ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای بــاغ جــان کـه بــه ز لـبــت نـوبــری نـدارمیـاد لـبــت خــورم مـی ســر دیـگـری نـدارم
طــوق غــم تــو دارم بــر طــاق از آن نـهـم دلکـز طـوق تـو بــرون سـر در چـنـبــری نـدارم
عـیـد مـنـی و شـادی مـی بــیـنـم از هـلـالـتدیـوانـه ام کـه جــز تــو مـه پــیـکـری نـدارم
عـشـق از سـرم درآمد وز پـای من بـرون شـدزان اســت کـز غــم تــو پــا و ســری نـدارم
خـاقـانـیـم بــه جـان بــنـد در شـشـدر فـراقـتمـهـره کــجــا نـهـم کـه گـشــاد دری نـدارم
شروان سراب وحـشت، من تـشنه بـیژن آسـاجــز درگــه تــهـمـتــن آبــش خــوری نـدارم
ســردار تـــاجــداران هــســت آفــتــاب و دریــانـیـلـوفــرم کــه بــی او نـیـل و فــری نـدارم
مــحــمـود هـمــت آمــد، مـن هـنـدوی ایـازشکــز دور دولــتــش بــه دانـش خــری نــدارم
جـان را کـنم غـلـامش عـغـنبـر بـه داغ فـرمـانکـان بـحـر دسـت را بـه زین عـنـبـری نـدارم
یــاجــوج ظــلــم بـــیــنــم والــا ســداد رایــشاز بــهـر ســد انـصــاف اســکــنــدری نـدارم
او هــود مــلــت آمــد بـــر عـــادیــان فــتـــنــهالـا سـپـاه خـشـمـش مـن صـرصـری نـدارم
نــامــردم ار ز جــعــفــر بــرمــک بــه یـادم آیـدهر فـضـلـه ای از آنها چـون جـعـفـری نـدارم
لــافــد زمــانـه ز اقــلــیـم در دودمــان رفــعــتکـز مـلـت مـسـیـحــا خــود قـیـصـری نـدارم
بــطـریـق دیـد رویـش گـفـتـا کـه در هـمـه روماز قـیـصـران چـنـان تـو دین گـسـتـری نـدارم
نــســـطـــور دیــد آیــت مــســـطـــور در دل اوگـفـت از حـواریان چـو تـو حـق پـروری ندارم
مـلـکـای این سـیـاسـت فـرمـانـش دید گـفـتـادر قـبـضـه مـسـیح چـو تـو خـنـجـری نـدارم
یـعــقـوب ایـن فـراســت دورانـش دیـد گـفــتــابـر پـاکـی مـسـیح چـو تـو مـحـضـری نـدارم
اسـقف ثـناش گفتـا جـز تـو بـه صـدر عـیسـیبــر دیـر چــارمــیـن فــلــک رهـبــری نــدارم
مـریم دعـاش گـفـت کـه چـون نصـرت تـو دیدماز هــمــت یـهــودی غــم خــیـبــری نــدارم
عـیسـی بـگفـت دسـت فـروکن بـه فـرق امتکآن فـرق را ز دسـت تـو بـه افـسـری ندارم
مـهدی کـه بـینـد آتـش شـمـشـیر شـاه گـویددجــال را بـــه تــوده خــاکــســتــری نــدارم
کیوان که راهبـی است سیه پـوش دیر هفتـمگفـت از خـواص ملک چـو تـو سـروری ندارم
بــرجــیـس جــاثــلـیـق کـه انـجـیـل دارد از بــرگـفــت از مـدایـح تــو بــرون دفـتــری نـدارم
بـهرام کـاسـقـفـی اسـت بـه زنـار هرقـلـی درگـفـت از ظـلـال تـیغـش بـه مـغـفـری نـدارم
خـورشید کوست قبـله تـرسا و جـفت عیسیگـفـت از مـلـوک روم چـو تـو صـفـدری ندارم
نــاهـیـد زخــمــه پــرور نـاقــوس کــوب انـجــمگـفـت از سـمـاع مـادح تـو بـه زیوری نـدارم
تـیری که سوخـتـه اسـت ز قندیل دیر عیسیگـفـت از جـمـال مدح تـو بـه مخـبـری ندارم
ماهی که شیفتـه اسـت بـه زنجـیر راهبـان درگفت از محـیط دسـت تـو بـه معـبـری ندارم
عــدل یــتــیــم مــانــده ز پــور قــبــاد گــفــتــاکــز تــیــغ فــتــح زایــت بــه مــادری نــدارم
مـلـک عــقــیـم گــشــتــه ز آل یـزیـد گــفــتــاکـز نـفـس دین طـراز تـو بـه حـیـدری نـدارم
گــرزش چــو لــالــه بــر درد الــبــرز را و گــویـدکـافــلـاک را بــه گـنـبــده نـســتــری نـدارم
رایـات او چــو دیـد نـقــیـب بــهـشــت گــفــتــازین راسـت تـر بـه بـاغ بـقـا عـرعـری نـدارم
شمشیر اوسـت شاه ظفر ز آن بـه چـرخ گویدکـالـا بـنـات نـعـش تـو هـم بـسـتـری نـدارم
تــوقـیـع او چــو یـافـت رقـیـب سـروش گـفـتــاهر عـجـم ازین حـروف کم از عـبـهری ندارم
ای مـرزبــان کـشـور بــهـرامـیـان بــحــسـبــتبــی آســتــان تــو دل بــر کـشــوری نـدارم
وی پــهــلــوان مــلــکــت داودیـان بــه گــوهــرشـایم بـه کـهـتـریت کـه بـد گـوهری نـدارم
بر خلق و خلق تو من چون چشم و دل گمارمدر چشم و دل کم از تبت و ششتری ندارم
شـروان بـه همـت تـو چـو بـغـداد و مصـر بـینمزان نیل و دجـله پـیش کفـت فـرغـری ندارم
مـن شـهـربـنـد لـطـف تـوام نـه اسـیر شـروانکاینجا بـرون ز لطف تـو خشک و تـری ندارم
شـروان بــه دولـت تــو خـود خـیـروان شـد امـامــن خـــیــروان نــدیــدم الــا شــری نــدارم
حـرمـت بــرفـت حـلـقـه هـر درگـهـی نـکـوبــمکـشـتـی شـکـسـت منت هر لنگـری ندارم
آنـم کــه گـر فــلـک بــه فــریـدونـیـم نـشــانـدبــرگ ســپــاس بــردن ز آهـنــگــری نــدارم
بـالـلـه کـه گـر بـه تـیرگـی و تـشـنگـی بـمیرمدنــبـــال آفـــتـــاب و پـــی کــوثـــری نــدارم
آن آهـنـم کــه تــیـغ تــو را شــایـم از نـکــوئیریم آهنی نـه ام کـه ز خـود جـوهری نـدارم
در طـاق صـفـه تـو چـو بـسـتـم نطـاق خـدمتجــز در رواق هـفـت فـلـک مـنـظــری نـدارم
در ســـایــه قــبـــولــت بـــاد جـــهــان نــیــارمبـــر کـــوهــه ثـــریــا عـــقـــد ثـــری نــدارم
جــان نـقـش بــلـخ گـردد دل قـلـب مـرو گـیـردآن روز کــز در تـــو نــســـیــم هــری نــدارم
جــویـم رضــات شــایـد گــر دولـتــی نـجــویـمدارم مــســیـح گــرچــه ســم خــری نـدارم
بــیـنـم مـحـیـط شـایـد گـر قـطـره ای نـبــیـنـمدارم اثـــیــر زیــبـــد گـــر اخـــگـــری نــدارم
بــر مــن درت گــشــایــد درهــای آســمــان رازیــن در نــگــردم ایــرا زیـن بــه دری نــدارم
پــرگـار نـیـســتــم کـه ســر کــژرویـم بــاشــدکـز راسـتـی بـجـز صـفـت مـسـطـری ندارم
دانـم کــه نـیـک دانـی دانـنـد دشــمـنـان هـمکامروز در جـهان بـه سخن هم سری ندارم
در بــابــل سـخـن مـنـم اسـتــاد سـحــر تــازهکـز سـاحـران عـهـد کـهـن هـمـبــری نـدارم
شــطــرنــجـــی ثـــنــای تـــوام قــائم زمــانــهکـز نطـع مـدحـت تـو بـرون لـشـکـری نـدارم
ور ز آبــنـوس روز و شــبــم لـشــکــری بــرآیـدجـز بـهر نـطـع مـدح چـو تـو مـهـتـری نـدارم
افـراســیـاب طـبــع مـن آن بــیـژن شـجــاعـتعــذر آورد کـه بــهـتــر زیـن دخــتــری نـدارم
مــرغ تـــوام مــرا پـــر فـــرمــان ده و بـــپـــرانکـــالـــا ســـزای دانــه تـــو ژاغـــری نــدارم
دارم دل عـــراق و ســـر مــکـــه و پـــی حـــجدرخــورتـــر از اجـــازت تـــو درخــوری نــدارم
طــاووس بــوده ام بــه ریـاض مـلــوک وقــتــیامــروز پـــای هــســت مــرا و پـــری نــدارم
ایـنـجـا چـو چـشـم سـعـتـریـانـم نـمـانـد آبــیچــون سـعـتــری نـمـک و سـعـتــری نـدارم
چـندان بـمان که چـشـمه خـورشید دم بـر آردکـالـا بـه چـشـمـه سـار عـدم خـاوری ندارم
یـــاری و یــاوری ز خـــدا و مـــســـیــح بـــادتکـــز دیــده رضـــای تـــو بـــه یــاوری نــدارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.