ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
گرنه شب از عین عید سـاخـت طلسـمی بـخـمعـیـن مـنـعـل چــراســت در خــط مـغـرب رقـم
بـــابـــلــیــان عــیــد را نــعــل در آتـــش نــهــنــدکـز حــد بــابــل رســیـد عــیـد و مـه نـو بــهـم
کـــــرد رخ آفــــــتــــــاب زرد قـــــواره نـــــهـــــانبــر فـلـک از مـاه نـو شــدزه ســیـمـیـن عــلـم
بـــر زه ســیــمــیــن مــاه گــوی زرنــد اخــتـــرانبــسـتـه در آن گـوی و زه جـیـب قـبــای ظـلـم
چــرخ کــبــود آنـچــنــانـک نـاخــن تــب بــردگــانفــضــلــه نــاخـــن شــده مــاه ز داغ ســـقــم
گــفــتــی فــراش چــرخ نــاخــن زهــره گــرفــتاز بــن نــاخــن دویــد بـــر ســر دامــانــش دم
آب بــقـم شــد شـفـق مـه خــم و شــب رنـگـرزاز لــب خــم نــیـمــه ای غــرقــه در آب بــقــم
خــلـق دو قــولـی شــدنـد بــهـر شــب عــیـد رابــر دو گــروهـی خــلــق مــاه نـو آمـد حــکــم
گفتی شب مریم است یک شبه ماهش مسیحهست مسیحش گواه نیست بـه کارش قسم
ماه و سر انگشت خـلق این چـو قلم آن چـو نونخـلـق چـو طـفـلـان نـو شـاد بـه نـون والـقـلـم
گــفــتــی غــوغــای مــصــر طــالــب صــاع زرنـدصـاع زر آمـد بــه دسـت، شـد دل غـوغـا خـرم
صـــاع زر شـــاه شـــد مـــاه بـــدان مـــی دهــدســـنــبـــلـــه چـــرخ را ابـــر کـــف شـــاه نــم
از بــن گــوش آســمــان از مــه نــو هــر مــهــیحـلـقـه بـه گـوشـی شـود بــر در شـاه عـجـم
خــســرو مــهــدی نــیــت مــهــدی آدم صــفــتآدم مـوســی بــنـان، مـوســی احــمــد قــدم
مــهــدی دجــال کــش، آدم شــیـطــان شــکــنمـوســی دریـا شــکـاف، احــمـد جــبــریـل دم
اول سـلـجــوقـیـان سـنـجــر ثــانـی کـه هـسـتســائس خــیـر الـعـبــاد، ســایـه رب الـنـســم
رشـــح نــوالــش فــزون از عـــرق ابـــر و بـــحـــرشــرح جــلــالــش بــرون از ورق کــیـف و کــم
آتـش تـیغـش چـو تـافـت پـنـبـه شـود بـوقـبـیـسبـاد تـهمتـن چـو خـاسـت پـشه شود پـیلسـم
چـشـمـه خـور بـوسـه داد خـاک درش سـایه وارزاده خــور دیـد لــعــل بــا کــمـرش کــرد ضــم
عــم پــدری هـا نــمــود در حــق مــخــتــار حــقکــرده مــخــتــار بـــیــن در حــق فــرزنــد عــم
ای بـــه رصــدگــاه دهــر صــاحـــب صــدر بـــقــاوی بــه قــدم گـاه عــقــل نـایـب حــکـم قــدم
شـــرع بــــه دوران تـــو رســـتــــم گـــاه وجـــودظــلــم بـــه فــرمــان تـــو بـــیــژن چــاه عــدم
دور ســلـیـمـان و عــدل، بــیـضــه آفـاق و ظــلـمعـهد مسـیحـا و کـحـل، چـشـم حـواری و تـم
در عـجـم از داد تـوسـت بـیـشـه ریـاض الـنـعـیـمدر عـرب از یـاد تـوسـت شـوره حـیاض الـنـعـم
تــاج تـو تــدویـر چـرخ، تــخـت تـو تــربــیـع عـرشدر تـو بــه تـثـلـیـث ذات صـولـت عـدل و حـکـم
جـذر اصم هشت خـلد سـخـت بـود جـذر هشتتــیـغ تــو و هـشـت خـلـد هـنـدو و جــذر اصـم
مـلـک بــود بــاغ خـلـد تــحــت ضـلـال الـسـیـوفشــاه بــود ظــل حــق فــوق کــمـال الــهـمـم
عـطـسـه تـوسـت آفـتـاب، دیـر زی ای ظـل حـقمسـند تـوسـت آسـمان، تـکیه ده ای محـتـرم
هست مطوق چـو صفر خسم تـو بـر تـخت خاکدر بـــرش آحــاد و صــفــر یــعــنــی آه از نــدم
الحـق از آحـاد ملک خـسم تـو صفر است و بـسگـرچـه بــود در حـسـاب هـیـچ بــود در قـسـم
مـلـک خـراسـان تـوراسـت در کـف اغـیار غـصـبمـوسـی مـلـکـت تــویـی گـرگ شـبــان غـنـم
غــبـــن بـــود گــنــج عــرض خـــازن او اهــرمــنظـلـم بــود صـدر شـرع حــاکـم او بــوالـحــکـم
آخـــر خـــر کــس نــکــرد روضــه دار الــســـلــامکس جل سگ هم نساخت خلعت بیت الحرم
در همه ملک فـلک نان دو و خـوشـه یکی اسـتداده کـف و کلک تـو خـوشـه عـطـا، نان سـلم
چـون کف تـو رازقی اسـت نور ده و نوش بـخـشنـان ســپــیـد فـلـک آب سـیـاه اســت و سـم
حـاصل شش روز کون چـون تـویی از هفت چـرخبــر تـو سـزد تــا ابــد مـلـک جـهـان مـخـتــتــم
نـایب یزدان بـه حـق گـرنه تـویی پـس چـراسـتحـکم تـو چـون حـکم حـق نزد بـشـر مرتـسـم
خـــضـــر ز تـــوقـــیــع تـــو ســـازد تـــریـــاک روحچــون بــه کـفـت بــرگـشـاد افـعـی زرفـام فـم
پـــیــش ســـگ درگــهــت از فــزع دســـتـــبـــردگـــردد خـــرگــوش وار حـــائض شـــیــر اجـــم
گــر خـــزر و تـــرک و روم رام حـــســام تـــو انــدنـیسـت عـجـب کـز نـهاد رام فـحـول اسـت رم
از تـف شـمشـیر تـو در سـفـم اند این سـه قـومچــون صــف اصــحــاب فـیـل در الـمـنـد از الـم
مـلـک خــراســان بــه تــیـغ بــاز سـتــانـی ز غـزپـس چـه کـنـی در نـیـام گـنـج ظـفـر مـکـتـتـم
کــاوه کــه دانــد زدن بـــر ســر ضــحــاک پــتــککـی شـودش پـای بـنـد کـوره و سـنـدان و دم
گــو بــه حــســامـت کــه بــرد آب بــت لـات نـامکـایـن هـمـه زیـر نـیـام تـن چـه زنـی، لـا تـنـم
گــر ز پــی غــز و غــز قــصــد خــراســان کــنـیگـــرد ســـواران کـــنـــد چـــهــره گـــردون دژم
از جــگـر جــیـش خــان خــاک زنـد جــوش خـونعـطـسـه خـونـین دهـد بـینـی شـیران ز شـم
درگـــه مـــیــران غـــز درشـــکـــنـــی نـــیــم روزچــون در افـراســیـاب نـیـم شـبــان روســتــم
گــرد نــشــابــور و بــلــخ رزمــگــهــت را خــیـولبـــر در مــرو و رهــری بـــارگـــهــت را خـــیــم
گـرد چـو مـشـک سـیاه خـاک چـو گـوگـرد سـرخهـر دو حــنـوط و حــنـا از پــی خـصـم و خــدم
شــیـردلــان را چــو مــهــرگــه یـرقــان گــاه لــرزسـگ جـگـران را چـو ماه گه دق و گـاهی ورم
تــیـغ تــو تــسـکـیـن ظـلـم نـزد تــکـیـن آب خــورتـیـغ تـو طـغـرای فـتـح پـیـش طـغـان مـغـتـنـم
طــرف رکــابــت چــنـانـک روح امــیـن مــعــتــبــربـنـد عـنـایـت چـنـانـک حـبـل مـتـین مـعـتـصـم
ای ز ســـریــر زرت گـــنــبـــد مـــایــل حـــقـــیــروی ز صـــریــر درت پـــاســـخ ســـایــل نــعــم
چــتــر تــو خــورشـیـدفـر، تــیـغ تــو مـریـخ فـعـلعلم تـو بـرجـیس حـکم، حـلم تـو کیوان شـیم
سـهـم تــو قـطـران کـنـد نـطـفـه سـرخـاب و زالتـیغ تـو زیـبـق کـنـد زهـره گـرشـاسـب و شـم
عــزم تــو مــعــیـار مــلــک قــومـه فــاســتــقــامحــزم تــو مـعــمـار شــرع نـظــمـه فـانـتــظــم
گــر بـــه زمــیــن افــتـــدی هــنــدســه رای تـــوقـــوس قــــزح ســــازدی طــــاق پــــل رود زم
تــا بــه تــمـامـی رســد مـاه شــب عــیـد و بــازجــبـــهــت مــه را نــهــنــد داغ اذا قــیــل تــم
مــلــک جــم و عــمــر نــوح بــادت و در بــزم تــوکـشـتـی و رسـم جـبـل مـاهی و مـقـلـوب یم
گـفــتــه بــت نـوش لـب بــا لـب تــو نـوش نـوشبــرده مـی هـمـچــو زنـگ از دل تــو زنـگ هـم
داو کـــمــالــت تـــمــام بـــا قـــمــران در قـــمــارحــصــن بــقــایـت فــزون از هــرمــان در هــرم
نـوبــه زنــت کــیـقــبــاد، مــیـده دهـت اردشــیـرنـیزه بـرت تـهـمـتـن، غـاشـیه کـش گـسـتـهم
خـلق تـو اکسـیر عـدل، نطـق تـو تـفـسـیر عـقلمدح تـو تـوحـید محـض، خصم تـو مخصوص ذم
بـوس و دعـا کـعـبـه را بـر در و دسـتـت چـنـانـکمـوضــع بــوســه حــجــر جــای دعــا مـلـتــزمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.