ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»صـبــح حـمـایـل فـلـکـت آهـیـخـت خـنـجـرشکـمـیـخـت کـوه ادیـم شـد از خـنـجـر زرش
هـر پــاســبــان کـه طـره بــام زمـانـه داشـتچون طره سر بـریده شد از زخم خنجـرش
صـبـح از صـفـت چـویوسـف و مـه نیمـه تـرنجبــکــران چــرخ دســت بـــریــده بــرابــرش
شب گیسوان گشاده چو جادو زنی به شکلبــسـتــه زبــان ز دود گـلـو گـاه مـجـمـرش
گـفـتــی کـه نـعـل بــود در آتــش نـهـاده مـاهمشهود شد چو شد زن دود افکن از برش
شـب را نـهـنـد حــامـلـه خــاور چــراسـت زردکآبــســتــنـی دلـیـل کـنـد روی اصــفـرش
شـب عـقـد عـنبـرینه گـردون فـرو گـسـسـتتـا دسـت صـبـح غـالـیه سـازد ز عـنـبـرش
آنـک عــروس روز، پــس حــجــلـه مـعــتــکـفگـردون نثـار سـاخـتـه صـد تـخـت گوهرش
ز آن پـیش کـاین عـروس بـرهـنـه عـلـم شـودکــوس از پــی زفــاف شــد آنـک نـواگـرش
گـوئی کـه مـرغ صــبــح زر و زیـورش بــخــوردکـز حـلـق مـرغ مـی شـنوم بـانـگ زیورش
مــانـا کــه مــحــرم عــرفــات اســت آفــتــابکــاحــرام را بــرهـنـه ســر آیـد ز خــاورش
هــر ســال مــحــرمــانــه ردا گــیــرد آفــتــابوز طــیـلــســان مـشــتــری آرنـد مـیـزرش
بــل قـرص آفـتــاب بــه صـابــون زنـد مـسـیـحکـاحــرام را ازار سـپــیـد اسـت در خـورش
بــیـنـی کـه مـوقـف عــرفــات آمـده مـســیـحاز آفـــتــــاب جــــامـــه احـــرام در بــــرش
پــس گــشــتــه صــد هـزار زبــان آفــتــاب وارتـا نـسـخـه مـنـاسـک حـج گـردد از بــرش
نـشــکــفــت اگــر مـســیـح درآیـد ز آســمـانآرد طــواف کــعــبـــه و گــردد مــجـــاورش
کـامـروز حــلـقـه در کـعــبــه اســت آســمـانحــلـقــه زنـان خــانـه مـعــمـور چــاکــرش
بـل حـارسـی اسـت بـام و در کعبـه را مسیحزان اســت فـوق طـارم پــیـروزه مـنـظـرش
چــوبــک زنـد مـسـیـح مـگـر زآن نـگـاشـتــنـدبــا صــورت صــلــیـب بــرایـوان قــیـصــرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.