ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در دل تنگی و شکایت از روزگار و خوش دلی از گوشه گیری و قناعت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
غــصــه بــنـدد نـفــس افــغــان چــکـنـم؟لـب بــه فــریـاد نـفــس ران چــکــنـم؟
غـــم ز لــب بـــاج نــفـــس مــی گـــیــردعــمــر در کــار رصــدبـــان چـــکــنــم؟
نــامــرادی اســت چـــو مــعــلــوم امــیــددســت نـدهـد، طــلــب آن چــکــنـم؟
مـــشـــرفـــان قـــدرم حــــســــب مـــرادچــون نــرانــنــد بــه دیـوان چــکــنــم؟
رشـــتـــه جـــان مــرا صـــد گــره اســـتواگــشــادن هـمــه نـتــوان چــکــنـم؟
دوســــتــــانـــم گـــره رشــــتــــه جــــاننــگــشــایــنــد بــه دنــدان چــکــنــم؟
کــار خــود را ز فــلــک هــمــچـــو فــلــکچـون نـبـینـم سـر و سـامـان چـکـنـم؟
از خــم پــشــت و نـقـطـهـای ســرشــکقـد و رخــســار فـلـک سـان چــکـنـم؟
فــلــک افـــعـــی زمــرد ســـلــب اســـتدفــع ایـن افـعــی پــیـچــان چــکـنـم؟
دور بــــاش دهـــنـــش را چـــو کـــشـــفزاسـتـخـوان بـیهـده خـفـتـان چـکـنـم؟
ایـمـه دوران چـو مـن آسـیمـه سـر اسـتنــســبــت جــور بــه دوران چــکــنــم؟
چـــرخ چــون چـــرخ زنــان نــالــان اســتدل ز چـرخ ایـن هـمـه نـالـان چـکـنـم؟
چــــرخ را هـــر ســـحــــر از دود نـــفـــسهمچـو شـب سـوخـتـه دامان چـکنم؟
خـــاک را هــر شــبـــی از خـــون جـــگــرچـون شـفـق سـرخ گـریـبـان چـکـنـم؟
ز آتــــــشــــــیــــــن آه بـــــــن دریــــــا راچـون تــیـمـم گـه عـطـشـان چـکـنـم؟
هــفــت دریــا گــرو چــشــم مــن اســتمــن تــیـمــم بــه بــیـابــان چــکــنـم؟
قـوتــم از خــوان جــهـان خــون دل اسـتزلــه هــمــت ازیــن خــوان چــکــنــم؟
چـون بـر این خوان نمک بـی نمکی استدیـده از غـم نـمـک افـشـان چــکـنـم؟
بـــر ســـر آتـــش از ایــن بـــی نــمــکــیگـر نـمـک نـیـسـتــم افـغـان چــکـنـم؟
چـون بـه گـیتـی نـه وفـا مـانـد و نـه اهـلذم اهـــلـــیـــت اخـــوان چــــکـــنـــم؟
خــوان گـیـتــی هـمـه قـحــط کـرم اسـتخـضـرم از خـوان خـضـر خـان چـکـنـم؟
هر شـبـانگـه پـر و هر صـبـح تـهی اسـتخواجـه چنین بـاشد این خوان چـکنم؟
نــیــســت در خــاک بــشــر تــخــم کــرممــدد از دیــده بـــه بـــاران چــکــنــم؟
شـوره خـاکـی را کـز تــخـم تـهـی اسـتفــتــح بــاب از نـم مــژگــان چــکــنـم؟
جــوهـر حــس بــر هـر خــس چــه بــرم؟پــر طــاووس، مــگــس ران چــکــنـم؟
چــنــد نــان ریـزه خــوان هــای خــســانگــرنــه آبـــم خــس الــوان چــکــنــم؟
بـــســتـــه غــار امــیــدم چـــو خـــلــیــلشـیر از انـگـشـت مـزم، نـان چـکـنـم؟
هـمـچـو مـاهـی سـر خـویش از پـی نـانبــر ســر ســوزن طــفــلـان چــکــنـم؟
گـــوئیــم نـــان ز در ســـلـــطـــان جـــویآب رو ریـــزد بــــر نـــان چــــکــــنـــم؟
لــب خــویـش از پــی نــان چــون دو نــانبــوسـه زن بــر در سـلـطـان چــکـنـم؟
هـــمـــچــــو زنـــبــــور دکـــان قـــصــــابدر ســر کــار دهــن جـــان چــکــنــم؟
پــیـش هـر خـس چـو کـرم فـرمـان یـافـتعــقــل را ســخــره فــرمـان چــکـنـم؟
تـــب زده زهــر اجـــل خــورد و گــذشــتگـل شــکـرهـای صــفـاهـان چــکـنـم؟
تـــاج خـــرســـنــدیــم اســـتـــغـــنـــا دادبـا چـنـین مـمـلـکـه طـغـیـان چـکـنـم؟
نــعــمــتــی بـــهــتــر از آزادی نــیــســتبــر چــنـیـن مـائده کــفــران چــکـنـم؟
مــادر بـــخـــت فــســـرده رحـــم اســـتخـشـک دارد سـر پــسـتــان چـکـنـم؟
آب چـــون نــار هــم از پـــوســـت خـــورمچــون نـیـابــم نـم نـیـســان چــکـنـم؟
از درون خــانــه کــنــم قــوت چــو نــحــلچـون جـهان راسـت زمستـان چـکنم؟
ســنـگ بــر شــیـشــه دل چــون فــکـنـمروح را طـــعـــمــه ارکـــان چـــکــنــم؟
آتـــش انــدر تـــن کــشــتـــی چـــه زنــمنــوح را غــرقــه طـــوفــان چـــکــنــم؟
شــاه دل را کــه خـــرد بـــیــدق اوســـتدر عــری خــانــه خــذلــان چــکــنــم؟
نــــی نــــی آزادم ازیـــن لــــوح دورنــــگعـقـل را طـفـل دبــســتــان چــکـنـم؟
چــــون رســـیـــد آیـــت روز آیـــت شـــبمــحــو کــرد آیـت ایـشــان چــکــنــم؟
طـبـع غـمـگـین چـکـنـم ز آنـچـه گـذشـتدل از آنـــچ آیــد شـــادان چـــکـــنــم؟
هــســـت نــه شـــهــر فـــلـــک زنــدانــمعــیـش ده روزه بــه زنــدان چــکــنـم؟
کــــم زنــــم هــــفــــت ده خــــاکــــی رادخــل یـک هـفـتــه دهـقـان چــکـنـم؟
هـــمـــتــــم بــــر کــــیـــهـــان خــــوردآبنـنـگ خـشـک و تــر کـیـهـان چـکـنـم؟
کـــاوه ام پــــتـــک زنـــم بــــر ســـر دیـــودر دکــان کــوره و ســنـدان چــکــنـم؟
خــــادمــــانـــنــــد و زنــــان دولــــت یـــارچــون مـرا آن نـشـد آســان چــکـنـم؟
دولـــت از خـــادم و زن چـــون طـــلـــبـــمکـامـلـم مـیـل بــه نـقـصــان چــکـنـم؟
پــیـش تــنـد اســتــر نـاقـص چــو شـگـالشغل سگ ساری و دستان چه کنم؟
چـیـسـت جـز خـاک در ایـن کـاسـه چـرخطـعـمـه زیـن کـاسـه گـردان چــکـنـم؟
هــمــه نــاکــامــی دل کــام مــن اســتگـرد کـام ایـن هـمـه جـولـان چـکـنـم؟
مـــن بـــه هــمـــت نــه بـــه آمـــال زیــمبــا امـل دسـت بــه پــیـمـان چـکـنـم؟
عــیــســیــم رنــگ بـــه مــعــجــز ســازمبـــقــم و نــیــل بــه دکــان چــکــنــم؟
هــم عــراق آفــت شــروان چــه کــشــمهـم ســفــرخــانـه احــزان چــکــنــم؟
گـر شـرف وان بـه مـثـل شـروان نـیـسـتخــیـروان اســت شـرف وان چــکـنـم؟
چــون بــه شــروان دل و یـاریـم نــمــانــدبــی دل و یـار بــه شــروان چــکــنـم؟
مـــه فـــرو رفــــت مـــنـــازل چــــه بــــرمگـل فـرو ریـخـت گـلـسـتــان چـکـنـم؟
درج بـــی گــوهــر روشــن بـــه چــه کــاربــرج بــی کـوکـب رخـشـان چــکـنـم؟
چــو بــه دریـا نــه صــدف مــانــد و نــه درزحــمـت ســاحــل عــمــان چــکــنـم؟
رفــت شــیــریــن ز شــبـــســـتـــان وفــانقش مشـکوی و شـبـسـتـان چـکنم؟
چون نه شعری نه سهیل است و نه مهریـمـن و شــام و خــراســان چــکـنـم؟
فــرقــت شــهـد مـرا ســوخــت چــو مـوموصــلــت مـهـر ســلـیـمـان چــکــنـم؟
چـــون مـــنـــم گـــرگ گـــزیــده ز فـــراقطــلـب چــشــمـه حــیـوان چــکــنـم؟
آه و دردا کـــه بــــه شــــروان شــــدنـــمدل نــفـــرمــایــد، درمــان چـــکـــنــم؟
گــرچـــه ایــنــجـــام ز خـــاقــان کــبـــیــرهـســت نـان پــاره فــراوان چــکــنـم؟
آب شــــروان بــــه دهـــان جــــون زده امیــاد نــان پـــاره خـــاقـــان چـــکــنــم؟
چــون مــرا در وطــن آســایـش نــیـســتغــربــت اولـیـتــر از اوطــان چــکــنـم؟
دو ســه ویـرانـه در ایـن شــهـر مـراســتچـون نـیـم جــغـد بــه ویـران چـکـنـم؟
آن هــمـــه یــک دو ســـه دیــر غـــم داننه سـدیر اسـت و نه غـمدان چـکـنم؟
لـــیــک نــیــم آدمــی آنــجـــاســـت مــراچـون سـپـردمـش بـه یـزدان چـکـنـم؟
اولـــش کـــردم تـــســـلـــیــم بـــه حـــقبــاز تــســلـیـم دگــرســان چــکــنـم؟پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.