ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دیــده بـــانــان ایــن کــبــود حــصــارروز کـــورنــد یــا اولــی الــابـــصـــار
چـون جـهانی ز خـندقی است گلینکآتـشـین خـندق اسـت گرد حـصار
رخش همت بـرون جـهان چو مسیحزیـــن پـــل آبــــگـــون آتـــش بــــار
ای ز پـــرگـــار امــر نــقـــطـــه کـــلنــتــوانــی بـــرون شــد از پـــرگــار
هـمـچــو پــرگـاری از دورنـگـی حـالیــک قــدم ثــابـــت و دگــر ســیــار
کـیـســت دنـیـا؟ زنـی اسـتــمـکـارهچـــیــســـت در خـــانــه زن غـــدار
هـفــت پــرده اســت و زانـیـات در اوهـمـچــو دار الـقــمـامـه بئس الـدار
عـقـل بــکـر اسـت و اخـتــران ثـیـبثـــیــبـــاتـــنــد حـــاســـد ابـــکـــار
دسـت کـفـچـه مکن بـه پـیش فـلککه فلک کاسه ای است خاک انبار
گــر بــه مــیـزان عــقــل یـک درمـیچـه کنی دسـت کفچـه چـون دینار
از پــــی آز جــــانـــت آزرده اســــتزآنــکــه آز اســـت خـــود ســـر آزار
آز در دل کــــنــــی شـــــود آتـــــشسـرکـه بـر مـس نهی شـود زنـگـار
چـون بـهین عـمر شـد چـه بـاید بـردغـــصـــه از یـــار و دردســـر ز دیــار
لـاشـه چـون سـم فـکـند کـس نبـردمــنــت نــعــلــبـــنــد یــا بـــیــطــار
چـون سـر از تـن بـرفـت سـر نکشـدنــخــوت تــاج بــخــشــی دســتــار
نـــکـــنـــد یــاد عـــاقـــل از مـــولـــدنـزنـد لــاف ســنــجــر از ســنـجــار
عـمـر، جــام جــم اســت کـایـامـشبــشـکـنـد خـرد پـس بــبـنـدد خـوار
همچو گوهر شکستنش خوار استهمچـو سـیماب بـسـتـنش دشـوار
آه کــز بــیــم رســتــم اجــل اســتخـــیــل افـــراســـیــاب عـــمــر آوار
نــقــد عــمــر تـــو بـــرد خــاقــانــیدهــر نــوکــیــســـه کـــهــن بـــازار
چـون بـهین مایه ات بـرفت از دسـتهـر چــه ســود آیـدت زیـان پــنــدار
بــر رخ بــخـت هـمـچــو مـوی ربــابمـوی مـن نغـمـه مـی کـنـد هر تـار
بــه بــهـار و شـکـوفـه خـوش سـازدنحـل و موسـیجـه لـحـن موسـیقـار
در عــروســی گــل عــجــب نــبـــودگـر بــه حــنـا کـنـنـد دسـت چــنـار
روز دولـــت بـــرادر بـــخـــت اســـتچــون رفــو گـر پــســر عــم قـصــار
بــخــت بــرنـا وقــایـه عــمــر اســتچــشــم بــیـنـا طــلــایـه رخــســارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.