ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هـر صــبــح کــه نــو جــهـان بــبــیـنــماز مــنـزل جــان نـشــان بــبــیـنـم
صـــبـــح آیــنــه ای شـــود کـــه در وینــقــش دل آســمــان بـــبــیــنــم
پـــــویــــم پـــــی کــــاروان وســــواسغـم بــدرقـه هـم عـنـان بــبــیـنـم
هــر بـــار نــفــس کــه بـــرگــشـــایــمغـم تــعــبــیـه در مـیـان بــبــیـنـم
صـــحـــرای دلـــم هــزار فـــرســـنـــگآتـــش گـــه کـــاروان بـــبـــیــنــم
خـــیــزم کــه کــمــیــن گــه فـــلــک رایـک شــیـردل از نــهـان بــبــیـنــم
جــــویـــم کــــه رصــــدگــــه زمــــان راتــنــهــا روی آن زمــان بــبــیــنــم
در کــــهـــف نــــیـــاز شــــیـــرمــــردانجــان را سـگ آســتــان بــبــیـنـم
چــــون ســــر بــــه ســـر دو زانـــو آرمقــرب دو ســر کــمــان بــبــیــنــم
بس بی نمک است عیش، وقت استکـز دیـده نـمـک فـشـان بــبــیـنـم
نـشـگـفـت کـه چــون نـمـک بــر آتــشلــب را مــدد از فــغــان بــبــیـنــم
از جـــفــتـــی غــم بـــه بـــاد غـــصـــهدل حـــامــلــه گــران بـــبـــیــنــم
خــون گــریـم و از دو هـنـدوی چــشــمرومــی بــچــگــان روان بــبــیـنــم
بــــر هـــر مـــژه در چــــو اشــــک داودبــرکـرده بــه ریـسـمـان بــبــیـنـم
مـی جــویـم داد و نـیـســت مــمــکــنکــایـن نـادره در جــهـان بــبــیـنـم
صــــورت نـــکــــنـــم کـــه صــــورت داددر گــوهـر انـس و جــان بــبــیـنـم
در صــــد غــــم تــــازه تــــر گــــریــــزمگـر یـک غـم جـان سـتـان بـبـینـم
چــو تــب خــالــی کــه تــب نــشــانــددل را غــم غـم نـشــان بــبــیـنـم
تــرســم کـه بــه چــشـم ابــلـق عـمـراز نـاخــنـه اسـتــخــوان بــبــیـنـم
عــمــر اســت بـــهــار نــخــل بـــنــدانکـش هـر نـفـسـی خـزان بـبـینـم
گـــفـــتـــی بـــروم بـــه وهـــم نـــونـــوســوز جــگــر فــلــان بـــبـــیــنــم
تـــو ســـوز مـــرا گـــران نـــبــــیـــنـــیمــن وهـم تــو را گــران بــبــیـنــم
عــمـری بــه کــران کــنـم کــه اهـلــیزیـن کـوچــه بــاسـتــان بــبــیـنـم
بـــر غــوره چـــهــار مــه کــنــم صــبـــرتـا بــاده بـه خـم سـتـان بــبـیـنـم
دل نـــشـــکـــنـــم از عـــتـــاب بــــاریچــون بــالــش پــرنـیـان بــبــیـنـم
بـــر آیـــنـــه چـــشـــم از آن گـــمـــارمکـز هم جـنـسـی نـشـان بـبـینـم
ســــازم دل مــــرده را حــــنــــوطــــیکــز آیــنــه زعــفــران بـــبـــیــنــم
هـر شــب کـه بــه صـفـه هـای افـلـاکصـف هـا زده مـیـهـمـان بــبــیـنـم
جـــوشـــم ز حـــســـد کـــه از ثـــریـــاشـش هـمـدم مـهـربــان بـبـیـنـم
مـن خــود نـکـنـم طـمـع کـه شـش یـاردر شش سوی هفت خوان ببینم
هــم ظــن نــبــرم کــه کــعــبــتــیـن راشـش نقـش بـه سـالـیان بـبـینم
انــــدیـــک دو دســــت فــــرقــــدان واردر یــک در آشـــیــان بـــبـــیــنـــم
پــــس گـــویـــم دیـــده گـــیـــر کآخــــرهـم فــرقــت فــرقــدان بــبــیـنــم
هـر مـه کـه بــه یـک وطــن مـه و خــوربـا هـمـچـو دو عـیـش ران بـبـینـم
حـــالـــی بـــه وداع از اشـــک هـــر دولــون شــفــق ارغــوان بــبــیــنــم
خــــور در تــــب و صــــرع دار یــــابــــممــه در دق و نــاتــوان بـــبــیــنــم
از قــــحــــط کــــرم کــــجــــا گـــریـــزمکــانــجــا دل مــیـزبــان بــبــیـنــم
جــانــی چــو مــزاج مــشــتــری پـــاکز آلــایــش ســوزیــان بـــبـــیــنــم
طــبــعــی چــو بــنــات نـعــش ز آمــالدوشـــیــزه جـــاودان بـــبـــیــنـــم
دیری اسـت کـه این فـلک نگـون اسـتزودش چـو زمـیـن سـتـان بـبـینـم
گـویم کـه فـلـک عـلوفـه گـاهی اسـتکــورا ره کــهــکــشــان بــبــیـنــم
مـه ز آن بــه اســد رســد بــه هـر مـاهتــا در دم شــیــر نــان بــبــیــنــم
گـــو چــــرخ مـــکــــن ضــــمـــان روزیهــمــت بــدل ضــمــان بــبــیـنــم
از شــیــر شــتــر خــوشــی نــجــویــمچـون تـرشـی تـرکـمـان بــبــیـنـم
روزی چــه طــلــب کــنــم بــه خــواریخـود بـی طـلـب و هـوان بـبـیـنـم
گــر مــوم کــه پــاســبـــان درج اســتنـگـذاشـت کـه لـعـل کـان بـبـینـم
چــون بــر ســر تــاج شــاه شــد لـعـلبــی مــنـت پــاســبــان بــبــیـنـم
نـی نـی بــه گـمـان نـیـکــم از بــخــتکـارم هـمـه چـون گـمـان بـبـیـنـم
بــخــتــی کــه ســیـاه داشــت در زیـنخــنـگـیـش بــه زیـر ران بــبــیـنـم
دل رفــــت گـــر اهـــل دل بــــیـــابــــمزیـن مــرهــم زخــم آن بــبــیـنــم
خـــســـتـــه نــشــوم ز خـــار نــااهــلز آن خــار گــل جــنــان بــبــیـنــم
بـــهـــرام نـــیــم کـــه طـــیـــره گـــردمچــون مـقـنـع و دوکـدان بــبــیـنـم
ایــن تــازه ســخــن کــه کــردم ابـــداعدر روی زمـــیــن روان بـــبـــیــنــم
دیـوان مـرا کـه گـنـج عــرشــی اســتعــیـن الـلـه گــنـج بــان بــبــیـنـم
طــــرارانـــی کــــه دزد گــــنــــج انــــدهـم دسـت بـریـده شـان بـبـیـنـم
طـــرار بــــریـــده ســــر چــــو طـــیـــارآویــخــتــه بــی زبـــان بــبــیــنــم
امــیــد بـــه طــالــع اســت کــز عــمــرهـیـلــاج بــقــا چــنــان بــبــیـنــم
کــانــدر ســنــه ثـــون اخــتـــر ســعــددر طـــالــع کـــامــران بـــبـــیــنــم
شـــش ســـال دگـــر قـــران انـــجــــمدر آذر و مـــهــرگـــان بـــبـــیــنــم
هــر هــفــت رســد بــه بـــرج مــیــزانبـا بـیـسـت و یکـش قـران بـبـینـم
نـشـگـفـت کـه چــون نـمـک بــر آتــشلــب را مــدد از فــغــان بــبــیـنــم
کــیــوان بـــه کــنــاره بـــیــنــم ار چـــههـر هـفـت بـه یک مـکـان بـبـینـم
گــر خـــط شـــمــال خـــســـف گــیــردزی مــکــه روم امــان بـــبـــیــنــم
در حـــــد حـــــجـــــاز امــــن یــــابـــــمگــر ســوی خــزر زیــان بــبــیـنــم
در شـــانـــه گـــوســــپــــنـــد گـــردونمـن حـکـم بـه از شـبــان بـبـیـنـم
تــا ظــن نــبــری کــه هــیــچ نــکــبــتزیـن حــکـم دروغ سـان بــبــیـنـم
ره ســوی یــقــیــن نــدارد ایـن حــکــمهــر چــنــد ره بــیــان بـــبــیــنــم
حـــقــا کــه دروغ داســتـــانــی اســتبــطــلــانـی داســتــان بــبــیـنــم
خـــــاقـــــانــــی را زبـــــان حـــــالــــتاز نــا بــده تــرجــمــان بــبــیــنــم
از خــســف چــه بــاک چــون پــنــاهـمدرگـــاه خـــدایــگـــان بـــبـــیــنــم
دیـــــــدار ســـــــپــــــــاه دار ایـــــــراندر آیــــنــــه روان بـــــبــــیــــنــــم
بـــر هــفــت فــلــک فــراخـــتـــه ســـرتــاج قــزل ارســلــان بـــبـــیــنــم
بــــا کـــوکـــبــــه مـــظـــفـــر الـــدیـــندیـن هـمـره و هـمـرهـان بـبـیـنـم
امـــر مـــلـــک الـــمـــلـــوک مـــغــــربهـم رتــبــت کـن فـکـان بــبــیـنـم
جـم ملکت و جـم خصال و جم خوستجــم را مـلــک الــزمــان بــبــیـنـم
کــیـخــســرو دیـن کــه در ســپــاهـشصــد رســتــم پــهـلـوان بــبــیـنـم
پــــرویـــز هـــدی کــــه در بــــلــــادشصــد نـعــمــان مـرزبــان بــبــیـنـم
تــــاج ســـر خـــانـــدان ســـلـــجــــوقبــر تــخــت زر کــیــان بـــبــیــنــم
بـــر شـــاه کــیــان گــهــر فـــشـــانــمکــورا گــهــر و کــیــان بـــبــیــنــم
خــــورشـــیـــد اســـد ســـوار یـــابــــمبــهـرام زحــل ســنــان بــبــیـنــم
از رایــــتـــــش آفــــتـــــاب نــــصـــــرتدر مــشــرق دودمــان بـــبــیــنــم
در بـــــارگـــــه دوم ســـــلــــیــــمــــانســیـمـرغ کــرم عــیـان بــبــیـنـم
چــون خــوان ســخــا نـهـد ســلـیـمـانعـیـسـیش طـفـیل خـوان بـبـینـم
گـــر ســـنـــگ پــــذیـــرد آب جــــودشز آتــش زنـه ضــیـمــران بــبــیـنـم
دســـتــــارچـــه ســـیـــاه نـــیـــزه اشچــتــر سـر خــضـرخــان بــبــیـنـم
شـــیــب ســـر تـــازیــانــه ش از قـــدرحـبـل الـلـه شـه طـغـان بــبـیـنـم
در یــک ســر نــاخـــن از دو دســتـــشصــد شــیــر نــر ژیــان بــبــیــنــم
او شـــاه ســـه وقـــت و چـــار مــلـــتبــر شــاه مـدیـح خــوان بــبــیـنـم
دهــر از فــزعــش بــه پــنــج هـنــگــامدر شــشــدر امـتــحــان بــبــیـنـم
از هـفـت ســپــهـر و هـشـت خــلـدشروز آخـور و شـب سـتـان بــبـیـنـم
نــــه چــــرخ ز قــــلــــزم کــــف شــــاهمـسـتـسـقـی ده بــنـان بــبـیـنـم
روئیـن تــن عــالــم اســت و قــصــدشهر هفـتـه بـه هفت خـوان بـبـینم
مـــانــد بـــه هــلـــال شـــاه مـــغـــربکــافــزونـش فــروتــر آن بــبــیـنـم
نــشـــگــفـــت کـــز آن هــلــال دولــتعــیــد دل خـــانــدان بـــبـــیــنــم
آری شـــه مــغــرب آن هــلــال اســـتکــانــدر حــد قــیــروان بــبــیــنــم
بــــر خـــاک درش ز بـــوس شـــاهـــاننـــقـــش رخ آبـــدان بـــبـــیـــنـــم
گــر بـــر ســر چــرخ شــد حــســودشهــم در بــن خــاکــدان بــبــیـنــم
کـرکـس کـه بـه مکـر شـد سـوی چـرخبــر خـاک چــو مـاکـیـان بــبــیـنـم
گــر خـــصــمــش امــیــر مــصــر گــرددکــورا عــدن و عــمــان بــبــیــنــم
پـــــنــــدار ســــر خــــر و بـــــن خـــــاردر عــرصــه بــوســتــان بــبــیـنـم
انــــــگــــــار خــــــروس پــــــیـــــرزن رابـــر پــایــه نــردبـــان بـــبـــیــنــم
ای تــــاجــــور اردشــــیـــر اســــلــــامکـاجــری خــورت اردوان بــبــیـنـم
ای ســـایــه حـــق کــه عــقــل کــل راز اخــلــاق تــو دایـگــان بــبــیـنــم
گـــردد فـــلـــک الــمــحـــیــط گـــویــتگـر دسـت تـو صـولـجـان بــبـیـنـم
زیـــبـــد فـــلـــک الـــبـــروج کـــوســـتکــز نــوبــه زدن نــوان بـــبــیــنــم
کــیـوانــت شــهـا، بــه عــرض پــرچــمبــر رمــح چــو خــیـزران بــبــیـنـم
از پـــــــرز پــــــلــــــاس آخــــــور تــــــوبـرجـیـس بـه طـیـلـسـان بـبـیـنـم
شــمـشــیـر هـدی تــوئی کــه مــریـخشـمـشـیـر تـو را فـسـان بـبـیـنـم
خــورشــیــد ز بـــرق نــعــل رخــشــتناری اسـت که بـی دخـان بـبـینم
نــــاهـــیـــد ســــزد هـــزاردســــتــــانکـایـوان تــو گـلـسـتــان بــبــیـنـم
ز اوصـــاف تـــو تـــیــر هــنـــدســـی رابــاد رطــب الــلــســان بــبــیـنــم
هـــــارون تـــــو مـــــاه وز ثـــــریـــــاششـش زنـگـلـه در مـیـان بــبـیـنـم
امــــر تـــــو و ابـــــلــــق شـــــب و روزیـک فـحـل و دو مـادیـان بــبــیـنـم
مـحــمـود کــفــی کـه ســیـســتــانـتمـحـکـوم چـو سـیسـجـان بـبـینم
فـــتـــح تـــو بـــه ســـومــنــات یــابـــمغــزو تــو بــه مـولــتــان بــبــیـنـم
چـــتـــر ســیــه و ســپـــیــد پـــیــلــتمـالـش ده سـیـسـتــان بــبــیـنـم
چـــون قــصــد کــنــی فــتـــوح قــنــوجمـلــت ز تــو شــادمــان بــبــیـنـم
گـــرد ســـپــــهـــت بــــه نـــهـــروالـــهسـهـم تــو بــه نـهـروان بــبــیـنـم
تـــــو خـــــســـــرو خـــــاور و ز امــــرتتــعــظــیـم بــه خــاوران بــبــیـنـم
تـــــو دامــــغ روم و از حــــســــامــــتزلــزال بـــه دامــغــان بـــبـــیــنــم
دریـــا هـــبـــتـــی و کـــوه هـــیـــبـــتکــز ذات تــو ایــن و آن بــبــیــنــم
از رای تـــــو صــــیــــقــــل فــــلــــک راهـفــت آیـنـه در دکــان بــبــیـنــم
گـر هـیـچ سـپــه کـشـی سـوی شـامآنـجــا ســقــر و جــنـان بــبــیـنـم
از خــلــق تـــو خــار و حــنــظــل شــامگـل شــکــر اصــفــهـان بــبــیـنـم
صـــــور و عـــــکــــه در امــــان امــــرتچـون ارمـن و نـخـجـوان بــبــیـنـم
ســـگــبـــانــت شـــه فـــرنــگ یــابـــمدربــان شـه عـسـقـلـان بــبـیـنـم
تـــو قـــاهـــر مـــصـــر و چـــاوشـــت رابــر قــاهـره قــهـرمــان بــبــیـنــم
روزی کـــه در ابـــرســـان یــمـــیــنـــتبـــرق گــهــر یــمــان بـــبـــیــنــم
شـــیــر فـــلـــک از نـــهـــیـــب گـــرزتچـون گـاو زمـیـن جـبــان بــبـیـنـم
از مــــاه درفـــــش تـــــو مــــه چـــــرخسـوزان چـو ز مـه کـتـان بــبـیـنـم
طـــوفــان شـــود آشـــکــار کــز خـــونشـمـشـیـر تـو سـیـل ران بـبـینـم
خــنــگ تــو روان چــو کــشــتــی نــوحانــدر طـــوفـــان روان بـــبـــیــنــم
چـــون فـــال بـــرآرمـــت ز مــصـــحـــفنــصــر الــلــه در قــرآن بــبــیــنــم
در شـــان تـــو بـــیــنـــم آیــت فـــتـــحکـاسـبــاب نـزول و شـان بـبـیـنـم
ای عـــرش ســـریــر آســـمـــان صـــدرگـر بــزم تــو خـلـد جـان بــبــیـنـم
در کـــعـــبـــه خـــلـــد صـــدر بـــزمـــتکــوثـــر، نــم نــاودان بـــبـــیــنــم
بـــــر خـــــاک در تـــــو آب حـــــیـــــوانچــون آتــش رایــگــان بـــبــیــنــم
در خــــواب جــــلــــالــــت تــــو دیــــدمدر بـــیــداری هــمــان بـــبــیــنــم
زیـن شــهــر دو رنــگ نــشــکــنــم دلکـــورا دل ایـــرمـــان بـــبـــیــنـــم
زیــن هــفــت رصــد نــیــفــکــنــم بـــارکـانـصـاف تـو دیـده بــان بــبــیـنـم
ایــن هــفــت رصــد بــیــفــکــنــم بـــازتـــا مـــنــزل کـــاروان بـــبـــیــنــم
از جــــور دو مــــار بــــر نـــجــــوشــــمچــون رایــت کــاویــان بـــبــیــنــم
فـــر تـــو خـــبـــر دهــد کـــه چـــنــدانتــایـیــد ظــفــر رســان بــبــیـنــم
کــز عــمــر هــزار ســالــه چـــون نــوحصــد دولــت دیــرمــان بـــبــیــنــم
بـــرگ هــمـــه دوســـتـــان بـــســـازممـرگ هـمـه دشــمـنـان بــبــیـنـم
بــــــر خــــــاک درت زکـــــات دربــــــانگــنــج زر شــایــگــان بـــبــیــنــم
ایـن فـال ز ســعـد مـســتــعــار اســتهـسـتـیـش ز مـسـتـعـان بـبـینـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.