ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پـــرده دل آمــد دامــن کـــشـــان خـــیــالـــشجـــان شــد خـــیــال بـــازی در پـــرده وصــالــش
بـــــود افـــــتـــــاب زردی کـــــان روز رخ در آمـــــدصــبــح دو عــیـد بــنــمــود از ســایـه هـلــالــش
چون صبـح خوش بـخندید از بـیست و هشت لؤلؤمن هست نیست گشتم چون سایه در جمالش
چــشـمـش ز خـواب و غـمـزه زنـبــور سـرخ کـافـرشــهـد ســپــیـد در لــب، مـوم ســیـاه خــالــش
آن خــال نــیـم جــو ســنــگ از نــقــطــه زره کــمبــر نـقـطـه حــلـقـه گـشـتــه زلـف زره مـثــالـش
دل خـاک پـای او شـد شـسـتـم بـه هـفـت آبـشجـان صـیـد زلـفـش آمـد دیدم بـه هـفـت حـالـش
یـــار از بــــرون پـــرده بــــیـــدار بــــخـــت بــــر درخــاقــانـی از درون ســو هـم خــوابــه خــیـالـش
گـه دســت بــوس کـردم گـه ســاعــدش گـزیـدملـب خــواســتــم گـزیـدن تــرســیـدم از مـلـالـش
از گـرد جــیـش خــسـرو وز خــون وحــش صـحــرامـشـکـیـن زره قـبـایـش، رنـگـیـن سـپـر قـذالـش
دیـدم کـه ســرگـران بــود از خــواب و صـیـد کـردهاز صــیـدگــاه خــســرو کــردم ســبــک سؤالـش
گــفـــتـــم بـــدیــدی آخـــر رایــات کـــهــف امــتو آن مـهـد جــای مـهـدی چــتــر فـلـک ظـلـالـش
وآن عــــمــــر خــــوار دریــــا و آن روزه دار آتــــشچـون مـعـتـکـف بـرهمـن، نـه قـوت و نه مـنـالـش
وان تـــیــغ شـــاه شـــروان آتـــش نــمـــای دریــادریــا شــده غــریـقــش، آتــش شــده زگــالــش
گـفـتـا کـه چـند شـب من و دولـت بـهم نخـفـتـیمانــدر رکـــاب خـــســـرو در مــوکــب جـــلــالــش
از بـوی مشـک تـبـت کان صـحـن صید گه راسـتآغـشـتــه بــود بــا خــاک از نـعـل بــور و چــالـش
رخــســار بــحــر دیـدم کـز حــلـق شـرزه شـیـرانگـل گـونـه دادی از خــون شــاه فـلـک فــعــالـش
بـــل غـــرقــه آب دریــا در گــوهــر حـــســـامــشبـــل آب زهــره شـــیــران در آتـــش قـــتـــالـــش
شــه بـــر کــنــار دریــا زان صــیــد کــرد یــعــنــیلـب تــشـنـه بــود بــحـر و بــود آمـدن مـحــالـش
آهـیـخ تــیـغ هـنـدی چــون چــشــمـه مـصــفــیتــا بــحــر گـشـت سـیـراب از چــشـمـه زلـالـش
مـــصـــروع بــــود دریـــا کـــف بــــر لـــب آوریـــدهآمـد ســنـان خــســرو، بــنـوشـت حــرز حــالـش
یک هفـتـه ریخـت چـنـدان خـون سـبـاع کـز خـونهـفـتـم زمـین مـلـا شـد بـگـرفـت از آن مـلـالـش
در مــرکــز مــثــلــث بــگــرفــت ربــع مــســکــونفـــریــاد اوج گـــردون از تـــیــغ مــه صـــقـــالــش
چــون آفــتــاب هـر ســو پــیـکـان آتــش افـشــانجــوزای شـاه یـعـنـی دســت سـخــا سـگـالـش
ســر بـــر ســر کــمــانــش آورده چـــرخ چــنــدانکــز دور قــاب قــوســیـن دیـدنـد در شــمــالــش
ز آن سان که روز مجـلس در خـلعتـی که بـخـشدز اطــلــس بـــطــانــه ســـازد پـــروانــه نــوالــش
بـر شـخـص شـرزه شـیران از خـون قبـای اطـلسمــقــراض وش بـــریــدی مــقــراضــه نــصــالــش
چـون در اسـد رسیدی چـون سـنبـله سـنان کشاز ضـربـت الـف سـان کـردی چـو سـیـن و دالـش
دریــای گــنــدنــا رنــگ از تــیــغ شــاه گــل گــونلـعــل پــیـازی از خــون یـک یـک پــشــیـز والــش
ســوفـار وش ز حــیـرت وحــشـی دهـان گـشـادهشـه چـون زبــان خـنـجــر کـرده بــه تــیـر لـالـش
اجـسـام وحـش گـشـتــه ز ارواح خـالـی الـسـیـراز تـیغ شـه کـه دین را سـعـد اسـت ز اتـصـالـش
تـــشـــریـــف ضـــربـــت او ارواح وحـــشـــیـــان راتــعــلــیـم شــکــر دادی هـنـگــام انــفــصــالــش
از دور تــیـغ خــسـرو چــون ســبــزه وش نـمـودیگـسـتـاخ پـیـش رفـتـی هـم گـور و هـم غـزالـش
آهـو نــخــورده ســبــزه، ســبــزه بــخــوردی او راانسـی شـدی چـو دادی از وحـشـی انـتـقـالـش
چـــه فــخـــر بـــال شــه را از صــیــد گــور و آهــوکـز صـیـد شـیـر گـردون هـم عـار داشـت بــالـش
گـر خــاک صــیـد گــاهـش بــگــذارد آســمـان هـابــهـر حــنـوط رضــوان تــحــفــه بــرد شــمـالــش
صـیـدی چـنـیـن کـه گـفـتــم و اقـبــال صـیـدگـه راشـعـری زنـنـده قـرعـه ســعـد الـســعـود فـالـش
دوشـــیــزگــان جـــنــت نــظـــاره ســـوی مــردیکـابــســتــن ظــفــر شــد تــیـغ قـضــا جــدالـش
گـــفـــتـــنــد آنــک آنــک کـــیــخـــســـرو زمــانــهدر زیـن سـمـنـد رســتــم، در کـف کـمـنـد زالـش
مــخــتـــار خــلــق عــالــم خـــاقــان اکــبـــر آمــدکـارحــام دهـر خــشـک اسـت از زادن هـمـالـش
شــاهـی کـه در دو عــالـم طــغـرای مـمـلـکـت راهــســت از خــط یـد الــلــه تــوقــیـع لــایـزالــش
شاهی است سایس دین نوری است سایه حقتـــایــیــد حــق تـــعــالــی کــرده نــدا تــعــالــش
ز آن جـام کـوثـر آگـین جـمـشـید خـورده حـسـرتز آن رمــح اژدهــا ســر ضــحــاک بــرده مــالــش
یـارب کــه آب دریـا چــون نــفــســرد ز خــجــلــتچــون بــیـنـد ایـن عـواطـف بــیـرون ز اعـتــدالـش
دریـا ز شــرم جــودش بــگـریـخــتــی چــو زیـبــقامـا چــهـار مـیـخ اســت آنـک زمـیـن عــقــالــش
گوئی سـرشـک شـور اسـت از چـشـم چـرخ دریاکـز هـیبـت بـلـارک شـه نـیسـت صـبـر و هـالـش
یـا از مــســام کــوه اســت آب خــوی خــجــالــتکـانـدر خـور مـلـک نـیسـت ایـثـار گـنـج و مـالـش
روح الـــقـــدس بـــراقـــش وز قـــدر هـــیــکـــل اوخــورشــیـد مـیـخ زر اســت انـدر پــی نـعــالــش
قـطـب فـلـک رکـابــش هـسـت از کـمـال رتــبــتجـــرم ســـهــیــل آمـــد چـــرم از پـــی دوالـــش
ای شـاه عـرش هـیـبــت، خـورشـیـد صـبـح رایـتچــتــرت هــمــای نــصــرت و آفــاق زیــر بــالــش
دهــر اســـت پـــیــر مــردی زال عـــقــیــم دنــیــاچـون بـادریسـه یک چـشـم این زال بـد فـعـالـش
شـــد پــــیـــرمـــرد رامـــت زال از پــــی طـــراوتشـد بـادریـسـه پـسـتـان آن سـال خـورده زالـش
چــون تــاردق مــصــری در دق مــرگ خــصــمــتنالـان چـو نیل مصـر اسـت از نالـه تـن چـو نالـش
مــه شــد مــوافــق او در دق بـــدیــن جـــنــایــتهـر سـال در خــسـوفـی کـرد آسـمـان نـکـالـش
گـر داشــت خــصـم نـاری چــون نـار صـد زبــانـیچـون خـاک شـد فسـرده چـون بـاد شد مجـالش
افـسـرده شـده ور اکـنـون خـواهـد ز تـیغـت آتـشهـم کـاســه ســر او خــواهـد شـدن ســفـالـش
جـاسوس تـوست بـر خصم انفاس او چـو در شبغـمـاز دزد بــاشـد هـم عـطـسـه هـم سـعـالـش
هـر کــه از طــریـق نـخــوت آمـد بــه دار مـلــکــتدیـد این شـرف کـه داری ز آن نـقـد شـد وبـالـش
در تـو کـجـا رسـد کـس چـون مـوسـی انـدر آتـشکـز دور حــاصـلـی نـه جــز بــرق و اشــتــعـالـش
هـر کـو بـه کـیـل یـا کـف هـسـت آفـتـاب پـیـمـایاز آفــــتــــاب نــــایــــد یـــک ذره در جــــوالــــش
خـــورشـــیــد کــز تـــرفــع دنــبـــال قــطـــب داردچــون راســتــی نـبــیـنـد کــژ ســر کـنـد زوالـش
ای گـــوهـــر کـــمـــالـــت مـــصـــبـــاح جـــان آدمخـورشـیـد امـر پــخـتــه در شـش هـزار سـالـش
خــاقـانـی از ثــنـایـت نـو سـاخــت خـوان مـعـنـیکـو مـیـزبـان نـطـق اسـت وین دیـگـران عـیـالـش
خــــاک در تــــو بــــادا از خـــوان آســـمـــان بــــهصــدر تــو عـرش رفـعـت، جــنـت صــف نـعــالـش
فــرمــانــت حــرز تــوحــیـد انــدر مــیـان جــان هـاجــان بــر مــیــان زمــانــه از بــهــر امــتــثــالــش
از بــنــدگــان صــدرت شــاهـان ســپــر فــکــنــدهقـیـصـر کـم از یمـاکـش، سـنـجـر کـم از نـیـالـش
تـــا آل مـــصـــطـــفـــی را ز ایـــزد درود بـــاشـــدبـــر تـــو درود بــــادا از مـــصـــطـــفـــی و آلـــشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.