ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـن صـید آنکـه کـعـبـه جـان هاسـت منظـرشبــا مـن بــه پـای پـیـل کـنـد جـنـگ عـبــهـرش
صـد پــیـل وار خــواهـدم از زر خــشـک از آنـکمـشـک اســت پــیـل بــالـا در سـنـبــل تــرش
دل تــو سـنـی کـجــا کـنـد آن را کـه طـوق واردر گــردن دل اســـت کــمــنــد مــعـــنــبـــرش
نــقــد اســت ســرخ رویــی دل بـــا هــزار درداز تـــنــگــی کــمــنــد، نــه از وجــه دیــگــرش
خــاقــانـی اســت هـنـدوی آن هـنـدوانـه زلـفوان زنـــگـــیـــانـــه خــــال ســـیـــاه مـــدورش
چـون مـوی زنـگـیـش سـیه و کـوتـه اسـت روزاز تـــرک تـــاز هــنــدوی آشــوب گــســتـــرش
خـاقـانـی از سـتـایـش کـعـبـه چـه نـقـص دیـدکــز زلــف و خــال گــویـد و کــعــبــه بــرابــرش
بـی حـرمـتـی بـود نـه حـکـیمـی، کـه گـاه وردزنـد مـجــوس خــوانـد و مـصـحــف بــبــر درش
نی نی بـجـای خـویش نـسـیبـی همـی کـنـدنعـتـی اسـت زان دلبـر و کعـبـه اسـت دلبـرش
خــال سـیـاه او حــجــر الـاسـود اسـت از آنـکمـانـد بــه خــال زلـف بــه خــم حــلـقــه درش
سـنـگ سـیـه مـخـوان حـجـر کـعـبـه را از آنـکخـوانـنـد روشـنـان هـمـه خـورشـید اسـمـرش
گــویــی بــرای بــوس خــلــایــق پــدیــد شــدبــر دســت راســت بــیـضـه مـهـر پــیـمـبــرش
خــاقـانـیـا بــه کـعـبــه رسـیـدی روان بــپــاشگر چه نه جنس پیش کش است این محقرش
دیــدی جـــنـــاب حـــق جـــنــب آرزو مـــشـــوکـعـبـه مطـهر اسـت، جـنب خـانه مـشـمـرش
بـا آب و جـاه کـعـبـه وجـود تـو حـیـض تـوسـتهـم ز آب چـاه کـعـبـه فـرو شـوی یـک سـرش
ایـن زال ســرســپــیــد ســیـه دل طــلــاق دهآنــک بــبــیـن مــعــایـنــه فــرزنــد شــوهــرش
تـا حـشـر مرده زسـت و جـنب مرد هر کسـیکاین شوخ مسـتـحـاضه فرو شد بـه بـستـرش
کـی بــدتــریـن حـبــائل شـیـطـان کـنـد طـلـبآن کـس کـه بــا حـمـایـل سـلـطـان بـود بــرش
خــورشـیـد را بــر پــســر مـریـم اســت جــایجــای سـهـا بــود بــه بــر نـعـش و دخــتــرش
از چــنـبــر کـبــود فــلـک چــون رســن مـپــیـچمـردی کـن و چـو طـفـل بـرون جـه ز چـنـبـرش
اول فــســـون دهــد فــلــک آخـــر گــلــو بـــردآخـر بــه رنـجـی ار شـوی اول فـسـون خـورش
اول بــه رفــق دانـه فــشــانــنــد پــیـش مــرغچـون صـیـد شـد بــه قـهـر بــبــرنـد حـنـجـرش
سـوگند خـور بـه کـعـبـه و هم کعـبـه داند آنکچــون مـن نـبــود و هـم نـبــود یـک ثــنـاگــرش
شـکـر جـمال گـوی کـه معـمار کـعـبـه اوسـتیــارب چــو کــعــبـــه دار عــزیــز و مــعــمــرش
شـاه سـخـن بـه خـدمـت شـاه سـخـا رسـیـدشــاه ســخــا ســخــن ز فـلـک دیـد بــرتــرش
طـبــع زبــان چــو تــیـر خـزر دیـد و تــیـغ هـنـداز روم سـاخـت جــوشـن و از مـصـر مـغـفـرش
آری مـنـم کـه رومـی مـصـری اسـت خـلـعـتـمز آن کـس کـه رفـت تـا خـزر و هنـد مـخـمـرش
صبح و شفق شدم سر و تن ز اطلس و قصبز آن کـس که رکن خـانه دین خـواند جـعـفـرش
بـــر تــاج آفــتــاب کــشــم ســر بــه طــوق اوبــر ابــلـق فــلـک فــکـنـم زیـن بــه اســتــرش
دیـدم کــه ســیئات جــهــانــش نــکــرد صــیـدز آن رد نــکــردم ایــن حـــســـنــات مــوفــرش
سـلـطـان دل و خـلیفـه همم خـوانمش از آنکســلـطـان پــدر نـوشــت و خــلـیـفـه بــرادرش
در حــضــرت خــلـیـفـه کـجــا ذکـر مـن شــدیگــر نـیـســتــی مــدد ز کــرامــات مــظــهـرش
خــتــم کــمــال گــوهـر عــبــاس مــقــتــفــیکـــاعـــزاز یــافـــت گـــوهــر آدم ز جـــوهــرش
از مـصــطــفـی خــلـیـفـه و چــون آدم صــفـیاز خــود خـــلــیــفــه کــرد خـــدای گــروگــرش
انـصــاف ده کـه آدم ثــانـی اســت مـقـتــفــیدر طــیـنـت اســت نـور یـدالــلــه مــخــمــرش
از خــط کــردگــار فــلــک راســت مــحـــضــریالـمـقــتــفــی خــلـیـفــتــنـا مـهـر مـحــضــرش
در دســت روزگــار فــلــک راســت مـحــضــریالـمـقــتــفــی ابــوالـخــلـفــا نـقـش دفــتــرش
بـوبـکـر سـیـرت اسـت و عـلـی عـلـم، تـا ابــدمـن در دعـا بـلـال و بـه خـدمـت چـو قـنـبــرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.