ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عـیـدی اســت فـتــنـه زا ز هـلـال مـعـنـبــرشدل کــان هــلــال دیــد نــشــیــنــد بــرابــرش
آری چــو فـتــنـه عـیـد کـنـد شـیـفـتــه شــوددیـــوانـــه هـــوا ز هـــلـــال مـــعــــنـــبــــرش
من شیفته چو بـحر و مسلسل چو ابـر از آنکهـم عـیـد و هـم هـلـال بــدیـدم بــر اخـتـرش
مـانـدم چـو کـودکـان بـه شـب عـیـد بـی قـرارتـــا نــعــل بـــرنــهــاد چــو هــاروت کــافــرش
مهجـور هفـت مـاهه مـنم ز آن دو هفـتـه مـاهکـز نـیکـویی چـو عـید عـزیز اسـت مـنـظـرش
چـون مـاه چـار هـفـتـه رسـیدم بـه بـوی عـیدتــا چــار مــاه روزه گــشــایــم بــه شــکــرش
گـر صـاع سـرسـه بـوسـه بـه عـیدی دهد مراز آن رخ دهـد کـه گـنـدم گـون اسـت پـیکـرش
دوشــم در آمـد از در غــم خــانـه نـیـم شــبشــب روز عــیــد کــرد مــرا مــاه اســـمــرش
عـیـد مـســیـح رویـش و عـود الـصـلـیـب زلـفرومــی ســـلــب حـــمــایــل و زنــار دربـــرش
دســتــار در ربـــوده ســران را بــه بـــاد زلــفشــوریـده زلـف و مـقـنـعــه عـیـد بــر ســرش
بـرده مـهش بـه مـقـنعـه عـیدی و چـاه سـیمآب چـــــه مـــــقـــــنــــع و مـــــاه مـــــزورش
بــر کـوس عــیـد آن نـکــنـد زخــم کــان زمـانبـــر جـــانــم از شــنــاعــه زدن کــرد زیــورش
گیسـو چـو خـوشـه بـافـتـه وز بـهر عـید وصـلمن همچو خوشه سجده کنان پیش عرعرش
جـان ریخـتـم چـو بـلبـله بـر عید جـان خـویشچـشمم چو طشت خون ز رقیب جـگر خورش
در طــشــت آب دیـد تــوان مــاه عــیـد و مــندر طــشــت خـــون بـــدیــدم مــاه مــنــورش
بـیـنـی هـلـال عـیـد بــه هـنـگـام شـام و مـندیـدم بــه صــبــح نـیـم هـلــال ســخــنــورش
چون دیدمش که عید سده داشت چون مغانآتــش ز لــالــه بــرگ و چــلـیـپــا ز عــنـبــرش
آن آتـشـی کـه قـبـله زردشـت و عـید اوسـتمــی دیــدمــش ز دور و نــرفــتــم فــراتـــرش
در کــعــبــه کــرده عــیـد و ز زمـزم مـزیـده آبچــون نـیـشــکــر چــگـونـه مـزم آتــش تــرش
بــودم در ایـن کـه خــضـر درآمـد ز راه و گـفـتعـید اسـت و نورهان شـده ملـک سـکـندرش
خــاقــانــیــا وظــیــفــه عــیــدی بـــیــار جــانپـس پـیش کـش بـه حـضـرت شـاه مظـفـرش
خـاقان اکبـر آنکه دو عـید اسـت در سـه بـعـدشـش روز و پـنـج وقـت ز چـار اصـل گـوهرش
بـل شـش هزار سـال زمـان داشـت رنگ عـیدتـــا رنــگ یــافـــت گــوهــر ذات مــطـــهــرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.