ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثاء امام محمد بن یحیی خراسانی و خفه شدن او به دست غزان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
تـا درد و مـحـنـت اسـت در این تـنـگـنـای خـاکمــحــنـت بــرای مــردم و مــردم بــرای خــاک
جـز حـادثــات حـاصـل ایـن تــنـگـنـای چـیـسـتای تـنـگ حـوصـلـه چـه کـنی تـنـگـنـای خـاک
این عـالـمی اسـت جـافـی و از جـیفـه مـوج زنصحـرای جـان طلب که عفن شـد هوای خـاک
خـواهی که جـان بـه شـط سـعـادت بـرون بـریبــگـریـز از ایـن جــزیـره وحــشـت فـزای خـاک
خــواهـی کـه در خــورنـگـه دولـت کـنـی مـقـامبــرخــیـز ازیـن خــرابــه نـا دل گـشــای خــاک
دوران آفــت اســت چــه جــویــی ســواد دهــرایـام صـرصـراسـت چــه سـازی سـرای خــاک
هـرگــز وفــا ز عــالــم خــاکــی نــیـافــت کــسحــق بــود دیـو را کــه نـشــد آشــنـای خــاک
خـــود را بـــه دســـت عـــشـــوه ایـــام وامـــدهکـــز بـــاد کــس امــیــد نــدارد وفـــای خـــاک
اجــزات چـون بــه پــای شـب و روز سـوده شـدتــاوان طـلـب مـکـن ز قـضــا در فـضـای خــاک
خـاکـی کـه زیـر سـم دو مـرکـب غـبــار گـشـتپـیداسـت تـا چـه مـایه بـود خـون بـهای خـاک
لــاخـــیــر دان نــهــاد جـــهــان و رســـوم دهــرلـاشـی ء شـنـاس بـرگ سـپـهر و نوای خـاک
چـون وحـش پـای بـنـد سـپـهـر و زمـین مـبـاشمـنـگـر وطــای ازرق و مـگـزیـن غـطـای خــاک
ای مـرد چـیسـت خـودفـلـک و طـول و عـرض اودودی اسـت قبـه بـسـتـه معلق و ورای خـاک
شــهـبــاز گـوهـری چــه کـنـی قـبــه هـای دودسـیـمـر پـیـکـری چـه کـنـی تـوده هـای خـاک
گــردون کــمـان گــروهـه بــازی اســت کــانـدروگل مهره ای اسـت نقطـه سـاکن نمای خـاک
تـا کـی ز مـخـتـصـر نظـری جـسـم و جـان نهیایــن از فـــروغ آتـــش و آن از نـــمـــای خـــاک
جــان داده حــق اسـت چــه دانـی مـزاج طـبــعزر بخشش خور است چه خوانی عطای خاک
خــاقــانـیـا جــنـیـبــت جــان وا عــدم فــرســتکان چـرب آخـورش بـه ازین سـبـز جـای خـاک
نحـلی، جـعل نه ای، سوی بـسـتـان قدس شوطـیری نـه عـنـکـبـوت، مـشـو کـدخـدای خـاک
مــیـلــی بــهـر بــهـا بــخــر و در دو دیـده کــشبــاری نـبــیـنـی ایـن گـهـر بــی بــهـای خــاک
خــاصـه کـه بــر دریـغ خـراسـان سـیـاه گـشـتخــورشـیـد زیـر ســایـه ظـلـمـت فـزای خــاک
گـفـتــی پــی مـحــمـد یـحـیـی بــه مـاتــم انـداز قـــبـــه ثـــوابـــت تـــا مـــنــتـــهــای خـــاک
او کــوه حــلـم بــود کـه بــرخــاســت از جــهـانبــی کــوه کــی قــرار پــذیــرد بــنــای خــاک؟
از گـــنــبـــد فـــلــک نــدی آمــد بـــه گـــوش اوکـای گـنـبــد تــو کـعـبــه حــاجــت روای خـاک
بـر دست خـاکیان خـپـه گشت آن فرشتـه خلقای کـــایــنـــات واحـــزنـــا از جـــفـــای خـــاک
دیـد آسـمـان کـه در دهـنـش خـاک مـی کـنـنـدواگـه نـبـد کـه نـیسـت دهانـش سـزای خـاک
ای خــاک بــر ســر فــلــک آخــر چــرا نـگــفــتکـایـن چـشـمـه حـیـات مـسـازیـد جـای خـاک
جـــبـــریــل بـــر مـــوافـــقـــت آن دهـــان پـــاکمـی گــویـد از دهـان مـلــایـک صــلــای خــاک
تـــب لــرزه یــافــت پـــیــکــر خـــاک از فــراق اوهـم مـرقــد مـقـدس او شــد شــفــای خــاک
بــا عــطــرهـای روضــه پــاکــش عــجــب مــدارگــر طــوبــی بــهــشــت بــرآرد گــیـای خــاک
سوگند هم به خاک شریفش که خورده نیستزو بـــه نــوالــه ای دهــن نــاشــتـــای خـــاک
در مــلــت مــحــمــد مــرســل نـداشــت کــسفـاضــل تــر از مـحــمـد یـحــیـی فـنـای خــاک
آن کــرد روز تـــهــلــکــه دنــدان نــثــار ســنــگویـن کـرد، گـاه فــتــنـه دهـان را فــدای خــاک
کــو فــر او کــه بـــود ضــیــا بـــخـــش آفــتـــابکــو لــطــف او کــه بـــود کــدورت زدای خــاک
زان فـکـر و حـلـم چـرخ و زمین بـی نصـیب ماندایـن گـفــت وای آتــش و آن گـفـت وای خــاک
خــــــاک درش خــــــزایـــــن ارواح دان چــــــرخفــیـض کـفــش مـعــادن اجــســاد زای خــاک
ســنـجــر بــه ســعــی دولــت او بــود دولـتــیبــاد سـیـاســتــش شـده مـهـر آزمـای خــاک
بــی فـر او چــه سـنـجــد تــعـظـیـم سـنـجــریبــی پــادشـاه دیـن چـه بــود پــادشـای خـاک
پــاکـا! مـنـزهـا! تــو نـهـادی بــه صـنـع خـویـشدر گــردنــای چــرخ ســکــون و بــقــای خــاک
خـاک چـهل صـبـاح سـرشـتـی بـه دسـت صنعخــود بــر زبــان لـطــف بــرانـدی ثــنـای خــاک
خـاقـانی اسـت خـاک درت حـافـظـش تـو بـاشزیـن مـشــت آتــشـی کـه نـدارنـد رای خــاک
جـوقـی لئیم یک دو سـه کـژ سـیـر و کـوژ سـارچـون پـنـج پــای آبــی و چـون چـار پـای خـاکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.