ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع چهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صــبــح هــزار عــیـد وجــود اســت جــوهــرشخـضـر اسـت رایتـش، مـلـک الـموت خـنجـرش
اقـلـیـم بــخــش و تــاج ســتــان مـلـوک عـصـرشـاهی که عید عـصـر ملوک اسـت مخـبـرش
نـی نی بـه بـزم عـید و بـه روز وغـاش هسـتکـیـخــســرو آب دار و ســکــنـدر عــلـم بــرش
ز آن عــیــد زای گــوهــر شـــمــشــیــر آب دارشــد بــحــر آب و آب شــد از شــرم گـوهـرش
ز آن هندوی حـسـام کـه در هند عـید ازوسـتاران شــکــارگــه شــد و ایــران مــســخـــرش
زیــن پـــس خـــراج عـــیــدی و نــوروزی آورنــداز بــیـضــه عــراق و ز بــیـضــای عــســکــرش
خــود کـمـتــریـن نـثــار بــهـائی اسـت عـیـد رابــیـضـا و عـسـکـر از یـد بــیـضـای عـسـکـرش
هر جا که رخش اوست همه عید نصرت استز آن پـای و دم بـه رنگ حـنا شـد مـعـصـفـرش
عــــیــــدا کــــه روم را بــــود از پــــایـــگــــاه اوکــز خــوک پــایــگــاه بـــود خــوان قــیــصــرش
عـیـد افـسـر اسـت بــر سـر اوقـات بــهـر آنـکشـبــهـی اسـت عـیـن عـیـد ز نـعـل تـکـاورش
چـون عین عید نعلش در نقش گوش و چـشـمهـــاء مـــشـــفـــق آمـــد و مـــیـــم مـــدورش
چـون آینه دو چـشـم و چـو ناخـن بـرا دو گوشوز رنـــگ عـــیــد شـــانــه زده دم احـــمـــرش
چـون کرم پـیله سـرمه عیدی کشـیده چـشـمپــــرچــــم شـــده ز طـــره حــــوار و احـــورش
بــحــر کــلــیــم دســت بــر ایـن ابــر طــوروشبـــا فـــال عـــیــد و نــور انــا لــلــه رهــبـــرش
بــحـری کـه عـیـد کـرد بـر اعـدا بـه پـشـت ابـراز غـــرش درخــــش و ز غـــرنـــده تــــنـــدرش
آن شـب که روز عید و شـبـیخـون یکی شـمردصـــبـــح ظـــفــر بـــرآمــد از اعـــلــام ازهــرش
هـرای زر چـو اخـتــر و بــرگـسـتــوان چـو چـرخافــکــنـد بــخــت زیـور عــیـدی بــر اشــقــرش
عـیـد عــدو بــه مـرگ بــدل شــد کـه بــاز دیـدبـــاران تــیــغ و ابـــر کــف و بــرق مــغــفــرش
نـصــرت نـثــار عــیـد بــرافــشــانـد کــز عــراقشــــاه مـــظـــفـــر آمـــد و جــــاه مـــوقـــرش
مهدی اسـت شـاه و عـید سـلاطـین ز فتـح اوخـــصــم از غــلــامــی آمــده دجـــال اعــورش
آن روز رفـــت آب غـــلــامــان کــه یــوســـفــیتــصـحــیـف عـیـد شـد بــه بــهـای مـحــقـرش
عــیـد مـلــایـک اســت ز لــشــکــرگــه مـلــکدیــوی غــلــام بـــوده ثـــریــا مــعـــســـکــرش
آنــجــا کــه احــمــد آمــد و آئیـن هــر دو عــیـدزرتــشــت ابــتــر اســت و حــدیـث مـبــتــرش
حـج مـلـوک و عـمـره بـخـت اسـت و عـید دهربـر درگهی که کعـبـه کعبـه اسـت و مشـعرش
مـن پــار نـزد کـعــبــه رســانـدم ســلـام شــاهایـام عــیـد نــحــر بــود کــه بــودم مــجــاورش
کـعـبــه ز جــای خـویـش بــجــنـبــیـد روز عـیـدبــر مـن فــشــانـد شــقـه دیـبــای اخــضــرش
گـفـت آسـتـان شـاه شـمـا عـید جـان ماسـتســنـگ ســیـاه مـا شــده هـنـدوی اصــفـرش
اینجـا چه مانده ای تـو که آنجـاست عید بـختزیــن پــای بــازگــردد و بــبــیــن صــدر انــورش
گـفـتـم کـه یـک دو عـیـد بــپـایـم بـه خـدمـتـتچـون پـخـتـه تـر شـوم بــشـوم بــاز کـشـورش
گــفــتــا مــپــای و رو حــج و عــیــد دگــر بــرآرتـا هـر کـه هـسـت بــانـگ بــرآیـد ز حـنـجـرش
اقـبـال بـین کـه حـاصـل خـاقـانـی آمـده اسـتکاندر سـه مه دو عید و دو حـج شد میسـرش
عــیـدی بــه قــرب مـکـه و قــربــانـگـه خــلـیـلعــیــد دگــر بــه حــضــرت خــاقــان اکــبـــرش
گـفـتــم کـدام عـیـد نـه اضـحـی بــود نـه فـطـربـیرون ز این دو عـیـد چـه عـید اسـت دیگـرش
گــفــت آســتــان خــســرو و آنــگــاه عــیـد نـواین حرف خرده ای است گران، خرد مشمرش
چــون دعـوت مـسـیـح شـمـر شـاخ بــخــت اوهــر روز عــیــد تـــازه از آن مــی دهــد بـــرش
هـر هـفـتـه هـفـت عـید و رقـیـبـان هـفـت بـامآذیــن هــفـــت رنــگ بـــبـــنـــدنـــد بـــر درش
کــرد افــتــاب خــطــبـــه عــیــدی بـــه نــام اوز آن از عــمــود صــبـــح نــهــادنــد مــنــبــرش
عید از هلال حلقه بـه گوش آمده است از آنکبــر بــنـدگـی شــاه نـبــشــتــنـد مـحــضــرش
از نــقــش عــیــد یـک نــقــط ایــام بــرگــرفــتبــر چــهــره عــروس ظــفــر کــرد مــظــهـرش
تـا دور صـبـح و شـام بـه سـالـی دهـد دو عـیدهــر صــبــح و شــام بــاد دو عــیــد مــکــررش
از شـام زاده صـبــحــش و از صـبــح زاده عـیـدوز عـــیــد زاده مــرگ بـــدانــدیــش ابـــتـــرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.