ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
آمـد دواسـبـه عـیـد و خـزان شـد عـلـم بـرشزریـن عـذار شــد چــمـن از گـر لـشــکـرش
عید است و آن عصیر عروسی است صرع دارکــف بــر لــب آوریـده و آلــوده مــعــجــرش
ویـنـک خـزان مـعـزم عـیـد اسـت و بـهـر صـرعبــر بــرگ زر نـوشـتـه طـلـسـم مـزعـفـرش
ز آن سـوی عـیـد دخـتــر رز شـوی مـرده بــودزریــن جـــهــاز او زده بـــر خـــاک مـــادرش
یـک مـاه عــده داشــت پــس از اتــفـاق عـیـدبـسـتـنـد عـقـد بـر همـه آفـاق یک سـرش
زرگـر بــه گـاه عـیـد زر افـشــان کـنـد ز شــاخواجـب کـنـد کـه هسـت شـکـریز دخـتـرش
شـــاخ چـــنــار گـــویــی حـــلــوای عـــیــد زدکآلـوده مـانـد دســت بــه آب مـعـصــفـرش
بـــودی بــه روز عــیــد نــفــس هــای روزه دارمـشـکـیـن کـبــوتــری ز فـلـک نـامـه آورش
مــنـقــار بــر قــنـیـنـه و پــر بــر قــدح بــمــانـدکـامـد همـای عـید و نـهان شـد کـبـوتـرش
مـرغ قـنـیـنـه بـلـبـل عـیـد اسـت پـیـش شـاهگــل در دهـن گــداخــتــه و نـالــه دربــرش
انـگـشــت ســاقـی از غــبــب غــوک نـرمـتــرزلـف چــو مـار در مـی عــیـدی شــنـاورش
زلـفـش فـرو گـذاشــتــه ســر در شـراب عـیـددیوی است غسل گاه شده حوض کوثرش
در آبــگـیـنـه نـقـش پـری بـیـن بــه بــزم عـیـداز مـی کـز آتـش اسـت پـری وار جـوهـرش
ز آن چـون پــری گـرفـتــه نـمـایـنـد اهـل عـیـدکآب خـــــرد بــــــبــــــرد پــــــری وار آذرش
گــردون چـــنــبـــری ز پـــی کــوس روز عــیــدحلقه بـه گوش چـنبـر دف همچـو چـنبـرش
دسـتـینه بـستـه بـربـط و گیسو گشاده چـنگیـعــنـی درم خــریـده عــیـدیـم و چــاکـرش
بـر سـر بـمـانـده دسـت ربــاب از هـوای عـیـدافـتــاده زیـر دیـگ شــکـم کـاســه ســرش
مـــار زبـــان بـــریــده نــگـــر نـــای روز عـــیــدســـوراخ مـــار در شـــکـــم بــــاد پـــرورش
مار اسـت خـاک خـواره پـس او بـاد ز آن خـوردکـز خــوان عـیـد نـیـســت غـذای مـقـررش
چـون شاه هند پـیش و پـسش ده غلام تـرکاز فـر عـید گـه مـی و گـه شـکـر افـسـرش
بـل هندوی اسـت بـر همن آتـش گرفـتـه سـرچــون آب عـیـد نـامـه زردشــتــی از بــرش
گــوئی بــهــای بــاده عــیـدی اســت افــتــابز آن رفـت در تـرازو و سـخـتـنـد چـون زرش
شـد وقـت چـون تــرازو و شـاه جـهـان بــعـیـدخـواهی می گـران چـو تـرازوی محـشـرش
خـاقـان اکبـر آنکه سـر تـیغـش آتـشـی اسـتشـب های عید و قدر شده دود و اخـگرش
کـیـوانـش پـرچـم اسـت و مـه و آفـتـاب طـاسچـون زلـف آنـکـه عـیـد بــتـان خـوانـد آزرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.