ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف خاک مقدسی که از بالین حضرت ختمی مرتبت آورده بود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـــبــــح وارم کآفـــتـــابــــی در نـــهـــان آورده امآفــتــابـــم کــز دم عــیــســی نــشــان آورده ام
عـیـسـیـم از بــیـت مـعـمـور آمـده وز خـوان خــلـدخـــورده قــوت وزلــه اخــوان را ز خــوان آورده ام
هـین صـلـای خـشـک ای پـیران تـر دامـن کـه مـنهــر دو قــرص گــرم و ســرد آســمــان آورده ام
طـفـل زی مـکـتــب بــرد نـان مـن ز مـکـتـب آمـدهبــهــر پــیــران ز افــتــاب و مــه دو نــان آورده ام
گـر چـه عـیـسـی وار ازیـنـجـا بــار سـوزن بـرده امگـنـج قـارون بــیـن کـز آنـجــا سـو زیـان آورده ام
رفـتـه زینسـو لاشـه ای در زیر و ز آنس بـین کنونکــابــلــق گــیـتــی جــنــیـبــت زیـر ران آورده ام
از نــظــاره مــوی را جــانـی کــه هـر مــویـی مــراطـوطـی گـویـاســت کـز هـنـدوســتــان آورده ام
مـن نـه پـیل آورده ام بـس بـس نـظـاره کـز سـفـرپــیـل بــالــا طــوطــی شــکــرفــشــان آورده ام
در گــشـــاده دیــده ام خـــرگــاه تـــرکــان فــلــکمـاه را بــســتــه مـیـان خــرگـان ســان آورده ام
از ســفــر مــی آیـم و در راه صــیــد افــکــنــده امایـنـت صـیـدی چــرب پــهـلـو کـارمـغـان آورده ام
گـر سـواران خـنگ تـوسـن در کـمـنـد افـکـنـده اندمــن کــمــنــد افــکــنـده و شــیـر ژیـان آورده ام
چـشـم بـد دور از مـن و راهم کـه راه آورد عـشـقرهـــروان را ســــرمـــه چــــشـــم روان آورده ام
بس که در بـحر طلب چون صبح شست افکنده امتــا در آن شـسـت سـبــک صـیـد گـران آورده ام
نـقـد شـش روز از خــزانـه هـفـت گـردون بــرده امگرچـه در نقـب افـکنی چـل شـب کران آورده ام
خــاک پــای خــاک بــیــزان بـــوده ام تــا گــنــج زرکـرده ام ســود ار بــهـیـن عـمـری زیـان آورده ام
خـاک بـیزی کـن کـه من هم خـاک بـیزی کـرده امتــا ز خــاک ایـن مـایـه گـنـج شــایـگـان آورده ام
دیــده ام عــشـــاق ریــزان اشـــک داود از طـــربآن همه چـون سـبـحـه در یک ریسـمان آورده ام
اشـک من در رقـص و دل در حـال و ناله در سـماعمــن دریــده خـــرقــه صـــبـــر و فــغــان آورده ام
زردی زر شــادی دلـهـاســت مـن دلـشــاد از آنـکســـــکــــه رخ را زر شــــادی رســـــان آورده ام
شـمـع زرد اسـت از نهیب سـر مـنم هم زرد لـیکزرد روئی نـــز نــهــیــب ســـر نــشـــان آورده ام
بـل کز آن زردم که تـرسـم سـر نبـرندم چـو شـمعکــایـن ســر از بــهــر بــریـدن در مــیـان آورده ام
هـان رفــیـقــا نـشــره آبــی یـا زگـالـابــی بــســازکـــز دل و چـــهــره زگــال و زعـــفـــران آورده ام
شـو نمک بـر آتـش افـکن کـز سـر خـوان بـهشـتخـوش نـمـک در طـبـع و شـکـر در زبـان آورده ام
وز پــی دنــدان ســپــیـدی هــمــرهــان از تــف آهدل چــو عــود ســوخــتــه دنـدان کـنـان آورده ام
گـرچــه شـب هـا از ســمـوم آه تــب هـا بــرده اماز نــســیـم وصــل مــهـر تــب نــشــان آورده ام
زان چـهان مـی آیم از رنجـی کـه دیدم زین جـهانلــیــک طـــغــرای نــجـــات آن جـــهــان آورده ام
دیـده ام ســرچــشــمـه خــضــر و کــبــوتــروار آبخــورده پــس جــرعــه ریـزی در دهــان آورده ام
چـون کـبـوتـر رفـتـه بــالـا و آمـده بـر پـای خـویـشبـــســتـــه زر تـــحـــفــه و خـــط امــان آورده ام
مـن کـبــوتــر قــیـمـتــم بــر پــای دارم ســرب هـاآن قـــدر زری کـــه ســــوی آشــــیـــان آورده ام
زیـــوری آورده ام بــــهــــر عــــروســــان بــــصــــرگــوئی از شـــعــری شــعــار فــرقــدان آورده ام
لـعـبــتــان دیـده را کـایـشــان دو طـفـل هـنـدوانـدهـم مـشـاطـه هـم حـلـی هـم دایگـان آورده ام
پـیر عشق آنجـا بـه عرسی پـاره می کرد آسـمانمـن نـصـیـبــه شـانـه دانـی بـی گـمـان آورده ام
ایـن فــراویـزی و آن بــاز افــکــنـی خــواهـد ز مـنمـن زجــیـب آســمـان یـک شــانـه دان آورده ام
دیده ام خـلوت سـرای دوسـت در مهمان سـراشتــن طــفــیـل و شــاهـد دل مـیـهـمـان آورده ام
مـیـزبــان در حـجـره خـاص و بـرون افـکـنـده خـوانمـن دل و جــان پــیـش خـوان مـیـزبــان آورده ام
دل مـلـک طــبــع اســت قـوت او ز بــویـی داده امجـان پـری وار است خوردش استـخوان آورده ام
نـقــل خــاص آورده ام زانــجــا و یـاران بــی خــبــرکاین چه میوه است از کدامین بـوستان آورده ام
تــا خــط بــغـداد سـاغـر دوسـتــکـانـی خــورده امدوســتــان را جــلـه ای در جــرعــه دان آورده ام
دشـمـنـان را نیز هم بـی بـهره نـگـذارم چـو خـاکگـرچــه جــرعـه خـاص بــهـر دوسـتــان آورده ام
دوست خفته در شبـستان است و دولت پاسبـانمن بـه چـشم و سر سـجـود پـاسـبـان آورده ام
پــاسـبــان گـفـتــا چـه داری نـورهـا گـفـتـم شـمـاکـــان زر داریــد و مــن جـــان نــورهــان آورده ام
شـیـر مـردان از شـبــسـتـان گـر نـشـان آورده انـدمـن ســگ کـهـفـم نـشـان از آســتــان آورده ام
بــر در او چـون درش حـلـقـه بــگـوشـی رفـتــه امتــا پـــی تــشــریــف ســر تــاج کــیــان آورده ام
از نسـیم یار گـندم گـون یکـی جـو سـنگ مـشـکبــا دل ســوزان و چــشــم ســیــل ران آورده ام
آب و آتش دشمن مشکند و من بر مشک دوستآب و آتـــش را رقـــیــبـــی مـــهــربـــان آورده ام
جـز بـه بـیاع جـهان ندهم کزان جـو سـنگ مشـکصــد شــتــربـــار تــبـــت از بــیــع جــان آورده ام
دل بـه خـدمـت سـاده چـون گـور غـریبـان بـرده امهمـچـو مـوسـی زنـده در تـابـوت از آن، آورده ام
رفــتــه لــرزان هـمـچــو خــورشــیـد فــروزان آمـدهشــــب زریــــری بــــرده و روز ارغــــوان آورده ام
هشـت بـاغ خـلـد را دربـسـتـه بـینـی بـر خـسـانکــان کــلــیــد هــشــت در در بــادبــان آورده ام
بـس طـربـنـاکـم ندانید این طـربـنـاکـی ز چـیسـتکــز ســعــود چـــرخ بـــخـــت کــامــران آورده ام
گــوئی انــدر جـــوی دل آبـــی ز کــوثـــر رانــده امیـا بــه بــاغ جــان نــهــالــی از جــنــان آورده ام
یـا مـگـر اســفــنـدیـارم کــان عــروســان را هـمـهاز دژ روئیـن بــه ســعـی هـفـت خــوان آورده ام
بــا شــمـا گـویـم نـیـارم گــفــت بــا بــیـگــانـگــانکـایـن نـهـان گـنـج از کـدامـیـن دودمـان آورده ام
آشــکــارا بــرگـرفــتــن گـنـج فــرخ فــال نـیـســتمـن بــه فــرخ فــال گــنـجــی در نـهـان آورده ام
از چــنـیـن گــوهـر زکــاتــی داد نـتــوان بــهـر آنـکتــاج تــرکــســتــان بــه بــاج تــرکــمـان آورده ام
داده ام صــد جــان بــهـای گــوهـری در مـن یـزیـدور دو عـــالـــم داده ام هـــم رایـــگـــان آورده ام
کیست خـاقانی که گویم خون بـهای جـان اوستچـون بــهـای جــان صـد خـاقـان و خـان آورده ام
ایـن هـمـه مـی گـویـمـت کآورده ام بــاری بـپـرستا چه گنج است و چه گوهر وز چه کان آورده ام
بـازپـرسـی شـرط بـاشـد تـا بـگـویـم کـایـن فـتـوحدر فــــلـــان مـــدت ز درگــــاه فــــلـــان آورده ام
تـو نـپــرسـی مـن بــگـویـم نـز کـسـی دزدیـده امکــز در شـــاهــنــشــهــی گــنــج روان آورده ام
یـعـنـی امـسـال از سـر بــالـیـن پــاک مـصـطـفـیخــاک مــشــک آلــود بــهـر حــرز جــان آورده ام
وقف بـازوی من است این حرز و نفروشم بـه کسگـــرچــــه ز اول نـــام دادن بــــر زبــــان آورده ام
خـاک بـالـین رسـول الـلـه هـمـه حـرز شـفـاسـتحـــرز شــافــی بـــهــر جـــان نــاتـــوان آورده ام
گــوهـر دریـای کــاف و نـون مــحــمـد کــز ثــنـاشگــوهــر انــدر کــلــک و دریــا در بــنــان آورده ام
چـون زبـان مـلـک سـخـن دارد من از صـدر رسـولدر ســـر دســـتـــار مـــنـــشـــور زبـــان آورده ام
بــلـکـه در مـدح رسـول الـلـه بــه تــوقـیـع رضـاشبــر جــهـان مــنـشــور مــلــک جــاودان آورده ام
مصطفی گوید که سحر است از بـیان من ساحرمکـانـدر اعـجــاز ســخــن ســحــر بــیـان آورده ام
ســاحــری را گـر قـواره بــهـر سـحــر آیـد بــه کـارمـــن ز جـــیــب مــه قـــواره پـــرنــیــان آورده ام
یک خـدنـگ از تـرکـش آن، شـحـنه دریای عـشـقنـزد عـقـل از بــیـم چــرخ جــانـســتــان آورده ام
حـاسـدانم چـون هدف بـین کاغذین جـامه که منتــیــر شــحــنــه از پــی امــن شــبــان آورده ام
بـخـت من شـب رنگ بـوده نقـره خـنگش کـرده امپــس بــه نـام شــاه شــرعـش داغ ران آورده ام
عــقـل را در بــنـدگـیـش افــســر خــدائی داده امایــتــکــیــنــی بـــرده و الــب ارســلــان آودره ام
جــان زنـگ آلـوده در صــدرش بــه صـیـقـل داده امزان چــنــان ریـم آهــنــی تــیــغ یـمــان آورده ام
گـرچـه هـمـچـون زال زرپـیری بـه طـفـلـی دیده امچـون جـهـان پـیـرانـه سـر طـبــع جـوان آورده ام
گـرچـه نـیسـانـم خـزان آرد مـن انـدر ذهن و طـبـعآتــش نــیــســان نــه بــل کــاب خــزان آورده ام
مـن ســپــهـرم کـز بــهـار بــاغ شـب گـم کـرده امروز نـــور آیــیـــن تـــرنـــج مـــهـــرگـــان آورده ام
پــادشــاه نـظــم و نــثــرم در خــراســان و عــراقکـاهـل دانـش را ز هـر لـفـظ امـتــحــان آورده ام
مـنـصـفـان اسـتــاد دانـنـدم کـه از مـعـنـی و لـفـظشــیــوه تـــازه نــه رســم بـــاســتـــان آورده ام
ز امــتـــحـــان طـــبـــع مــریــم زاد بـــر چـــرخ دومتــیـر عـیـسـی نـطـق را در خــر کـمـان آورده ام
تـــا غـــز بـــخـــل آمــده گـــر نــشـــابـــور کـــردممن بـه شـهرسـتـان عـزلت خـان و مان آورده ام
تــا نـشــســتــه بــر ره دانـش رصــد داران جــهـلدر بـــیـــابـــان خـــمـــوشـــی کـــاروان آورده ام
گـرچـه در غـربـت ز بـی آبـان شـکـسـتـه خـاطـرمز آتــش خــاطــر بــه آبـــان ضــمــیــران آورده ام
سـنگ آتـش چـون شـکـسـتـی، تـیز گـردد لاجـرماز شــکـســتــن تــیـزی خــاطــر عـیـان آورده ام
خـــانــه دار فــضــل و روی خـــانــدانــی بـــوده امپــشـت در غـربــت کـنـون بــر خــانـدان آورده ام
تـا بـه هـر شـهـری بـنـگـزاید مـرا هـیچ آب و خـاکخـــاک شــروان بـــلــکــه آب خــیــروان آورده ام
از هــمــه شــروان بـــه وجـــه آرزو دل را بـــه یــادحــضــرت خــاقــان اکــبـــر اخــســتــان آورده ام
هر چـه دارم خـشک و تـر از همت و انعام اوسـتکـاین گـلـاب و گـل همه زان گـلـسـتـان آورده ام
او سـلـیمـان اسـت و من موری بـه یادش زنده امزنــده مــانــاد او کــز او ایــن داســتــان آورده امپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.