ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت و عزلت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بـــه دل در خـــواص بـــقـــا مـــی گـــریــزمبــه جـان زیـن خـراس فـنـا مـی گـریـزم
از آن چــرخ چـون بــاز بــر دوخـت چـشـمـمکــه بـــاز از گــزنــد بــلــا مــی گــریــزم
چــو بــاز ارچــه ســر کـوچــکـم دل بــزرگـمنـخــواهـم کــلــه وز قــبــا مـی گــریـزم
درخـــت وفــا را کــنــون بـــرگ ریــز اســـتازیــن بـــرگ ریـــز وفـــا مـــی گـــریــزم
گــه از ســـایــه غــیــر ســر مــی رهــانــمگـه از خـود چـو سـایه جـدا مـی گـریزم
چــو بــیـگــانــه ای مــانــم از ســایـه خــودولـــی در دل آشــــنـــا مـــی گـــریـــزم
دلــم دردمــنــد اســت و هــم درد بــهــتــرطـــبـــیــب دلــم کــز دوا مــی گــریــزم
مـرا چـشـم درد اسـت و خـورشـید خـواهمکــه از زحــمــت تــوتــیــا مــی گــریــزم
مــرا چــون خــرد بـــنــد تــکــلــیــف ســازدز بـــنـــد خـــرد در هــوا مـــی گـــریــزم
دهـان صـبــا مـشــک نـکـهـت شــد از مـیبــه بــوی مـی انـدر صــبــا مـی گـریـزم
بــگـو بــا مـغـان کـاب کـاری شـمـا راســتکــه در کـــار آب شـــمــا مــی گــریــزم
مــرا ز اربــعــیـن مــغــان چــون نــپــرســیکـه چـل صـبـح در مـغ سـرا مـی گـریزم
بـــه انــصــاف دریــاکــشـــانــنــد کــانــجـــاز جـــور نــهــنــگ عـــنــا مــی گــریــزم
مــغـــان را خـــرابـــات کــهــف صـــفـــا داندر آن کــهـف بــهـر صــفــا مـی گــریـزم
مـن آن هـشــتــم هـفــت مـردان کــهـفــمکـه از ســرنـوشــت جــفــا مـی گـریـزم
بـــده جـــام فـــرعـــونـــیـــم کـــز تـــزهـــدچــو فــرعــونـیـان ز اژدهـا مــی گــریـزم
بـــه مــن آشـــکـــارا ده آن مــی کــه داریبــه پــنـهـان مــده کــز ریـا مـی گــریـزم
مــرا از مــن و مــا بــه یــک رطــل بــرهــانکـه من، هم ز من، هم ز ما می گـریزم
مــن از بــاده گــویــم تــو از تــوبــه گــویــیمـگـو کــز چــنـیـن مـاجــرا مـی گــریـزم
حــریــف صــبــوحــم نــه ســبــوح خــوانــمکــه از ســبــحــه پــارســا مـی گـریـزم
مـرا سـجـده گـه بـیـت نـبــت الـعـنـب بـسکــه از بــیــت ام الــقــری مــی گــریـزم
مــرا مــرحـــبـــا گــفـــتـــن ســـفــره داراننـبــایـد، کــز آن مــرحــبــا مــی گــریـزم
قـدح ها مـلـا کـن بـه مـن ده کـه مـن خـودز قــوت الـلـســان بــرمـلـا مـی گــریـزم
نـه نه مـی نـگـیرم کـه مـیگـون سـرشـکـمکـه خـود زین مـی کـم بـهـا مـی گـریزم
سـگ ابـلـق روز و شـب جـان گـزای اسـتازیــن ابـــلــق جــان گــزا مــی گــریــزم
نـدارم ســر مـی کــه چــون ســگ گــزیـدهجــگـر تــشـنـه ام از سـقـا مـی گـریـزم
کـشـش خـود نـخـواهـم مـن آهـنـیـن جـانکــه از ســنــگ آهـن ربــا مــی گــریـزم
هــم از دوســـت آزرده ام هــم ز دشــمــنپــس از هـر دو تـن در خـدا مـی گـریـزم
مـســیـحــم کــه گـاه از یـهـودی هـراســمگــه از راهــب هــرزه لــا مــی گـــریــزم
چــــنــــانـــم دل آزرده از نـــقــــش مــــردمکــه از نـقــش مـردم گــیـا مـی گــریـزم
گــریــزد ز شـــکـــل عـــصـــا مــار و گــویــدعـصــا شــکـلـم و از عـصــا مـی گـریـزم
قــفــا چــون ز دســت امـل خــوردم اکـنـونز تـــیــغ اجـــل در قــفـــا مــی گــریــزم
بــه بــزغــالـه گـفــتــنـد بــگــریـز، گـفــتــا:کـه قــصــاب در پــی کـجــا مـی گـریـزم
همه حـس من یک بـه یک هسـت سلطاناز ایـن ســگ مـشــام گـدا مـی گـریـزم
مــن آن دانــه دســـت کــشـــت کــمــالــمکـزیـن عـمـرســای آســیـا مـی گـریـزم
مــن آبـــم کــه چـــون آتـــشـــی زیــر دارمز نــنــگ زمــیــن در هــوا مــی گــریــزم
بــدیـدم عــیـار جــهـان کــم ز هـیـچ اســتازیـــن بــــهـــرج نـــاروا مـــی گـــریـــزم
سـیـاه اسـت بــخـتـم ز دسـت سـپــیـدشور ایــن پـــیــر ازرق وطــا مــی گــریــزم
ز بـــیــم فــلــک در مــلــک مــی پــنــاهــمز تـــرس تـــبـــر در گــیــا مــی گــریــزم
چـو روز است روشن که بـخـت است تـاریبـه شـب زین شـبـانگـه لقـا می گـریزم
صــلــای ســر و تــیــغ مــی گــوئی و مــننه سـر می کـشـم، نز صـلا می گـریزم
گـــرم ســـاز یــکـــتـــا زنـــی یـــا دوتـــائیدر انـدازمـت کــز ســه تــا مـی گــریـزم
وغــا در ســه و چــار بـــیــنــی نــه در یــکمـن و نـقـش یـک کـز وغــا مـی گـریـزم
قـــمـــاری زنـــم بـــر ســـر پـــای وانـــگـــهز سـر پــای سـازم بــه پــا مـی گـریـزم
اســیــرم بـــه بـــنــدخـــیــالــات و جـــان رانــوا مـــی دهــم وز نــوا مــی گـــریــزم
ز کــی تــا بــه کـی پــای بــســت وجــودمنـدارم ســر و دســت و پــا مـی گـریـزم
گـــریــزانــم از کـــائنـــات ایــنـــت هــمـــتنه اکنون، که عمری است تا می گریزم
ز تــنـگــی مـکــان و دورنـگــی زمــان بــسبــه جـان آمـدم زیـن دو تــا مـی گـریـزم
مــرا مــنــتــهـای طــلــب نـیـســت ســدرهکـه زا ســدرة الـمـنـتــهـی مـی گـریـزم
بــه آهــی بـــســوزم جــهــان را ز غــیــرتکــه در حــضــرت پــادشــا مـی گــریـزم
نــه زیــن هــفــت ده خــاکــدانــم گــریــزانکـه از هشـت شـهـر سـمـا مـی گـریزم
مــرا دان بـــر از هــفــت و نــه مــتـــکــائیکــه در ظــل آن مــتـــکــا مــی گــریــزم
نـه عـیـسـی صـفـت زین خـرابـات ظـلـمـتدر ایوان شـمـس الـضـحـی مـی گـریزم
نـــه ادریـــس وارم بــــه زنـــدان خـــوفـــیکــه در هـشــت بــاغ رجــا مـی گـریـزم
صــبــاح و مــســا نــیـســت در راه وحــدتمـنـم کـز صــبــاح و مـســا مـی گـریـزم
چـــو جـــغــد ار بـــرون رانــدم آســیــابـــانبــر ایـن بــام هـفـت آسـیـا مـی گـریـزم
بـــقــا دوســـتـــان را، فــنــا عــاشــقــان رامـن آن عـاشـقـم کـز بــقـا مـی گـریـزم
چو هستی است مقصد در او نیست گردمکـه از خــود هـمـه در فــنـا مـی گـریـزم
شـوم نـیـسـت در سـایـه هـسـت مـطـلـقکـه در نـیـسـتـی مـطـلـقـا مـی گـریـزم
هــمــه نــعـــل مــرکـــب زنــم بـــاژگـــونــهبـه وقـتـی کـز این تـنگ جـا مـی گـریزم
بــــســــی زانـــیـــانـــنـــد دور فــــلــــک راازیــن دیـــر دار الـــزنـــا مـــی گـــریـــزم
وبــاخــانـه ای چــرخ و خــلـقـی ز جــیـفــههـلـاک اســت، ازان از وبــا مـی گـریـزم
چـــو غـــوغـــا کـــنــد بـــر دلــم نــامــرادیمــن انــدر حـــصــار رضــا مــی گــریــزم
نــیــاز عــطـــا داشـــتـــم تـــا بـــه اکــنــوننـیـازم نــمــانــد از عــطــا مــی گــریـزم
طمع حـیض مرد اسـت و من می بـرم سـرطــمـع را کـز اهـل ســخــا مـی گـریـزم
کــه خــرگـوش حــیـض الـنـســا دارد و مـنپــلـنـگـم ز حـیـض الـنـسـا مـی گـریـزمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.