ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هنگام حبس در عزلت و قناعت و تخلص به مدح خاتم انبیاء

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هـــر صـــبــــح پـــای صـــبـــر بـــه دامـــن درآورمپـــرگــار عــجـــز، گــرد ســـر و تـــن درآورم
از عــکــس خــون قــرابــه پــر مـی شــود فــلـکچــون جــرعــه ریـز دیـده بــه دامــن درآورم
هـر دم هـزار بــچــه خــونــبــن کــنــم لــه خــاکچــون لــعــبـــتـــان دیــده بـــه زادن درآورم
از زعــفــران چـــهــره مــگــر نــشـــره ای کــنــمکآبــسـتــنـی بــه بــخــت سـتــرون درآورم
دانــم کــه دهـر، خــط بــلــا بــر ســرم کــشــیـددانــد کــه ســر بــه خــط بــلــا مــن درآورم
چـــون آه آتـــشـــیــن زنـــم از جـــان آهـــنـــیــنســـیــمـــاب وش گـــداز بـــه آهــن درآورم
غـــم در جـــگـــر زد آتـــش بـــرزیــن مــرا و مــناز آب دیـــده دجــــلـــه بــــه بــــرزن درآورم
غـم بــیـخ عـمـر مـی بــرد و مـن بــه بــرگ آنـکدسـتـی بـه شـاخ لـهـو بـه صـد فـن درآورم
طــوفــانــم از تــنــور بــرآمــد چــه ســود از آنــکدامــن چــو پــیــرزن بــه نــهــنــبــن درآورم
شـد روز عمر ز آن سـوی پـیشین و روی نیسـتکـــایــن روز رفـــتـــه بـــاز بـــه روزن درآورم
بــا مـن فـلـک بــه کـیـن سـیـاوش و مـن ز عـجـزاسـبــی ز نـی بــه حـرب تــهـمـتــن درآورم
چـون کـوه خـسـتـه سـینه کـننـدم بـه جـرم آنـکفـــرزنـــد آفـــتــــاب بــــه مـــعــــدن درآورم
از جـــور هــفــت پـــرده ازرق بـــه اشــک لــعــلطــوفــان بــه هـفــت رقــعــه ادکــن درآورم
از کـشـت زار چـرخ و زمـیـن کـاین دو گـاو راسـتیـک جــو نـیـافــتــم کـه بــه خــرمـن درآورم
از چــنــگ غــم خــلــاص تــمــنـی کــنــم ز دهـرکـافـغـان بــنـای و حـلـق چــو ارغـن درآورم
چــون زال، بــســتــه قـفـســم نـوحــه زان کـنـمتــا رحــمـتــی بــه خــاطــر بــهـمـن درآورم
نـی نـی کــه بــا غــم اســت مـرا انـس لـاجــرممــریـم صــفــت بــهـار بــه بــهـمــن درآورم
نـشـگـفـت اگـر چـو آهوی چـین مـشـک بـردهـمچـون سـر بـخـورد سـنـبـل و بـهمـن درآورم
چـــون دم بـــرآرم از ســـر زانـــو بـــه بـــاغ غـــماز شـــــاخ ســـــدره مــــرغ نــــوازن درآورم
زانــو کـــنــم رصـــدگــه و در بـــیــع خـــان جـــانصـــــد کـــــاروان درد مـــــعـــــیــــن درآورم
غـم بـخـتـی ای اسـت تـوسـن و مـن یار کـارواناز خـان بـی پـشت بـخـتـی تـوسـن درآورم
دل تــنـگ تــر ز دیـده سـوزن شـده اسـت و مـنبـــخــتـــی غــم بـــه دیــده ســوزن درآورم
غـم تـخـم خـرمـی اسـت کـه در یک دل افـکـنـمدردی است جنس می که ز یک دن درآورم
عــنـقـای مـغــربــم بــه غـریـبــی کـه بــهـر الـفغــم را چــو زال زر بــه نــشــیــمــن درآورم
در گــلــشــن زمــانــه نــیـابــم نــســیـم لــطــفدود از ســمـوم غـصـه بــه گـلـشـن درآورم
فــقــر اســت پــیـر مـائده افــکــن کــه نـفــس رابــــر آســـتـــان پــــیـــر مـــمـــکـــن درآورم
آب حـــیــات از آتـــش گــلــخــن دمــد چـــو بـــادگـر نـفـس خـاک پــاش بــه گـلـخـن درآورم
آری ز هـــنـــد عــــود قـــمـــاری بــــرم بــــه رومگــر حــمــل هــا بــه هــنــد ز رویـن درآورم
چــنــدی نـفــس بــه صــفــه اهـل مــصــفــا زدمیـک چــنــد پــی بــه دیـر بــرهـمــن درآورم
چـون کـار عـالـم اسـت شـتـر گـربـه من بـه کـفگـه ســجــده گــاه ســاغــر روشــن درآورم
از هـزل و جـد چـو طـفـل بــنـگـزیـردم کـه دسـتگـاهـی بــه لـوح و گـه بــه فـلـاخــن درآورم
جـنـسـی نـمـانـد پـس مـن و رنـدان کـه بـهـر راهچـون رخـش نیسـت پـای بـه کـودن درآورم
آهـوی مـشـک نـیـســت چــه چــاره ز گـاو و بــزکــز هــر دو بـــرگ عــنــبـــر و لــادن درآورم
چــون چــرخ ســرفــکــنـده زیـم گـرچــه ســرورمآغـــوش از آن بـــه خـــاک فــروتـــن درآورم
دشـمـن مـرا شـکـســتــه کـنـد دوسـت دارمـشحـاشـا که من شکسـت بـه دشمن درآورم
تــهـدیـد تــیـغ مــی دهـد آوخ کــجــاســت تــیـغتـا چـون حـلـیـش دسـت بــه گـردن درآورم
کـانـرا کـه تـیـشـه رخـنـه کـنـد فـضـل کـان نـهـمرخــنـه چــرا بــه تــیـشــه کـان کـن درآورم
در دیــولـــاخ آز مـــرا مــســـکـــن اســـت و مــنخــط فـســون عــقـل بــه مـســکـن درآورم
هــمــت شـــود حـــجـــاب مــیــان مــن و نــظــرگــر مــن نــظــر بــه عــالــم ریـمــن درآورم
آسـیمـه سـر چـو گـاو خـراسـم کـه چـشـم بـنـدنــگــذاردم کــه چــشــم بــه روغــن درآورم
در رنــگ و بـــوی دهــر نــپـــیــچـــم کـــه ره رومارقــم نــیــم کــه یــال بــه چــنــدان درآورم
مــن نــامــه بـــر کــبـــوتــر راهــم ز هــمــرهــانبـــاز اوفـــتـــم چـــو دیــده بـــه ارزن درآورم
گـر خــاص قــرب حــق نـشــوم واثــقــم بــدانـکرخـــت امـــان بـــه خـــلـــد مــزیــن درآورم
جــان و دل و خــرد بـــرســانــم بــه بـــاغ خــلــدآخـــر مـــثـــلـــثـــی بـــه مــثـــمــن درآورم
چـون خـرمگس ز جـیفه و خـس طعمه چـون کنمنـحــلـم کـه روزی از گـل و سـوسـن درآورم
چــون قــوتـــم آرزو کــنــد از گــرم و ســرد چــرخبـــر خـــوان جـــان دو نــان مـــلـــون درآورم
بــا آنـکـه قـانـعــم چــو ســلـیـمـان ز مـهـر و مـاهنـان ریـزه هـا چــو مـور بــه مـکــمـن درآورم
نــســریــن را بـــه خــوشــه پــرویــن بـــپــرورنــدتــا مـن بــه خـون دو مـرغ مـسـمـن درآورم
مـــرد تــــوکــــلــــم، نـــزنـــم درگــــه مـــلــــوکحاشا که شک به بـخشش ذو المن درآورم
آن کـس کـه داد جــان، نـدهـد نـان؟ بــلـی دهـدپـس کـفـر بـاشـد ار بـه دل این ظـن درآورم
چون موسیم شجـر دهد آتـش چه حاجـت استکآتــــش ز تــــیــــه وادی ایــــمــــن درآورم
گــردون نـاکــس ار نـخــرد فــضــل مــن رواســتنـقـصــی چــرا بــه فـضـل مـبــرهـن درآورم
بــــهــــرام وار گــــر بــــه مــــن آرنــــد دوکــــدانغـارت چـرا بــه تــیـغ و بــه جـوشـن درآورم
ز آن غـــم کـــه آفـــتـــاب کـــرم مـــرد بــــرق وارشـب زهـره را چـو رعـد بــه شـیـون درآورم
ایـــن پــــیـــرزن هـــنـــوز عــــروس کــــرم نـــزادپـس سـر چـرا بــه خـطـبــه ایـن زن درآورم
گـفـتـم بـه تـرک مـدح سـلـاطـین، مـبـین از آنـکســحــر مـبــیـن بــه شــعـر مـبــیـن درآورم
کـو شــه طــغـان جــود؟ کـه مـن بــهـر اتــمـکـیپـیشـش زبـان بـه گفتـن سـن سـن درآورم
خــاقـانـی مـســیـح دمـم پــس بــه تــیـغ نـطـقهـمــچــون کــلــیـم رخــنــه الــکــن درآورم
بــهـر دو نــان ســتــایـش دو نــان کــنـم؟ مــبــادکآب گــهــر بــه ســنــگ خــمــاهـن درآورم
چـــون مــوی خـــوک در زن تـــرســـا بـــود چـــراتــــــــــــار ردای روح بــــــــــــه درزن درآورم
هـم نـعـت حــضـرت نـبــوی کـان نـکـوتــر اســتکـاین لعـل هم بـه طـوق و بـه گردن درآورم
کـحـال دانـشـم کـه بــرنـد اخـتــران بــه چــشـمکــحــل الـجــواهـری کــه بــه هـاون درآورم
گــفــتـــم روم بـــه مــکــه و جــویــم در آن حــرمگنجـی کـه سـر بـه حـصـن محـصـن درآورم
چــون نـیـســت وجــه زر نـکـنـم عــزم مـکـه بــازجـلـبــاب نـیـسـتــی بــه سـر و تــن درآورم
تــــبــــریـــز غــــم فـــزود مـــرا آرزوم هـــســــتکــایــن غــم بــه ارزروم و بــه ارمــن درآورم
خوش مقصدی است ار من و خوش مامن ارزروممـن رخـت دل بــه مـقـصـد و مـامـن درآورم
چــون مــور ســاز خــانـه بــه اخــلــاط درکــشــمچـــون مـــرغ بـــرگ دانـــه بـــه ارزن درآورم
مــنـت بــرد عــراق و ری از مـن بــدیـن دو جــایبـــحـــری ز نــظـــم و نــثـــر مـــدون درآورم
بــس شــکـر کـز مـنـیـژه و گـیـوم رســد کـه مـنشــمــعــی بــه چــاه تــیــره بــیـژن درآورمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.