ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش ملک الرؤسا شمس الدین محمودبن علی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـدری کـه قـدر کـان شـکـنـد گـوهـر ســخــاشبـحـری کـه نـزل جـان فـکـنـد پـیـکـر سـخـاش
صــدر ســخــی کـه لـازم افــعــال اوســت بــذلاین اسم مشتـق است هم از مصدر سخـاش
هـارون صــدر اوســت فـلـک ز آن کـه انـجــمـشهر شـب جـلـاجـل کـمر اسـت از زر سـخـاش
شـعـری بــه شـب چــو کـاســه یـوزی نـمـایـدماعنی سگی است حـلقه بـگوش در سخـاش
شـمـس فـلـک ز بـیم اذ الـشـمـس در گـریـخـتدر ظل شـمس دین که شـود چـاکر سـخـاش
والـشــمـس خــوان کـه واو قــســم داد زیـورشکـو بــسـت بــهـر هـم لـقـبــی زیـور سـخـاش
تـا شـمـس دیـن بـر اوج ریـاسـت دواسـبـه رانـدیک ذره نیسـت شمس فلک ز اخـتـر سخـاش
هسـت از سـخـاش عـید جـهان و اخـتـران دهنداز خــوشــه ســپــهــر زکــات ســر ســخــاش
ایــن پــیــر زن ز دانــه دل مــی دهــد ســپــنــدتــا دفـع چـشـم بــد کـنـد از مـنـظـر سـخـاش
رضــوان مـلــک خــســرو مـالــک رقــاب اوســتکه ارمن بـهشـت عدن شـد از کوثـر سـخـاش
لـابـل کـه در قـیاس درمنه اسـت و شـوره خـاکطـوبـی بـه نزد خـلـقـش و کـوثـر بـر سـخـاش
مـــیـــر رئیـــس عـــالـــم عـــادل شــــود طـــرازهر حـلـه را کـه بـافـتـه در شـشـتـر سـخـاش
تـا خلق را ز خلق و دو دستـش سه قله هستبـحـرین دو قـلـه نـیـسـت بـر اخـضـر سـخـاش
و اینـک بـبـین بـحـیـره ارجـیش قـطـره ای اسـتاز مـــوج بـــحـــر در یـــتـــیـــم آور ســـخـــاش
نـشـگـفـت اگـر بــحــیـره ارجــیـش بــعـد از ایـنآرد صــدف ز بـــحـــر گــهــر پـــرور ســخـــاش
گـوئی کـه فـتـح بـاب نـخـسـت آفـرینش اوسـتبــهـر نــظــام کــل جــهـان جــوهـر ســخــاش
ز آن ده بــنـان کـه هـشـت جــنـان را مـدد دهـدهفت اخـتـرند و نه فلک اجـری خـور سـخـاش
ایـن هـفـت نـقـطـه یـک رقـمـنـد از خــط کـفـشو آن نـه صـحـیـفـه یک ورق از دفـتـر سـخـاش
خط کفش بـه صورت جـوی است و جوی نیستبـحـری اسـت لیک موج زن از گـوهر سـخـاش
دســت ســخــاش بــیـن شـده صـورتــگـر امـیـدیـا دســت هـمـت آمـده صـورتــگـر ســخــاش
جـــوزا صـــفـــت دو گـــانـــه هــزار آفـــتـــاب زادهـر گـه کـه رفـت هـمـت او در بــر ســخــاش
هــســت آدم دگــر پـــدر هــمــتــش چــنــانــکحــوای دیـگــر اســت کــنـون مـادر ســخــاش
گــل گــونــه رخ امــل آن خــون کــنــنــد و بــسکـز حـلـق بـخـل ریخـت سـر خـنجـر سـخـاش
هر ناخـنیش معن و هر انگشـت جـعفری اسـتپـس معـن جـود چـون نهم و جـعـفر سـخـاش
ابـــر از حـــیــا بـــه خــنــده فــرو مــرد بـــرق وارکـو زد قـفــای ابــر بــه دســت تــر ســخــاش
عـزمـش هـمـی شـکـنـجــه کـنـد کـعـب کـوه راتــا گـنـج زرفـشـان دهـد انـدر خــور سـخــاش
بــر چــشــمـه کـرم شــد و ســد نـیـاز بــســتپـس خـضـر جـود خـوانم و اسـکـندر سـخـاش
هـر دم هـزار عــطــســه مـشــکـیـن زد از تــریمــغــز جــهــان ز رایــحــه عــنــبــر ســخــاش
مرغی است همتش که جهان راست سایه بانبــر هـفـت بــیـضـه ز مـی از یـک پـر سـخـاش
بــر سـر بــرنـد غـاشـیـه چـون عـبـهـرش سـرانکز سیم و زر شده است جـهان عنبـر سخاش
هـسـت آفـتــاب زرد و شـفـق چـون نـگـه کـنـیتــب بــرده گـشـاده رگ از نـشـتــر ســخــاش
ســاعــات بـــیــن کــه بـــر ورق روز و شــب رودکو بـیسـت و چـار سطر شد از منظر سخـاش
بـــالــای هــفــت خــیــمــه پــیــروزه دان ز قــدرمیدان گهی که هسـت در آن عسکر سخـاش
انــدیـشــه نــردبــان کــنــد از وهـم و بــر شــوداز مـنـظـر سـپــهـر بــه مـسـتــنـظـر سـخـاش
بـــر خـــوان هــمــتـــش جـــگــر آز مــی خـــورددندان تیز سین که شده است افسر سخاش
او شــیـر و نـیـســتــانـش دوات اســت لــاجــرمبـــرد تــب نــیــاز بـــه نــیــشــکــر ســخــاش
در هــیــچ جــا ز شــهــر خــراســان مــکــرمــتکـس پـنج نوبـه نـازده چـون سـنجـر سـخـاش
بــگـذار اسـتــعـارت از آنـجـا کـه راسـتـی اسـتار مـن کـنـد نـظـیـر خــراسـان خـور سـخــاش
محمود بـن علی است چـو محمود و چـون علیمـن هـم ایـاز جـودش و هـم قـنـبــر سـخـاش
مـحــمـودوار بــت شـکـن هـنـد خـوانـش از آنـکتـــاراج هــنــد آز کــنــد لــشــکــر ســـخـــاش
یعـسـوب امت اسـت عـلی وار از آنکـه سـوخـتزنــبـــور خـــانــه زر و ســـیــم آذر ســـخـــاش
چــون در زمــانــه آب کــرم هــیــچ جــا نــمــانــدجــای تــیـمـم اسـت بــه خــاک در سـخــاش
نـی نی چـو مـن جـهانی سـیراب فـیض اوسـتسـیراب چـه که غـرقـه تـن از فـرغـر سـخـاش
بـــا خــار خــشــک خــاطــرم آرد تــرنــگــبـــیــنبــادی کـه بــروزد ز نـی عــســکـر ســخــاش
ز آن نخـل خـشـک تـازه شـود گـر نسـیم قـدسچـون مریم اسـت حـامله تـن دخـتـر سـخـاش
از آبــــنـــوس روز و شــــبــــم زان کــــنـــد دواتتـا نسـخـه می کنم بـه قلم محـضـر سـخـاش
پـیشـم چـو مـاه قـعـده شـبـرنگ از آن، کـشـنـدتــا خــوانـم آفـتــاب جــنـیـبــت بــر ســخــاش
ســجـــاده از ســهــیــل کــنــم نــز ادیــم شــامتـا مـی بــرم سـجـود سـپـاس از در سـخـاش
بـــارانــی ز آفــتــاب کــنــم نــز گــلــیــم مــصــرکـز مـیغ تـر هواسـت هـمـه کـشـور سـخـاش
دل کــو مــحــفــه دار امـیـد اســت نـزد اوســتتــا چـون کـشـد مـحـفـه نـاز اسـتــر سـخـاش
پـــای دلـــم بـــرون نـــشـــد از خـــط مـــهـــر اونـی مـهـره امـیـد مـن از شـشــدر ســخــاش
گـر داشـت یـک مـهـم بـه عـزیـزی چـو روز عـیـدشـد چـون هلال شـهره ز من پـیکـر سـخـاش
گـر کـعـب مـامـه آب نـخــورد و بــه تــشــنـه دادمـشـهورتـر ز دجـلـه شـد آبـشـخـور سـخـاش
ور حـاتـم اسـبـی از پـی طـفـل و زنی بـکـشـتنی مـاند زنده نام و شـد آن مـفـخـر سـخـاش
امـــروز مـــهـــتــــر رؤســـای زمـــانـــه اوســـتصـد کـعـب و حـاتـم اند کـنون کـهتـر سـخـاش
خــون لـفــظــم از خــوشــی مـراعــات او بــلـیهسـت این گـلاب من ز گـل نسـتـر سـخـاش
از لـفـظ مـن کـه پــانـصـد هـجــرت چـو مـن نـزادمــانــد هـزار ســال دگــر مــخــبــر ســخــاش
گــســتــردم ایـن ثــنـا ز مــحــبــت نـه از طــمـعتــا دانـدم مــحــب ثــنــا گــســتــر ســخــاش
ایـن تــحــفـه کـز مـلـوک جــهـان داشـتــم دریـغکـــردم نـــثــــار بــــارگـــه انـــور ســــخــــاش
او راســت بـــاغ جــود و مــرا بـــاغ جــان و مــننـوبــر فـرســتــمـش عــوض نـوبــر ســخــاش
او مـــرد ذات و هــمـــت مــن بـــکـــر، لـــاجـــرمبــکـری هـمـتــم شـده در بــسـتــر سـخــاش
مــن یــافـــتـــم نــدای انــا الـــلــه کـــلــیــم وارتـــا نــار دیــدم از شــجــر اخــضــر ســخــاش
امـــروز صـــد چــــراغ یـــنـــا بــــر فـــروخـــتــــماز یـک شـرر کـه یـافـتــم از اخــگـر ســخــاش
صــد نـافــه مـشــک دادمـش از تــبــت ضــمـیـرگـر یـک بــخــور یـافـتــم از مـجــمـر سـخــاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.