ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش سلطان غیاث الدین محمد بن محمود بن محمد بن ملک شاه سلجوقی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـرغ شـد انـدر هـوا رقـص کـنـان صـبــح دمبــلـبــلـه را مـرغ وار وقــت ســمـاع اســت هـم
بـرلـب جـام اوفـتـاد عـکـس شـبـاهنـگ بـامخــیـز و درون پــرده سـاز پــرده بــه آهـنـگ بــم
هدیه بـر دل رسـان تـحـفه سـوی لب فرسقول سـبـک روح راسـت رطـل گران پـشـت خـم
پـیش کز آسـیب روز بـر دو یک افتـد صـبـوحدیـو دلــی کــن بــدزد از فــلــک ایـن یـک دو دم
پـیش کـه طـاووس صـبـح بـیضـه زرین نـهـداز مـی بــیـضــا بــســاز بــیـضــه مـجــلــس ارم
گوهر می آتـش اسـت ورد خـلیلش بـخـوانمـرغ صـراحـی گـل اسـت بـاد مـسـیحـش بـدم
نایب گل چون توئی ساقی مل هم تو باشجــام چــمــانــه بــده بــر جــمــن جــان بــچــم
نـوبـر چـرخ کـهـن نـیـسـت بــجـز جـام مـیحــامـلـه ای ز آب خـشـک آتــش تــر در شـکـم
قـبــلـه خـاقـانـی اسـت قـلـه مـی تـا شـودسوخته چون سیم عقل گشته چو سیماب غم
جـان صـدف ده چـنانک گـوهر مـی زیر بـحـرمـــاهــچـــه زر کـــنـــد بـــر تـــن مـــاهــی درم
خـون رزان ده که هسـت خـون روان را دیتصــیـقــل زنــگ هــوس مــرهــم زخــم ســتــم
گرچه خرد در خط است بـر خط می دار سرتــا خــط بــغــداد ده دجــلـه صــفـت جــام جــم
چشمه خورشید لطف بـل که سطرلاب روحگــوهــر گــنــج حــیــات بــل کــه کــلــیـد کــرم
تـا هـمـه بـر فـال عـیـد جـان فـلـک فـعـل راداغ ســگــی بـــرنــهــم بــر در کــهــف الــامــم
خسرو جـمشید جـام، سام تـهمتـن حسامخــضـر ســکـنـدر ســپــاه، شـاه فـریـدون عـلـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.