ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای شـحـنه شـش جـهات عـالـمدر چـــار دری و هـــفـــت طـــارم
ای جــنــت انــس را تـــو کــوثـــروی کــعــبــه قــدس را تــو زمـزم
نـیـرو ده تـوسـت نـاف خـرچـنـگعـشــرت گـه تــو دهـان ضــیـغـم
هم خـانه شوی بـه مهد عیسیرجــعــت کــنـی از اشــارت جــم
در بــوتــه خـاک سـازی اکـسـیـرآتـــش ز اثـــیــر و ز آســمــان دم
گـه یـاره کـنـی ز مـاه و گـه تــاجگه رنگ دهی به خاک و گه شم
از رفـتــن تــوســت بــر تــن دهـرپــر نـقــطــه زر ســیـاه مـلــحــم
وز آمــدن تـــو دســت گــیــتـــیافــراخــتـــه آســتــیــن مــعــلــم
تـــف عــلــم تـــو در دم صـــبـــحبــر بـیـرق شـام سـوخـت پـرچـم
خــاقــانــی را تــویـی هـمــه روزروزی ده و رازدار و مــــــحـــــــرم
تـاب و تـب او بــبــیـن بــه ظـاهـرکاندر دلش آتـشـی اسـت مدغم
از خـــوارزم آر مـــهـــر ایــن تـــبوز جـیحـون سـاز نـوش این سـم
جـــان داروی او بـــیــار یــعــنــیخــــاک در قــــدوه مــــعــــظــــم
در گـــرد رکــــاب او هـــمـــی دودر گــرد عــنــان او هــمــی چــم
تــا خــورشـیـدی پــیـاده بــیـنـنـدخـــورشـــیــد دگــر فـــراز ادهــم
مـخـتــار عـجــم بــهـاء دیـن آنـکمـنـشـور جـلـال اوسـت مـعـجـم
بـا جـوش ضمیر و جـیش نطقشمـه شــد زمـن و عـطــارد ابــکـم
بــا لـطـف کـفـش گـرفـت تـریـاقچــون چــشــم گـوزن کـام ارقــم
بــه ز آدمـی اســت و آدمـی نـاملـــیــک آدم از او شـــده مــکـــرم
در نام نگه مکـن کـه فـرق اسـتاز زاده عـــوف و پـــور مــلـــجـــم
بــی قـوت ده انـامـلـش نـیـسـتهـفــت اخــتــر مـکـرمـت مـقــوم
بـــی یــاری زال و پـــر عـــنــقـــابـر خـصـم ظـفـر نـیـافـت رسـتـم
ای کــحــل کــفــایــت تــو بـــردهاز دیـــده آخــــر الــــزمــــان نـــم
لفـظـی ز تـو وز عـقـول یک خـیلرمــزی ز تـــو وز فــحــول یــک رم
مــولــای تـــو ثــابـــت بـــن قــرهشـاگـرد تــو یـحــیـی بــن اکـثــم
تــقــدیـر بــه هـمـت تــو واخــوردگــفـــت ای پـــدر قـــدم تـــقــدم
رای تــو بــه آســمــان نــدا کــردکـای طــفـل مـعــامـلـت تــعــلـم
داده اســت قـضــا بــهـای قـدرتنـه گـلـشـن و هشـت بـاغ درهم
انـصــاف بــده کـه هـســت ارزانیوسـف صـفـتـی بـه هفده درهم
بـالـای مـدیح تـو سـخـن نیسـتکـس زخـمـه نـکـرد بــرتــر از بــم
در وصف تـو کی رسـم بـه خـاطربـر عرش که بـر شـود بـه سـلم؟
طـبــع تــو شـنـاسـد آب شـعـرمدیـــلــــم دانــــد نــــژاد دیـــلــــم
گر چـه شعرا بـسی اسـت امروزایــن طـــائفــه را مــنــم مــقــدم
هـرچــنـد دریـن دیـار مــنـحــوسبـسـتـه اسـت مرا قـضـای مـبـرم
مرخـاتـم را چـه نقص اگر هسـتانـگـشــت کـهـن مـحــل خــاتــم
در قــــــالــــــب آدم امـــــیـــــدمای هــــــــــم دم روح، روح در دم
یعـنی بـرسـان بـه حـضـرت شـاهایــن عــقــد جـــواهــر مــنــظــم
چـون بــحـر مـیـان جـانـبـیـن بـودکــارم ز خــطــر نــمــود مــبــهــم
در حال به گوش هوش من گفتوصـف تـو که بـا ضـمیر شـد ضـم
کــای مــادر مــوســی مــعــانـیفارغ شـو و «فاقذ فیه فی الیم »
ای داعـــی حـــضـــرت تـــو ایــامگــرچــه نـکــنـم دعــا مـقــســم
گـویم کـه چـهـار اسـاس عـمـرتچــو سـبــع شـداد بــاد مـحــکـم
کــار تــو تــمــام بــاد چــونــانــکنــقــصــان نــرســد پـــس اذاتــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.