ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـن کـیـم بــاری کـه گـوئی ز آفــریـنـش بــرتــرمکــافــرم گـر هـســت تــاج آفــریـنـش بــر ســرم
جـسم بـی اصلم طلسمم خوان نه حـی ناطقماســم بــی ذاتــم ز بـــادم دان نــه نــقــش آزرم
از صـفـت هم صـفـرم و هم منقـلب هم آتـشـیگــوئی اول بــرج گــردونــم نــه مــردم پــیــکــرم
نـحــس اجــرام و وبــال چــرخ و قــلـب عــالـمـمحـــشـــو ارکـــان و زوال دهــر و دون کــشـــورم
از عـلـی نـســبــت دهـم امـا یـهـودی مـذهـبــموز زمــیـن دعــوی کــنــم امــا اثــیـری گــوهــرم
لیس من اهلـک بـه گـوش آدم اندر گـفـت عـقـلآن زمــان کــز روی فــطــرت نـاف مـی زد مـادرم
بـحـر پـی پـایـاب دارم پـیش و مـی دانـم کـه بـازدر جــزیـره بــازمــانــم ز آتــشــیـن پــل نــگــذرم
هـمـچــو مـوی عـاریـت اصــلـی نـدارم از حــیـاتهـمـچـو گـل گـونـه بــقـائی هـم نـدارد جـوهـرم
نی سـگ اصـحـاب کهفم نی خـر عیسـی ولیکهم سـگ وحـشی نژادم هم خـر وحـشت چـرم
هــم دم هــاروت و هــم طــبــع زن بـــربــط زنــمافـــعـــی ضـــحـــاکــم و ریــم آهــن آهــنــگــرم
شـیر بـرفـینـم نـه آن شـیری کـه بـینی صـولـتـمگــاو زریـنـم نـه آن گــاوی کــه یـابــی عــنــبــرم
در دبـسـتـان نـسـو الـلـه کـرده ام تـعـلـیـم کـفـرکـاولـین حـرف اسـت لـامـولـی لـهم سـردفـتـرم
قبـله من خاک بـت خانه است هان ای طیر هانسنگ سارم کن که من هم کعبه کن هم کافرم
لاف دین داری زنم چـون صـبـح آخـر ظاهر اسـتکـانـدر ایـن دعــوی ز صــبــح اولـیـن کـاذب تــرم
از درون سـو مـار فـعـلـم وز بــرون طـاووس رنـگقــصــه کــوتــه کــن کــه دیـو راه زن را رهــبــرم
شـبــهـت حـوا نـویـسـم، تــهـمـت هـاجــر نـهـمچــــادر مــــریــــم ربــــایـــم، پــــرده زهــــرا درم
چـون همـا اندک خـور و کـم شـهوتـم دانند و منچـون خـروس دانـه چـین زانـی و شـهـوت پـرورم
روز و شــب آزاد دل از بــنــد بــنــد مــصــحــفــمسـال و مـه بـنـهـاده سـر بــر خـط خـط سـاغـرم
هـم زحـل رنـگـم چـو آهـن هـم ز آتــش حـامـلـهوز حــریـصـی چــون نـعـایـم آهـن و آتــش خـورم
زاهـدم امـا بـرهـمـن دیـن، نـه یـحـیـی سـیـرتـمشـاعـرم امـا لـبـیـد آئیـن، نـه حـسـان مـخـبــرم
بـوالـعـلـا را مـسـتـحـل خـوانم مـبـالـک را مـحـلهر دو معصـومند و من بـا حـفصـتـی بـدعت گرم
گـوشـت زهـر آلـود دانـایان خـورم ز آن هـر زمـانتــلـخــتــر بــاشـم و گـر شـوئی بــه آب کـوثــرم
خـویشـتـن دعوت گر روحـانیان خـوانم بـه سـحـرکــمـتــریـن دودافــکــن هـر دوده ام گـر بــنـگـرم
شــعــر اســتـــادان فــرود ژاژهــای خــود نــهــمسـخـت سـخـت آید خـرد را اینکـه مـنکـر منکـرم
مــهـره خــر آنـکــه بــر گــردن نـه در گــردن بــودبـه ز عقد عنبـرین خـواجـه چـه بـی معنی خـرم
گـر ز مـردی دم زنـم ای شـیر مـردان مـشـنـویـدزانکـه چـون خـرگـوش گـاهی ماده و گـاهی نرم
از سـر ضـعـفـم ضـعـیف الـقـلـب اگـر زورم دهنـدبــا انـا الـا عـلـی زنـان فـرش خـدایـی گـسـتـرم
پـیل مـسـتـم مـغـزم ان انـگـژ بـیاشـوبـنـد ازانـکگــر بــیـاســایـم دمــی هــنــدوســتــان یـادآورم
خالیم چـون قفل و یک چـشمم چو زرفین لاجـرممـجــلـس اربــاب هـمـت را چــو حــلـقـه بــردرم
هم در این غرقاب عزلت خوشترم کز عقل و روحهم سـبـک چـون بـادبـانم هم گـران چـون لنگرم
رد خــاقــانـم بــه خــاکـم کـن کـه قـارون غــمـمنـنـگ شــروانـم بــه آبــم ده کــه قــانـون شــرم
نیسـتـم خـاقـانی آن خـلـقـانیم کـان مـرد گـفـتو این چنین بـه چون بـه جمع ژنده پـوشان اندرم
روشــنـان خــاقــانـی تــاریـک خــوانـنـدم ولــیـکصـافـیم خـوان چـون صـفـای صـوفـیان را چـاکـرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.