ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
سـر حـد بـادیـه اسـت روان پـاش بـر سـرشجــان را حــنـوط کـن ز ســمـوم مـعـطــرش
گوگرد سرخ و مشک سیه خاک و باد اوستبـــاد بـــهــشــت زاده ز خــاک مــطــهــرش
ناف ز می اسـت کعبـه مگر ناف مشک شـدکــانـدر ســمـوم کـرد اثــر مـشــک اذفــرش
خـونت ریز بـی دیت مشمر بـادیه که هسـتعـــمـــر دوبــــاره در ســـفـــر روح پـــرورش
در بــادیـه ز شــمـه قــدســی عــجــب مـدارگــر بــر دمــد ز بــیــخ ز قــوم آب کــوثــرش
از ســبــزه و ز پــر مــلــایـک بــه هــر دوگــاممـدهامـتـان نوشـتـه دو بـسـتـان اخـضـرش
دریـای خــشـک دیـده ای و کـشـتــیـی روانهـان بـادیه نـگـه کـن و هان نـاقـه بـنـگـرش
دریــای پـــر عـــجـــایــب وز اعــراب مــوج زناز حــلــه هـا جــزیـره و از مـکــه مـعــبــرش
وآن کــشــتــی رونــده تــر از بـــادبــان چــرخخــوش گــام تــر ز زورق مـه چــار لـنـگـرش
لــنـگــر شــکــوه بــاد کــنـد دفــع پــس چــرادر چــار لـنـگـر اســت روان بــاد صــرصـرش
جــوزا ســوار دیـده نـه ای بــر بــنـات نـعــشنـاقـه نـگـر کـجــاوه و هـم خـفـتــه از بــرش
اشــتــر بــنـات نـعــش و دو پــیـکـر ســوار اومــاه دگــر ســوار شــده بـــر دو پــیــکــرش
گـیسـوی حـور و گـوی زنـخـدانـش بـین بـهمدســـتـــارچـــه کـــجـــاوه و مـــاه مــدورش
اشــتــر بــنـات نـعــش و دو پــیـکـر ســوار اومــاه دگــر ســوار شــده بـــر دو پــیــکــرش
گـیسـوی حـور و گـوی ز نـخـدانش بـین بـهمدســـتـــارچـــه کـــجـــاوه و مـــاه مــدورش
مــانــد کــجـــاوه حــامــلــه خــوش خــرام راانـدر شـکـم دو بــچــه بــمـانـده مـحـصـرش
یـا بــی قــلــم دو نــون مــربــع نــگــاشــتــهانـدر مـیان چـو تـا دو نقـط کـرده مـضـمـرش
و آن سـاربــان ز بــرق سـراب بـرنـده چـشـموز آفــتـــاب چــهــره چــو مــیــغ مــکــدرش
چـون صـد هـزار لـام الـف افـتـاده یـک بـه یکاز دور دســت و پــای نــجــیـبــان رهـبــرش
وادی چو دشت محشر و بـختـی روان چنانککـوه گـران کـه ســیـر بــود روز مـحــشـرش
بـلک آن چـنان شـده ز ضـعـیفـی کـه بـگـذرددر چـشم سوزنی بـه مثـل جـسـم لاغرش
چـون صـوفـیانش بـارکشـی بـیش و قوت کمهم رقص و هم سماع همه شب میسرش
هر کـه از جـلـاجـل و جـرس آواز مـی شـنـوددر وهـم نـفـخ صـور هـمـی شــد مـصـورش
صــحــن زمـیـن ز کـوکـبــه هـودج آنـچــنـانـکگـفـتـی کـه صـد هزار فـلک شـد مشـهرش
و آن هــودج خــلــیــفــه مــتــوج بـــه مــاه زرچـون شب کز آفتـاب نهی بـر سـر افسرش
ســالــی مــیــان بـــادیــه دیــدنــد فــرغــریز آنسـان کـه ره کـه گـفـت نکـردنـد بـاورش
بـاور کـنی مرا کـه بـدیدم بـه چـشـم خـویشامـســال چــون فـرات روان چــنـد فـرغــرش
ظـن بــود حــاج را کـه مـگـر آب چــشـم مـنجـیـحـون سـلـیل کـرد بـر آن خـاک اغـبـرش
یــا شـــعـــر آبـــدار مـــن از دســـت روزگـــارنـقـش الـحـجـر نـمـود بـر آن کـوه و کـردرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.