ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ایـنــک مــواقــف عــرفــات اســت بــنـگــرشطولش چـو عرض جـنت و صد عرض اکبـرش
دهـلـیـز دار مـلــک الـهـی اســت صــحــن اوفــراش جــبــرئیـلـش و جــاروب شــهـپــرش
نـوار لــلــه از تــف نـفــس و آه مـشــعــلــشحـزب الـلـه از صـف مـلـک و انس لـشـکـرش
پــوشــنـدگـان خــلـعــت ایـمـان گـه الـســتایمان صـفـت بـرهنه سـروان در معـسـکرش
گردون کاسه پشت چو کف گیر جمله چشمنـظــاره ســوی زنــده دلــان در کــفــن درش
از اشـکـشـان چـو سـیب گـذرها مـنـقـطـشوز بــوسـه چـون تــرنـج حـجـرهـا مـجــدرش
از بـــس کــه دود آه حــجــاب ســتــاره شــدبـر هفت بـام بـسـت گذرها چـو شـشـدرش
بـل هفـت شـمع چـرخ گداران شـود چـو موماز بـس کـه تـف رسـد ز نفـس های بـیمرش
جــبــریـل خــاطــب عـرفـات اســت روز حــجاز صـبــح تـیـغ و از جـبـل الـرحـمـه مـنـبـرش
سـرمسـت پـخـتـگان حـقـیقـت چـو بـخـتـیاننـی سـاقـیـی پـدیـد نـه بــاده نـه سـاغـرش
بــا هــر پــیـاده پــای دواســبــه فــلــک دوانســلـطـان یـک ســواره گـردون مـســخــرش
در پـای هر بـرهنه سـری خـضـر جـان فشـاننـعــلـیـن پــای هـم ســر تــاج ســکــنـدرش
تـا پـشـت پـای سـوده لـبـاس مـلـک شـهیهمـت بـه پـشـت پـای زده ملـک سـنجـرش
خــاک مــنـی ز گــوهـر تــر مــوج زن چــو آباز چشم هر که خاکی و آبی است گوهرش
آورده هــر خـــلــیــل دلــی نــفـــس پـــاک راخــون ریـخــتــه مــوافــقــت پــور هــاجــرش
اســتــاده ســعـد زابــح و مـریـخ زیـر دســتحــلـق حــمـل بــریـده بــدان تــیـغ احـمـرش
گـفـتـی از انـبــیـا و امـم هـر کـه رفـتــه بــودحــق کــرده در حــوالـی کـعــبــه مـصــدرش
قــدرت رحـــم گــشـــاده و زاده جـــهــان نــوبـــر نـــاف خـــاک نـــاف زده مـــاده و نـــرش
زمـــزم بــــســـان دیـــه یـــعـــقـــوب زاده آبیـوســف کــشــیـده دلــو ز چــاه مـقــعــرش
بـل کافتـاب چرخ رسن تـاب از آن شده استتــا هـم بــه دلـو چــرخ کـشـد آب اخــتــرش
و آن کعبـه چـون عروس کهن سال تـازه رویبـــوده مـــشـــاطـــه بـــه ســـزا پـــور آزرش
خـاتـونـی از عـرب، همـهد شـاهـان غـلـام اوسمعا و طاعه سـجـده کنان هفت کشورش
خــاتــون کـائنـات مـربــع نـشـسـتــه خــوشپــوشـیـده حـلـه و ز سـر افـتــاده مـعـجـرش
انـدر حـریـم کـعـبـه حـرام اسـت رسـم صـیـدصـیـاد دسـت کـوتـه و صـید ایمـن از شـرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.