ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از روزگار و مدح پیغمبر بزرگوار و یاد از کعبه معظمه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هــر صـــبـــح ســـر ز گــلــشـــن ســـودا بـــرآورموز صــــور آه بـــــر فــــلــــک آوا بــــرآورم
چــون طـیـلـســان چــرخ مـطـرا شــود بــه صـبــحمــن رخ بـــه آب دیــده مـــطـــرا بـــرآورم
بــر کــوه چــون لـعــاب گــوزن اوفــتــد بــه صــبــحهــویــی گــوزن وار بــه صــحــرا بـــرآورم
از اشـــک خـــون پـــیــاده و از دم کـــنـــم ســـوارغـوغـا بــه هـفـت قـلـعــه مـیـنـا بــرآورم
خـــود بـــی نــیــازم از حـــشـــر اشــک و فــوج آهکـان آتـشـم کـه یـک تـنـه غـوغـا بـرآورم
اســـفــنــدیــار ایــن دژ روئیــن مــنــم بـــه شــرطهر هفتـه هفت خـوانش بـه تـنها بـرآورم
بــس اشــک شــکــریــن کــه فــرو بــارم از نــیــازبـس آه عـنـبــریـن کـه بـه عـمـدا بـرآورم
لــب را حــنــوط ز آه مــعــنــبـــر کــنــم چــنــانــکرخ را وضــو بــه اشــک مـصــفــا بــرآورم
قـــنـــدیـــل دیـــر چـــرخ فـــرو مـــیـــرد آن زمـــانکـان ســرد بــاد از آتــش ســودا بــرآورم
دلــهــای گـــرم تـــب زده را شـــربـــتـــی کـــنــمز آن خوش دمی که صبح دم آسا برآورم
هـردم مــرا بــه عــیـســی تــازه اســت حــامـلــهز آن هـر دمـی چــو مـریـم عـذرا بــرآورم
زیـن روی چــون کــرامــت مــریـم بــه بــاغ عــمــراز نـخـل خـشـک خـوشـه خـرمـا بــرآورم
تــر دامــنــان چــو ســر بــه گــریــبــان فــروبــرنــدســحــر آورنـد و مـن یـد بــیـضــا بــرآورم
دل در مـغــاک ظــلـمـت خــاکــی فــســرده مـانـدرخــتــش بــه تــابــخــانــه بــالــا بــرآورم
رســتـــی خـــورم ز خـــوانــچـــه زریــن آســمــانو آوازه صــلــا بـــه مــســیــحـــا بـــرآورم
نـی نـی مـن از خــراس فــلــک بــرگــذشــتــه امسـر ز آن سـوی فلک بـه تـماشـا بـرآورم
چـــون در تـــنــور شـــرق پـــزد نــان گــرم، چـــرخآواز روزه بــــر هـــمـــه اعـــضـــا بـــرآورم
آبــســتــنــم کــه چــون شــنـوم بــوی نــان گــرماز ســیــنــه بـــاد ســرد تــمــنــا بــرآورم
آب ســیــه ز نــان ســـفــیــد فــلــک بـــه اســـتزیــن نــان دهــان بــه آب تــبـــرا بــرآورم
آبـــای عــلــویــنــد مــرا خـــصــم چـــون خــلــیــلبـــانــگ ابـــا ز نــســـبـــت آبـــا بـــرآورم
از خـاصـگان دمی اسـت مرا سـر بـه مهر عـشـقهر جـا که محرمی است دم آنجا بـرآورم
در کـوی حــیـرتــی کـه هـم عـیـن آگـهـی اســتنـــادان نـــمــــایـــم و دم دانـــا بــــرآورم
چــون نــای اگــر گــرفــتـــه دهــان داردم جــهــانایـن دم ز راه چــشــم هــمــانــا بــرآورم
ور ســاق مــن چــو چــنـگ بــبــنــدد بــده رســنهم سـر بـه سـاق عـرش مـعـلـا بـرآورم
بــــا روزگـــار ســـاخـــتــــه زانـــم بــــه بــــوی آنکـــامـــروز کـــار دولـــت فــــردا بــــرآورم
جــام بــلــور در خــم روئیــن بــه دســتــم اســتدســت از دهـان خــم بــه مـدارا بــرآورم
تــا چــنــد بـــهــر صــیــقــلــی رنــگ چــهــره هــاخــود را بــه رنــگ آیــنــه رعــنــا بــرآورم
تــا کــی چــو لــوح نــشــره اطــفــال خــویــش رادر زرد و ســرخ حــلــیــت زیــبـــا بــرآورم
تــا کـی بــه رغـم کـعــبــه نـشــیـنـان عـروس وارچـون کـعـبـه سـر ز شـقـه دیـبــا بـرآورم
اولـیـتــر آنـکــه چــون حــجــر الــاســود از پــلـاسخــود را لــبــاس عــنــبــر ســارا بــرآورم
دلــق هــزار مــیــخ شــب آن مــن اســـت و مــنچـــون روز ســر ز صــدره خـــارا بـــرآورم
خــارا چــو مـار بــرکـشــم و پــس بــه یـک عــصــاده چـشـمـه چـون کـلـیـم ز خـارا بـرآورم
در زرد و ســرخ شــام و شــفــق بــوده ام کــنـونتــن را بــه عــودی شــب یــلــدا بــرآورم
چــون شـب مـرا ز صـادق و کـاذب گـزیـر نـیـســتتــــا آفــــتــــابـــــی از دل دروا بـــــرآورم
بــــر ســـوگ آفـــتـــاب وفـــا زیـــن پـــس ابــــروارپــوشــم ســیـاه و بــانـگ مـعـزا بــرآورم
مــولـــو مــثـــال دم چـــو بـــرآرد بـــلـــال صـــبـــحمــن نــیـز ســر ز چــوخــه خــارا بــرآورم
چــنــد از نــعــیــم ســبــعــه الــوان چــو کــافــرانکـار حــجــیـم ســبــعــه ز امـعــا بــرآورم
شــویـم دهــان حــرص بــه هــفــتــاد آب و خــاکو آتـــش ز بـــادخــانــه احــشــا بـــرآورم
قـرص جـوین و خـوش نمکـی از سـرشـک چـشـمبــه ز آنــکــه دم بــه مــیــده دارا بــرآورم
هـم شــوربــای اشــک نــه ســکــبــای چــهـرهـاکـاین شـوربـا بـه قـیمـت سـکـبـا بـرآورم
چـون عـیـش تـلـخ مـن بـه قـنـاعـت نـبــود خـوشز آن حـنـظـل شـکـر شـده حـلـوا بـرآورم
چــه عــقــل را بـــه دســت امــانــی گــرو کــنــمچــــه اره بــــر ســــر زکــــریـــا بــــرآورم
قــلــب ریــا بــه نــقــد صــفــا چــون بـــرون دهــمنـسـنـاس چــون بــه زیـور حــورا بــرآورم
چـــون آیــنــه نــفـــاق نــیــارم کـــه هــر نــفـــساز سـینـه زنـگ کـینـه بـه سـیمـا بـرآورم
آن رهــروم کــه تـــوشـــه وحـــدت طــلــب کــنــمزال زرم کــه نــام بـــه عـــنــقــا بـــرآورم
شـهـبــازم ارچــه بــسـتــه زبــانـم بــه گـاه صـیـدگـــرد از هــزار بـــلــبـــل گــویــا بـــرآورم
ســـر ز آن فـــرو بـــرم کــه بـــرآرم دمــار نــفـــسنـفـس اژدهـاسـت هـیچ مـگـو تـا بـرآورم
صـهـبـا گـشـاده آبـی و زر بـسـتـه آتـشـی اسـتمــن آب و آتــش از زر و صــهـبــا بــرآورم
بـــلــبـــل نــیــم کــه عــاشــق یــاقــوت و زر بــومبــر شــاخ گـل حــدیـث تــقـاضــا بــرآورم
دانــم عــلــوم دیــن نــه بـــدان تــا بــه چــنــگ زرکــام از شــکــار جــیـفــه دنــیــا بــرآورم
اعـــرابــــیـــم کـــه بــــر پـــی احـــرامـــیـــان دومحـــج از پــــی ربــــودن کـــالـــا بــــرآورم
گـــر طـــبـــع مــن فـــزونــی عـــیــش آرزو کـــنــدمـن قــصــه خــلـیـفــه و ســقــا بــرآورم
بــا ایـن نـفـس چــنـان هـمـه هـشـیـار نـیـسـتــممـسـتــم نـهـان و عـربــده پــیـدا بــرآورم
اصــحـــاب کــهــف وارم بـــیــدار و خـــفــتـــه ذاتممکـن کـه سـر ز خـواب مـفـاجـا بـرآورم
صـفـرا هـمـه بــه تــرش نـشـانـنـد و مـن ز خـوابچـون طـفل تـرش خـیزم و صـفـرا بـرآورم
بــنـیـاد عــمــر بــر یـخ و مــن بــر اســاس عــمــرروزی هـــزار قـــصـــر مـــهـــیـــا بـــرآورم
مــردان دیـن چــه عــذر نــهـنــدم کــه طــفــل واراز نـی کــنـم ســتــور و بــه هـرا بــرآورم
زن مرده ای است نفس چون خرگوش و هر نفسنـامـش بـه شـیـر شـرزه هـیـجـا بــرآورم
در ظـاهـرم جــنـابــت و در بــاطــن اســت حــیـضآن بـه که غسل هر دو به یک جا بـرآورم
دریــای تــوبــه کــو کــه دریــن شــام گــاه عــمــرچــون آفـتــاب، غـسـل بــه دریـا بــرآورم
خـــاقـــانـــیــا هــنـــوز نـــه ای خـــاصـــه خـــدایبــا خــاصـگـان مـگـو کـه مـجــارا بــرآورم
گــر در عــیـار نـقــد مـن آلـودگـی بــســی اســتبــا صـاحـب مـحـک چـه مـحـاکـا بــرآورم
امــســال اگــر ز کــعــبــه مــرا بــازداشــت شــاهزیـن حـسـرت آتـشـی ز سـویـدا بــرآورم
گـــر بـــخـــت بـــاز بـــر در کـــعـــبـــه رســـانـــدمکــاحــرام حــج و عــمـره مــثــنـا بــرآورم
ســی ســالـه فــرض بــر در کـعــبــه قــضــا کـنـمتـکـبـیـر آن فـریـضـه بــه بــطـحـا بــرآورم
حـــراقـــه وار در زنـــم آتـــش بـــه بـــوقـــبـــیــسز آهـی کـه چـون شـراره مـجــزا بــرآورم
از دســــت آنـــکـــه داور فــــریـــادرس نـــمـــانـــدفـــریــاد در مـــقـــام مـــصـــلـــا بـــرآورم
زمــــزم فــــشــــانــــم از مــــژه در زیـــر نــــاودانطــوفـان خــون ز صــخــره صــمـا بــرآورم
دریـــای ســـیــنـــه مـــوج زنـــد ز آب آتـــشـــیــنتــا پــیـش کـعــبــه لـولـوی لـالـا بــرآورم
بـــر آســتــان کــعــبــه مــصــفــا کــنــم ضــمــیــرزو نـعــت مـصــطــفــای مـزکــی بــرآورم
دیـــبــــاچـــه ســـراچـــه کـــل خـــواجـــه رســـلکــز خــدمــتــش مــراد مــهــنــا بـــرآورم
ســـلــطـــان شـــرع و خـــادم لـــالــای او بـــلــالمـن ســر بــه پــایـبــوسـی لـالـا بــرآورم
در بــــارگــــاه صــــاحــــب مـــعــــراج هـــر زمـــانمــعــراج دل بــه جــنــت مــاوی بـــرآورم
تــا قــرب قــاب قــوســیــن بـــر خــاک درگــهــشآوازه دنـــــی فـــــتـــــدلـــــی بــــــرآورم
گــر مـدحــتــش بــه خــاک ســرانـدیـب ادا کــنـمکـــوثــــر ز خــــاک آدم و حــــوا بــــرآورم
کـی بــاشـد آن زمـان کـه رسـم تـا بـه حـضـرتـشآواز یـــا مـــغـــیـــث اغـــثـــنـــا بــــرآورم
زان غـــصــــه هـــا کـــه دارم از آلـــودگـــان دهـــرغــلــغــل دران حــظــیـره عــلـیـا بــرآورم
دارا و داور اوســـت جـــهـــان را، مـــن از جـــهــانفـــــریــــاد پـــــیــــش داور دارا بـــــرآورم
ز اصـحـاب خـویش چـون سـگ کـهف اندر آن حـرمآه از شــکـســتــگـی ســر و پــا بــرآورم
دنـدانـم ار بــه ســنـگ غـرامـت شــکـســتــه انـدوقــت ثــنــای خــواجــه ثــنــایــا بــرآورم
ســوگــنـد خــورد مــادر طــبــعــم کــه در ثــنــاشاز یـک شـکـم دوگـانـه چـو جـوزا بــرآورم
اســمــای طــبــع مــن بــه نـکــاح ثــنـای اوســتزان فـال ســعـد ز اخــتــر اسـمـا بــرآورم
امـــروز گـــر ثـــنـــاش مـــرا هـــســـت کـــوثـــریرخـــت از گــوثـــری بـــه ثـــریــا بـــرآورم
فـــردا هـــم از شـــفـــاعـــت او کـــار آن ســــرایدر حـــضــرت خــدای تـــعــالــی بـــرآورمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.