ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امام ناصر الدین ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
در ایــن دامــگـــاه ارچـــه هــمـــدم نــدارمبـحـمدالـلـه از هیچ غـم غـم ندارم
مـرا بــا غـم از نـیـســتــی هـسـت سـریکه کس را در این باب محرم ندارم
نـدارم دل خــلــق و گــر راســت خــواهـیسر صحـبـت خـویشتـن هم ندارم
چــو از عـالـم خــویـش بــیـگـانـه گـشـتــمسـر خـویشـی هر دو عـالـم ندارم
بــه ســیـمــرغ مــانــم ز روی حــقــیـقــتکـه از هیچ مـخـلـوق همـدم ندارم
بــه نــام و بــه وحــدت چــنـو ســر فــرازمکه این هر دو معـنی ازو کـم ندارم
مـرا کــشــت زاری اســت در طــیـنـت دلکـه حـاجــت بــه حـوا و آدم نـدارم
مــرا عـــز و ذلـــی اســـت در راه هــمــتکـه پـروای موسـی و بـلـعـم ندارم
بـه پـیـش کـس از بـهـر یـک خـنـده خـوشقد خـویش چـون ماه نو خـم ندارم
چــو در ســبــز پــوشــان بـــالــا رســیــدمدگـر جــامـه حــرص مـعـلـم نـدارم
بــه کــافــور عــزلـت خــنـک شــد دل مـنسـزد گر ز مشک عمل شم ندارم
دهان خشک و دل خسته ام لیکن از کستــمـنـای جــلــاب و مــرهـم نـدارم
بـه پـا ز هـر کـس نـگـرم گـرچـه بــر خـوانیکی لقمه بـی شربـت سم ندارم
بـــه دیــو امـــل عـــقـــل غـــره نــســـازمبــه بــاد طـمـع طـبــع خـرم نـدارم
مــرا بـــاد و دیــو اســـت خـــارم اگــرچـــهسـلیمان نیم حـکم و خـاتـم ندارم
پـــیــاده نـــبـــاشـــم ز اســـبـــاب دانــشگـر اســبــاب دنـیـا فــراهـم نـدارم
هـــنـــر درخــــور مـــعــــرکــــه دارم آخــــراگـر سـاخـت درخـورد ادهم نـدارم
از آنـم بــه مـاتـم کـه زنـده اسـت نـفـسـمچو مرد از پـسش هیچ ماتم ندارم
گــلــســتـــان جـــان آرزومــنــد آب اســتاز آن دیده را هـیـچ بـی نـم نـدارم
چـو از حـبــس ایـن چــار ارکـان گـذشـتــمطـربــگـاه جـز هـفـت طـارم نـدارم
اگـرچــه بــریـده پــرم، جــای شـکـر اسـتکه بـند قفس سخت محـکم ندارم
بــــرآرم پــــر و بــــرپــــرم کآشــــیــــانــــهبــه از قـبــه چــرخ اعــظــم نـدارم
نـه خــاقـانـیـم گـر هـمـی عــزم تــحــویـلمـصـمـم از ایـن کـلـبـه غـم نـدارم
مـرا پــای بــســتــه اسـت خــاقـانـی ایـدرچــرا عـزم رفـتــن مـصــمـم نـدارم
هـمـانـا کـه ایـن رخـصـت از بــهـر خـدمـتز درگــاه صـــدر مــعــظـــم نــدارم
امــام امــم نــاصـــر الــدیــن کـــه در دیــنامـامـت جــز او را مـســلـم نـدارم
بــراهــیـم خــوش نــام کــز مــدحــش الــاصــفــات بــراهــیـم ادهــم نــدارم
فــلــک خـــورد ســوگــنــد بـــر هــمــت اوکـه در کـون جـز تــو مـقـدم نـدارم
ز خـصمی که ناقص فتـاده اسـت نفسـشکـمـال تــو را هـیـچ مـبــهـم نـدارم
گـر او هـسـت دجــال خــلـقـت بــرغـمـشتـو را کـم ز عـیـسـی مـریم نـدارم
وگـر فــعــل ارقــم کــنـد مـن کـه چــرخــمزمــرد جـــز از بـــهــر ارقــم نــدارم
زهـی دیـن طـرازی کـه بـی نـقـش نـامـتدر آفـاق یـک حـرف مـعـجـم نـدارم
از آنــگــه کــه خــاک درت ســرمــه کــردمبـه چـشم سـعادت درون نم ندارم
اگـرچــه ز انـصـاف بــا دشــمـن و دوســتدم مـــدح رانـــم ســـر ذم نـــدارم
بــه دنـبــال تــو چــون ســگــی بــرنـیـایـمکـه طـبـع هنر کـم ز ضـیغـم ندارم
اگـر تــن بــه حــضــرت نـیـارم عـجــب نـیکه رخـشی سـزاوار رسـتـم ندارم
رخ از آب زمـــــزم نـــــشـــــویـــــم ازیـــــراکـــه آلـــوده ام روی زمــزم نــدارم
ز صــدر تــو گـر غــائبــم جــز بــه شــکـرتزبـــان بـــر ثـــنــای دمــادم نــدارم
دعــاهــات گــفــتــم بــه خــیـرات بــپــذیـراگــرچــه دعــای مـقــســم نـدارمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.