ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش فخر الدین شروان شاه منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ز عـــدل شـــاه کـــه زد پـــنـــج نـــوبـــه در آفـــاقچــهـار طـبــع مـخــالـف شـدنـد جــفـت وفـاق
رســـیــد وقــت کــه پـــیــک امــان ز حـــضـــرت اورســانــد آیــت رحــمــت بــه انــفــس و آفــاق
بــســی نـمــانــد کــه بــی روح در زمــیـن خــتــنسـخـن سـرای شـود چــون درخــت در وقـواق
بـه شـکـر آنکـه جـهان را خـدایگـان مـلـکـی اسـتکـه نـایب اسـت بـه مـلـکـت ز قـاسـم الـارزاق
جـــلـــال مــلـــت، تـــاج مــلــوک فـــخـــر الــدیــنسـپــهـر مـجـد، مـنـوچـهـر مـشـتــری اخـلـاق
شـهـنـشـهـی کـه بــه صـحـرا نـسـیـم انـصـافـشز زهــر در دم افــعــی عــیــان کــنــد تـــریــاق
ز داد اوســـت زمـــان کـــرده بـــا امــان وصـــلـــتبـه حـکم اوسـت قـضـا بـسـتـه بـا رضـا میثـاق
ز بــس کـه ریـخـت ازیـن پــیـش خـون خـفـچـاقـانبــه هـنـدوی گـهـری چـون پــرنـد چـیـن بــراق
عـــجـــب مـــدار کـــه از روح نــامــیــه زیــن پـــسبــجــای سـبــزه ز گـل بــردمـد سـر خـفـچـاق
زهـــی بــــرات بــــقـــا را ز عــــالـــم مـــطــــلـــقنـکـرده کـاتــب جــان جــز بــه نـام تــو اطـلـاق
اگــر نــه شــمــع فــلــک نــور یــافــتــی ز کــفــتچـون جـان گـبـر شـدی تـیره بـر مسـیح وثـاق
سـحـرگـهـی کـه یـلـان تـیـغ بـرکـشـنـد چـو صـبـحبــه عــزم رزم کـنـنـد از بــرای کـیـنـه ســبــاق
ز بـــیــم نــاوک پـــرویــن گـــســـل بـــرای گـــریــزز آســمـان بــســتــانـد بــنـاب نـعــش طــلـاق
بـــگــیــرد از تــپــش تــیــغ و ز امــتــلــای خــلــافدل زمـــیـــن خـــفـــقـــان و دم زمـــان فـــواق
تــو ابـــروار بــر آهــخــتــه خــنــجــری چــون بــرقفرشـتـه وار نشـسـتـه بـر اشـهبـی چـو بـراق
بــه یـگ گـشــاد ز شــســت تــو تــیـر غــیـداقــیشـود چــو پــاســخ کـهـســار بــاز تــا غـیـداق
در آن زمــان کــه کــن تـــیــغ بـــا کــف تـــو وصــالز بـس کـه جـان بـدان را دهی ز جـسـم فـراق
گـــمـــان بـــری کـــه ز ارواح تـــیـــره زیـــر اثـــیـــرخــلــایـقــی دگــر از نــوعــیـان کــنــد خــلــاق
ظـــفــر بـــرد ز بـــرت چـــتـــر جـــاء نــصـــر الــلــهاجــل دهـد بــه عــدو زهـر مــالــهـم مــن واق
ایــا شــهــی کــه ز تـــاثــیــر عــدل تــو بـــر چــرخبــه جــرم مـه نـدهـد اجــتــمـاع مـهـر مـحــاق
بـــــدان خـــــدای کــــه پـــــاکــــان خــــطــــه اولز شــوق حــضــرت او والـهـنـد چــون عـشــاق
که نیست چون تو سخا پروری به شرق و به غربنه چون من است ثنا گستری به شام و عراق
مــــرا حــــق از پــــی مــــدح تــــو در وجــــود آوردتـو نـیـز تــربــیـتــم کـن کـه دارم اسـتــحـقـاق
مــنــم کــه گــاه کــتـــابـــت ســـواد شـــعــر مــرافــلـک ســزد کــه شــود دفــتــر و مـلـک وراق
دقــایــقــی کــه مــرا در ســخــن بــه نــظــم آیــدبــه ســر آن نــرســد وهــم بــوعــلــی دقــاق
ایــا شـــهــان زمـــانــه عـــیــال شـــفـــقـــت تـــوبــه حــال مـن نـظـری کـن بــه دیـده اشـفـاق
کـــه خـــیــره شـــد دلــم از جـــور کـــنــبـــد ازرقچـــو طـــبـــع مــحـــرور از فــعـــل داروی زراق
جـــهــان مــوافــق مــهــر تـــو اســـت مــگــذارشکـه کـیـنـه ورزد بــا چــون مـنـی ز روی نـفــاق
بــه حــســب طــاقـت خــود طــوق دار مـدح تــوامچــرا ز طــایـفــه خــاصــگــان بــمــانـدم طــاق
مــرا ز چـــنــگ نــوائب بـــه جـــود خــود بـــرهــانکـــه خـــلـــق را تـــوئی امـــروز نـــایـــب رزاق
تــو راســت مــلــک جــهـان و تــوئی ســزای ثــنـاچــگــونـه گــویـم مـدح یـمـاک و وصــف یـلــاق
نـمــانــد کــس کــه ز انــعــام تــو بــه روی زمــیـننـیـافـت بـیت الـمـال و نـسـاخـت بـاب الـطـاق
مـنـم کــه نـیـســت در ایـن دور بــخــت را بــا مـننــه اقــتـــضـــای رضـــا و نــه اتـــفـــاق وفــاق
بــســوخــت جــان مـن از آز و طــبــع زنـگ گـرفـتبــدان صــفــت کــه زنــم آهـن و ز تــف حــراق
اگـر نـه فـضــل تــو فـریـاد مـن رســد بــیـم اســتکـه قـتـل مـن کـنـد او وقـت خـشـیة الـامـلـاق
شـها بـه وصـف تـو خـوش کـرده ام مـذاق سـخـنمــدار عــیــش مــرا بـــر امــیــد تـــلــخ مــذاق
روا مـــبـــیــن ز طـــریــق کـــرم کـــه زخـــم نــیــازبـــرآرد از جـــگـــرم هــر دمـــی هــزار طـــراق
ز بــــی نـــوایـــی مـــشـــتــــاق آتـــش مـــرگـــمچـو آن کسـی که بـه آب حـیات شد مشـتـاق
تـــنــم ز حــرص یــکــی نــان چـــو آیــنــه روشــنچو شانه شد همه دندان ز فرق سر، تـا ساق
عــــطــــای تــــو کـــنـــد ایـــن درد را دوا گـــر نـــهعـلـاج این چـه شـنـاسـد حـنـین بـن اسـحـاق
هـمـیـشـه تــا در مـوت و حـیـات نـابــسـتـه اسـتبــر اهـل عــالـم از ایـن بــام نـاگــشــاده رواق
در تـــو قـــبـــلـــه افـــاق بـــاد و خـــلـــق زمـــیــنبه مهر و مدح تو بـگشاده نطق و بـسته نطاق
مـــدام در حـــق مـــلـــکـــت دعـــای خـــاقـــانــیقــبــول بــاد ز حــق بــالـعــشــی و الـاشــراقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.