ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عصمت الدین خواهر منوچهر و شفیع آوردن برای اجزاه سفر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
حــــضــــرت ســــتــــر مـــعــــلـــا دیـــده امذات ســیـمــرغ آشــکــارا دیــده ام
قــاف تـــا قــافـــم تـــفـــاخـــر مــی رســـدکـز حــجــاب قـاف عــنـقـا دیـده ام
در صـــدف در اســـت و در حـــوت آفـــتـــابحـضـرتـی کـز پــرده پــیـدا دیـده ام
در مـــدیـــنـــه قـــدس مـــریـــم یـــافـــتـــمدر حــظــیـره انــس حــوا دیــده ام
حـــضـــرت بـــلـــقـــیــس بـــانــوی ســـبـــابــر ســر عــرش مــعــلــا دیــده ام
چــشــم زرقــا را کــشــیـده کــحــل غــیـبهـم بــه نـور غـیـب بــیـنـا دیـده ام
انــیــت بـــلــقــیــســـی کــه بـــر درگــاه اوهــدهــد دیــن را تـــولـــا دیــده ام
ایــنــت زرقــائی کــه چـــشـــم خـــضــر ازومـحــرم کـحـل مـسـیـحــا دیـده ام
مــن کــیــم خــواه از یـمــن خــواه از عــربکاین چـنین بـلقیس و زرقـا دیده ام
قــیــصــر از روم و نــجـــاشــی از حـــبـــشبــر درش بــهــروز و لــالــا دیـده ام
روز جـــوهــر نــام و شــب عــنــبـــر لــقــبپـیش صفه اش خـادم آسا دیده ام
جــوهـر و عـنـبــر ســپــیـد اســت و سـیـاههــر دو را مــحــکــوم دریـا دیـده ام
آب دســــت و خــــاک پــــایـــش را ز قــــدرنــشــره رضــوان و حـــورا دیــده ام
پـــیــشــگــاه حــضــرتـــش را پـــیــش کــاراز بــنـات الـنـعـش و جـوزا دیـده ام
آن سـه دخـتـر و آن سـه خـواهر پـنـج وقـتدر پـرسـتـاری بـه یـک جـا دیـده ام
هـفــت خــاتــون را در ایـن خــرگــاه ســبــزداه ایـــن درگــــاه والــــا دیــــده ام
بـــر درش بـــســـتـــه مــیــان خـــرگــاه وارشــاه ایـن خــرگـاه مـیـنـا دیـده ام
بــر لــب بــحــر کــفــش خــورشــیــد و ابــرقــربـــه زریــن و ســـقـــا دیــده ام
در کـــف بـــخـــت بـــلـــنــدش ز اخـــتـــرانهـفـت دسـتـنـبـوی زیـبــا دیـده ام
مــــیــــوه شــــاخ فــــریــــبـــــرز مــــلــــکهـم بــه بــاغ مــلــک آبــا دیـده ام
گــــوهــــر کــــان فــــریـــدون شــــهــــیـــدبـــــر فـــــراز تـــــاج دارا دیــــده ام
عــصــمــت الــدیــن صــفــوة الــاســلــام راافــتـــخــار دیــن و دنــیــا دیــده ام
بــــارگـــاه عـــصـــمـــت الـــدیـــن روز بــــارخـسـروان را جـان و ملـجـا دیده ام
مــصــر و بـــغــداد اســت شــروان تــا در اوهـم زبــیـده هـم زلــیـخــا دیـده ام
از ســــر زهـــد و صـــفـــا در شـــخــــص اوهـم خـدیـجـه هـم حـمـیرا دیده ام
آن خــدیـجــه هــمــتــی کــز نــســبــتــشبـــانـــوان را قـــدر زهـــرا دیــده ام
آســــتـــــان حــــضــــرتـــــش را از شــــرفصـخـره و مـحـراب اقـصـی دیـده ام
رابــعــه زهـدی کـه پــیـشــش پــنـج وقــتهـفــت مـردان را مــجــارا دیـده ام
خــــــوان آگــــــاه دلـــــش را از صــــــفــــــاخــانـقـاه از چــرخ اعــلـی دیـده ام
بــــر دل مـــومـــیـــن و جــــان مؤمــــنـــشمــهـر و مـهـر دیـن مـهـیـا دیـده ام
آســیـه تــوفــیـق و ســارا ســیــرت اســتســاره را سـیـاره سـیـمـا دیـده ام
چــــشـــم دزدیـــدم ز نـــور حـــضـــرتــــشتـا نـه پـنـداری کـه عـمـدا دیـده ام
مــوســـیــم، کــانــی انــا الــلــه یــافـــتـــمنـور پــاک و طــور ســیـنــا دیـده ام
هـر کـه در مـن دید چـشـمـش خـیره مـانـدز آنـکـه مـن نـور تــجــلـی دیـده ام
حــضــرتــش را هــم بـــه نــور حــضــرتــشبــر چــهـارم چــرخ خـضـرا دیـده ام
نـور عــرش حــق تــعــالــی را بــه چــشــمهم بـه فضـل حـق تـعـالی دیده ام
کــعــبــه اســت ایــوان خــســرو کــانــدر اوســتــر عــالــی را هـویـدا دیـده ام
کــعـــبـــه را بـــاشـــد کـــبـــوتـــر در حـــرمدر حــرم شـهـبــاز بــیـضـا دیـده ام
هـــر زمـــان ایـــن شــــاه بــــاز مـــلــــک راســـاعـــد اقـــبـــال مــاوا دیــده ام
گــر کــنــد شـــه بـــاز مــرغــان را شـــکــارمـن شــکـارش جــان دانـا دیـده ام
دوش دیــــدار مــــنــــوچـــــهــــر مــــلــــکزنــده در خــواب آشــکــارا دیـده ام
چـــنــد بـــارش دیــده ام در خـــواب لــیــکطـلـعـتـش ایـن بـاره زیـبـا دیـده ام
هــم در ایـن ایـوان نــو بــرتــخــت خــویــشتــاجــدار و مــجــلــس آرا دیــده ام
لـــوح پــــیـــشـــانـــیـــش را از خــــط نـــورچـون ستـاره صبـح رخـشا دیده ام
انـــدر ایــوانــش روان یــک چـــشـــمـــه آببــا درخــت ســبــز بــرنــا دیــده ام
چــشـمـه پــنـهـان در حـجــاب و بــر درخـتدسـت دولـت شـاخ پــیـرا دیـده ام
یک جـهان دل زین درخـت و چـشـمـه شـادجــمـلـه را عــیـش مـهـنـا دیـده ام
گفتم ای شاه این درخت و چشمه چیستکــیــن دو را نــور مــوفـــا دیــده ام
گـفـت نـشـنـاسـی درخـت و چــشـمـه ایکـز کـرمشـان بـر تـو نعـمـا دیده ام
چـشـمـه بـانوی و درخـت اسـت اخـسـتـانهر دو با هم سعد و اسما دیده ام
اصـــلـــهـــا ثـــابــــت صـــفـــات آن درخـــتفــرعــهــا فــوق الــثــریــا دیــده ام
گـفـت شـادم کـز درخــت و چــشـمـه سـاردیــده را جــای تــمــاشــا دیـده ام
شــکــر کــز بـــانــو و فــرزنــد اخـــســتـــانچــهـره مــلــکــت مــطــرا دیـده ام
نـیـز چــون هـم شـیـره تــا شـروان رســیـدکـار شـروان دســت بــالـا دیـده ام
آســـمـــان ســـتـــرا! ســـتـــاره هــمــتـــا!مـن تـو را قـیـدافـه هـمـتـا دیده ام
کـــعـــبـــه را مـــانــد در عـــالـــیــت و مــنمـحـرم ایـن کـعـبــه ام تــا دیـده ام
گــــرچـــــه اخــــبـــــار زنــــان تـــــاجـــــدارخـوانـده ام ونـدر کـتـب ها دیده ام
از فـــرنــگـــیــس و کـــتـــایــون و هــمـــایبـــاســـتـــان را نــام و آوا دیــده ام
از ســـخـــا وصـــف زبــــیـــده خـــوانـــده اموز کـــفـــایـــت رای زبـــا دیـــده ام
کــافــرم گــر چــون تــو در اســلـام و کــفــرهـیـچ بـانـو خـوانـده ام یـا دیـده ام
گــر بـــه بـــوی طــمــع گــفــتــم مــدح تــوکــعــبــه را دیـر چــلــیـپــا دیـده ام
مــدح تــو حــق اســت و حــق را بـــا دلــتقــاب قــوســیـن او ادنـی دیـده ام
پــــیــــش آرم ذات یــــزدان را شــــفــــیـــعکـش عـطـا بـخـش و تـوانا دیده ام
پـــیــشـــت آرم نــظــم قــرآن را شـــفــیــعکـز هـمـه عـیـبـش مـبــرا دیـده ام
پــیــشــت آرم کــعــبـــه حــق را شــفــیــعکـاسـمـانش خـاک بـطـحـا دیده ام
پــیــشــت آرم مــصــطــفــائی را شــفــیــعکـاسـم او یـاسـیـن و طـه دیـده ام
پـــیــشـــت آرم چـــار یــارش را شـــفـــیــعکـز هـدی شــان عــز والـا دیـده ام
پــیــشــت آرم هــفــت مــردان را شــفــیـعکـز دو عـالـمـشـان تــبــرا دیـده ام
پـــیــشــت آرم جـــان افــریــدون شــفــیــعکـز جــهـان داریـش طـغـرا دیـده ام
پــشــت آرم جــان فــخــر الــدیـن شــفــیـعکـز شـرف کـسـریش مولـا دیده ام
کـز پــی حــج رخــصـتــم خــواهـی ز شــاهکـایـن سـفـر دل را تــمـنـا دیـده ام
دل دریــن ســـوداســـت یــک لــفــظ تـــو راچــون مـفـرح دفـع ســودا دیـده ام
دولـــتــــت جــــاویـــد بــــادا کـــز جــــلـــالجــاه تــو جـان سـوز اعـدا دیـده ام
تــــا ابــــد بـــــادت بــــقــــا کــــاعــــدات رابــســتــه مـرگ مـفــاجــا دیـده ام
بــــــهـــــتــــــریـــــن نـــــوروزی درگـــــاه راتــحــفـه ایـن ابــیـات غــرا دیـده امپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.