغ روز اســت صـیـقـل شـب تــار
چـون ربـاب اسـت دسـت بـر سر عقلاز دم وصــــل تــــو تــــظــــلــــم دار
هـمــچــو دف کــاغــذیـنـش پــیـراهـنهمچـو چـنگـش پـلاس بـین شـلوار
بـــاده را بـــر خـــرد مــکـــن غـــالـــبدیــو را بـــر فــلــک مــکــن ســالــار
چــنــد خــواهـی ز آهـوی ســیـمــیـنگــاو زریـن کــه مـی خــورد گــلــنـار
گــر بـــود ز آن مــی چـــو زهــره گـــاوخــاطــر گــاو زهــره شــیـر شــکــار
هــم ز مــی دان کــه شــاه بــاز خــردکـبـک زهـره شـود بـه سـیرت سـار
از مـــن آمـــوز دم زدن بـــه صـــبــــوحدم مــســغــفــریــن بـــالــاســحــار
جــام کـیـخــسـرو اســت خــاطـر مـنکـــه کـــنــد راز کـــائنـــات اظـــهــار
سـلـسـبــیـل حــلـال خــور زیـن جــاموز حـــمـــیــم حـــرام شـــو بـــیــزار
فـیـض ابـن الـسـحـاب خـور چـو صـدفحــیـض ابــن الـعـنـب بــجــا بــگـذار
شـیـر پــســتــان شـیـر خــوردسـتــیحـیض خـرگـوش پـس مـخـور زنـهـار
ز آب رنـگـیـن حــجــاب عــقـل مـســازشــعــلــه نــار پــیـش شــیـر مــیـار
بـــول شــیــطــان مــکــن بـــه قــارورهپـیـش چـشـم طـبــیـب عـقـل مـدار
عــیــش اســلــاف در ســفــال مــدانگــل ســـیــراب در ســـراب مــکـــار
لــهــو و لـــذت دو مــار ضـــحـــاکـــنــدهـر دو خــون خـوار و بــی گـنـاه آزار
عــقــل و دیـن لــشــکــر فــریـدونــنــدکــــه بــــرآرنـــد از دو مــــار، دمـــار
گر چـه خـاقـانی اهل حـضـرت نیسـتیـاد دربــانـش هـسـت دسـت افـزار
نیسـت چـون پـیل مسـت معـرکه لیکعـنـکـبــوتــی اســت روی بــر دیـوار
سـار مسـکین که نیسـت چـون بـلبـلرومــــی ارغـــــنــــون زن گــــلــــزار
لــاجــرم شــایــد ار بــه رســتــه بــیـدزنــگــی چــار پـــاره زن شــد ســارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.