ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش خراسان و آرزوی وصول به آن مدح صدر جهان محیی الدین

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
رهـروم مــقــصــد امـکــان بــه خــراســان یـابــمتـشنه ام مشـرب احـسـان بـه خـراسـان یابـم
گـرچـه رهـرو نـکـنـد وقـفـه، کـنـم وقـفـه از آنـککـشـش هـمـت اخــوان بــه خــراســان یـابــم
دل کـنـم مـجــمـر ســوزان و جــگـر عـود سـیـاهدم آن، مـجــمـر سـوزان بــه خــراســان یـابــم
بــرکـنـم شـمـع و وفـا را بــه خــراسـان طـلـبــمکـایـن کـلـیـد در رضــوان بــه خــراســان یـابــم
طــلـب از یـافــت نـکـوتــر مـن و مـرکـوب طــلـبکآن بــراق از در مــیـدان بــه خــراســان یـابــم
عـزم جـفت طـلب اسـت و طـلب آبـسـتـن یافتیـافـت را در طـلـب امـکـان بـه خـراسـان یـابــم
لوح چـل صـبـح که سـی سـال ز بـر کـردم رفـتبـهـر چـل صـبـح دبـسـتـان بـه خـراسـان یـابـم
در جـهان بـوی وفا نیست و گر هست آنجـاستکـاین گـل از خـار مـغـیلـان بـه خـراسـان یـابـم
هفـت مـردان کـه مـنـم هشـتـم ایشـان بـه وفـاکـهـفـشـان خـانـه احـزان بــه خـراسـان یـابــم
سـالـکـان را کـه چـو دریا هـمـه سـرمـسـتـانـنـدچـون صدف عرفه عطشـان بـه خـراسـان یابـم
از ســـر زانــو کـــشـــتـــی و ز دامــان لـــنــگـــربــادبــانـشـان ز گـریـبــان بــه خـراسـان یـابــم
بـی سـران را کـه چـو گـویند کـمـر کـش همه راطوق سر چـون سر چـوگان بـه خـراسـان یابـم
ز آتــش ســیـنــه مــردان کــه ز دل آب خــورنــدجــگــر آتــش بـــریــان بـــه خــراســان یــابـــم
هـمـه دل گـوهـر و رخ کـرده حـلـی دار چـو تـیـغتـن خشن پـوش چو سوهان بـه خراسان یابـم
آهشان فندق سـربـسـتـه و چـون پـسـتـه همهز استـخوان ساخـتـه خفتـان بـه خراسان یابـم
دل مـــرغـــان خـــراســـان را مـــن دانـــه دهــمکـه ز مـرغـان دل الـحــان بــه خـراسـان یـابــم
مرغ دل را که در این بـیضه خاکی قفسی استدانـــه و آب فـــراوان بـــه خـــراســـان یـــابـــم
بـس کـه پـیـران شـبـیـخـون بـه خـراسـان بـینـمبـس که میران شـبـسـتـان بـه خـراسـان یابـم
ملک کیخـسـرو روز اسـت خـراسـان چـه عـجـبکـه شـبـیـخـونـگـه پـیـران بـه خـراسـان یـابــم
مــن مــریــد دم پـــیــران خـــراســـانــم از آنــکشـهـسـواران را جــولـان بــه خــراسـان یـابــم
آسـمـان نیز مـرید اسـت چـو من ز آن گـه صـبـحچــاک ایـن ازرق خـلـقـان بــه خـراسـان یـابــم
چـنـد جـویم بـه کـهسـتـان کـه نمـاند اهل دلـیآنـچـه جـویم بـه کـهسـتـان بـه خـراسـان یابـم
حــجــره دل را کــز کــعــبــه وحــدت اثــر اســتدر بـه فـردوس و کـلـیـدان بـه خـراسـان یـابــم
بــخــتــیـان نـفــس مـن کــه جــرس دار شــونـداز دهـان جــرس افـغــان بــه خــراســان یـابــم
نزد من کعبـه کعبـه اسـت خـراسـان که ز شوقکـعـبـه را مـجـمـره گـردان بـه خـراسـان یـابــم
بــه ردای طــلــب احــرام هـمــی گــیـرم از آنـکعــرفــات کــرم آســان بــه خــراســان یــابـــم
گــرچــه احــرامـگــه جــان ز عــراق اســت مــرالـیـک مـیـقـاتــگـه جــان بــه خــراســان یـابــم
بـهر قـربـان چـنین کعـبـه عـجـب نیسـت که منعــیـد را صــورت قـربــان بــه خــراســان یـابــم
بــامــدادان کــنــم از دیــده گــلــاب افــشــانــیکـاتــشـیـن آیـنـه عـریـان بــه خـراسـان یـابــم
آســمــان شــیـشــه نــارنــج نـمــایـد ز گــلــابکـز دمـش بـوی گـلـسـتـان بـه خـراسـان یابـم
چـون دم اهل جـنان کـان بـه جـنان شـاید یافـتلــذت اهــل خــراســان بــه خــراســان یــابــم
آنـچـه گـوئی بـه یمـن بـوی دل و رنـگ وفـاسـتبـه خـراسـان طـلـبــم کـان بـه خـراسـان یـابـم
صـبـح خـیزان بـه یمن کـز پـی من خـوان فـکـنندشــمـه لــذت آن خــوان بــه خــراســان یـابــم
از خــراسـان مـدد خـون بــه یـمـن بــیـنـم لـیـکاز یـمـن تــحــفـه ایـمـان بــه خــراسـان یـابــم
غـم تــرکـان عـجـم کـان هـمـه تــرک خـتــن انـدنخـورم چـون دل شادان بـه بـه خـراسـان یابـم
عـشـق خــشـکـان عـرب کـان خـنـکـان یـمـنـنـدنـو کـنـم چـون دم ایـشـان بـه خـراسـان یـابـم
گـر خــراســان پــسـر عـالـم سـام اسـت، مـنـمکـه ز عـالـم سـر و سـامان بـه خـراسـان یابـم
گـاو عـنـبــر فـکـن از طـوس بـه دسـت آرم لـیـکبـحـر اخـضـر نـه بـه عـمـان بـه خـراسـان یابـم
بــه خــراســان شـوم انـصـاف سـتــانـم ز فـلـککان ستـم پـیشه پـشیمان بـه خـراسـان یابـم
بــر سـر خـوان جــهـان خــرمـگـسـانـنـد طـفـیـلپــر طـاووس مـگـس ران بــه خــراســان یـابــم
بــازئی مـی کـنـد ایـن زال کـه طـفـلـان نـکـنـنـدزال را تــوبــه ز دسـتــان بــه خــراسـان یـابــم
شــکـل در شــکـل نـمـایـد بــه مـن اوراق فـلـکشـکـل هـا را همـه بـرهـان بـه خـراسـان یابـم
دل چو سی پـاره پـریشان شد از این هفت ورقجـمـع اجــزای پــریـشـان بــه خـراسـان یـابــم
اخــتــران بــیـنـم زنــبــور صــفــت کــافــر ســرخشـاه زنـبــور مـسـلـمـان بــه خــراسـان یـابــم
در بـــیــابـــان ســـمــاوات هــمــه غـــولـــانــنــددفــع غــولــان بــیـابــان بــه خــراســان یـابــم
این سـویدای دل مـن کـه حـمـیرا صـفـت اسـتصـافـی از تـهـمـت صـفـوان بـه خـراسـان یابـم
گـر ز شــروان بــدر انـداخــت مـرا دســت و بــالخـیـروان بـلـکـه شـرف وان بـه خـراسـان یـابـم
تــرک اوطــان ز پــی قـصــد خــراســان گـفــتــمعــوض ســلـوت اوطــان بــه خــراســان یـابــم
مـنم آن، موم کـه دل سـوخـتـم از فـرقـت شـهدوصـلـت مـهـر سـلـیـمـان بــه خـراسـان یـابــم
گم شد آن گنج جوانی که بـسی کم کم داشتاز پــی گـم شـده تــاوان بــه خــراسـان یـابــم
گـر بـهـیـن عـمـر مـن آمـیـزش شـروان گـم کـردعـمـر گـم بــوده شـروان بــه خــراسـان یـابــم
یــافـــت زربـــفـــت خـــزانــم عـــلــم کــافـــوریمن همان سـندش نیشـان بـه خـراسـان یابـم
درد دل دارم از ایــــام و بــــتــــر آنــــکــــه مــــرانــگــذارنــد کــه درمــان بــه خــراســان یــابــم
هسـت پـسـتـان کرم خـشـک و من از انجـم دلفـتـح بـاب از پـی پـسـتـان بـه خـراسـان یـابـم
مـصـحـف عـهـد سـراپـای هـمـه الـبــقـره اسـتحــرف والـنـاس ز پــایـان بــه خــراسـان یـابــم
آه صـبــح اسـت مـگـر نـحـل کـه بـر شـه ره غـارعـورش افـکـنـده و عـریـان بـه خـراسـان یـابــم
مـادر نـحــل کـه افــکــانـه کــنـد هـر ســحــرشچون شفق خون شده زهدان به خراسان یابم
رخــت عـزلـت بــه خــراسـان بــرم انـشـاء الـلـهکـه خـلـاص از پــی دوران بــه خـراسـان یـابــم
از ره ری بـــه خـــراســـان نـــکـــنـــم رای دگـــرکـه ره از سـاحــل خـزران بــه خـراسـان یـابــم
بـــه پـــر پـــشـــه اگـــر بـــر لـــب دریـــا گـــذرممــیـل آن پــشــه پــران بــه خــراســان یــابــم
ســـوی دریــا روم و بـــر طــبـــرســـتـــان گــذرمکـافـخــار طـبــرســتــان بــه خــراســان یـابــم
چـــــو ز آمــــل رخ آمــــال بـــــه گــــرگـــــان آرمیـوسـف دل نـه بـه گـرگـان بـه خـراسـان یـابـم
گــرچــه کــم ارز چــو انـگـشــتــری پــایـم لـیـکقـدر تــاج ســر شـاهـان بــه خــراســان یـابــم
گــر جــهــان در فــزع ســال قــران بــیـنــم مــننــشــره امــن ز قــرآن بـــه خــراســان یــابـــم
تــا کـی از خــادمـی و خــازنـی احــکــام خــطــاکـان خـطـا را خـط بـطـلـان بـه خـراسـان یـابـم
چـند گوئی که دو سـال دگر اسـت آیت خـسـفدفــع را رافــت رحــمـان بــه خــراســان یـابــم
جـنـس ایـن عـلـم ز دیـبــاچـه ادیـان بــدر اسـتمــن طــراز هـمـه ادیـان بــه خــراســان یـابــم
ایـن ســخــن خــال ســپــیـد تــن خــذلـان دانـممـن خـط امـن ز خــذلـان بــه خــراسـان یـابــم
فـلـسـفـی فـلـسـی و یونـان هـمـه یونـی ارزنـدنـفـی ایـن مـذهـب یـونـان بـه خـراسـان یـابـم
ای فـتــی فـتــوی دیـن نـیـســت در فـتــنـه زدننـتــوان گـفـت کـه فـتــان بــه خـراسـان یـابــم
نـکـنـم بــاور کــاحــکــام خــراســان ایـن اســتگرچـه صـد هرمس و لقمان بـه خـراسـان یابـم
حــکــم بــومـشــعــر مـصــروع نـگــیـرم گــرچــهنـامـش ادریـس رصـد دان بــه خـراسـان یـابــم
مصطفی ساکن خـاک و من و تـو در غم خـسفاین چـه نقل است کز اعیان بـه خـراسان یابـم
کـان یـاقـوت و پـس آنـگـاه و بـا مـمـکـن نـیسـتشـرح خــاصـیـت آن کـان بــه خــراسـان یـابــم
انـت فــیـهـم ز نـبــی خــوانـده و مـا کــان الــلـهکـی عـذاب از پـی مـاکـان بـه خـراسـان یـابــم
گـیر خـسـف اسـت بـر غـم هـمـه در روم و خـزرنـه امــان هـمـه پــیـران بــه خــراســان یـابــم
گـر ز بـاد اسـت و گـر از آب دو طـوفـان بـه مـثـلهـر دو نـوح از پـی طـوفـان بـه خـراسـان یـابـم
هـفـت رخـشـان مـه آبــان بـهـم آیـنـد چـه بــاککـه سـعـود از مـه آبــان بــه خــراســان یـابــم
بـیسـت و یک نوع قـران اسـت بـه میزان همه رامـن هـمـه لـهـو ز مـیـزان بــه خـراسـان یـابــم
زانــیــاتـــنــد کــه در دار قــمــامــه جـــمــعــنــدمن از آن جـمع چـه نقصـان بـه خـراسـان یابـم
هر امـان کـان هرمـان یافـت بـه صـد قـرن کـنـونزیـن قـران حــاصـل اقـران بــه خـراسـان یـابــم
بــر ســر خــاک مــحــمـد پــســر یـحــیـی پــاکروم و رتــبــت حــســان بــه خــراســان یـابــم
از ســـر روضــه فــاروق فــرق صـــدر شـــهــیــدبــوی جـان داروی فـرقـان بــه خـراسـان یـابــم
چـــون بـــه تـــازی و دری یــاد افـــاضـــل گــذردنـام خـویـش افـسـر دیـوان بـه خـراسـان یـابـم
مــن کــه خــاقــانـیـم ار آب نــشــابــور چــشــمبـنـگـرم صـورت سـحـبــان بـه خـراسـان یـابــم
ور مـــرا آیــنـــه در شـــانـــه دســـت آیـــد مـــننـفـس عـنقـای سـخـن ران بـه خـراسـان یابـم
چـون ز مـن اهـل خـراسـان همـه عـنـقـا بـینـنـدمـن سـلـیـمـان جـهـانـبـان بـه خـراسـان یـابـم
محیی الدین که سلیمان صفت است و خدمشدیو و انـس و مـلـک و جـان بـه خـراسـان یـابـم
شـافـعـی بـینـم در دسـت و هـر انـگـشـت از اومـالـک و احـمـد و نـعـمـان بـه خـراسـان یـابــم
هــادی امــت و مــهــدی زمــان کــز قـــلــمــشقـمـع دجــال صــفـاهـان بــه خــراســان یـابــم
گــوهــر افــســـر اســلــاف کــه از خـــاک درشافـســر گـوهـر ســامـان بــه خــراســان یـابــم
ســخــن و لــهـجــت یـحــیـی و مـحــمـد نـگــرمعـیـسـی و ابـنـت عـمـران بـه خـراسـان یـابـم
دل او ثـــانــی خــورشــیــد فــلــک دانــم و بـــازخـلـق او ثــالـث سـعـدان بــه خـراسـان یـابــم
اتـــصــالــات فــلــک دانــم و دل را بـــه قــیــاسخـالـی الـسـیر ز شـیطـان بـه خـراسـان یـابـم
خـضـر موسـی کـف و نیل از سـر ثـعـبـانش رواننـیـل نـزد مـن و ثــعـبــان بــه خــراسـان یـابــم
دسـتـم از نـامـه او نافـه گـشـای سـخـن اسـتکــاهــوی تــبــت تــوران بــه خــراســان یـابــم
چـون بــدو نـامـه کـنـم بــر سـرش از خـط مـلـکقــدوه اعــظــم عــنــوان بــه خــراســان یـابــم
بــهـر آن نــامــه کــبــوتــر صــفــت آیـد ز فــلــکنسـر طـائر کـه پـر افـشـان بـه خـراسـان یابـم
از ضـمـیـرش کـه بـه یـک دم دو جـهـان بـنـمـایـدجــام کـیـخــسـرو ایـران بــه خــراســان یـابــم
درد و آتـش کـه نـیـسـتــان هـزاران شـیـر اسـتشـور صـد رسـتـم دسـتـان بـه خـراسـان یابـم
در خـراسـان دلـش سـنجـر همت چـو نشـسـتبــدل سـنـجــر سـلـطـان بــه خــراسـان یـابــم
ثـانی مـصـری او یوسـف مصـری اسـت بـه جـودصـاع خـواهـنـده کـنـعـان بــه خــراسـان یـابــم
بـر درش همچو درش حلقه بـه گوش است فلککـز مـهـش حـلـقـه فـرمـان بـه خـراسـان یابـم
دور بـاش قـلمش چـون بـه سـه سـرهنگ رسـداز دوم اخـتــرش افـسـان بــه خـراسـان یـابــم
گـر گشـاد از دل سـنگی ده و دو چـشـمه کـلیممن بـسی معجـز ازین سان بـه خـراسان یابـم
از ده انــگــشـــت و دو نــوک قــلــم صــدر انــامده و دو چـشـمـه حـیـوان بــه خـراسـان یـابــم
پــایــه مــنــبـــر او بـــوســم و بـــر ســر گــیــرمکـه در ایـن نـاحـیه ثـقـلـان بـه خـراسـان یـابـم
گــر زمـان یـابــم از احــداث زمـان شــک نـکــنـمکـز مـعـالـیـش گـذربــان بــه خــراســان یـابــم
مـن کـه خـاقـانـیـم از نـعـل سـمـنـدش بــوسـمبــه خـدا کـافـسـر خـاقـان بـه خـراسـان یـابــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.