ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آن پـیـر مـا کـه صـبــح لـقـائی اسـت خـضـر نـامهـر صـبــح بــوی چـشـمـه خـضـر آیـدش ز کـام
بــا بــرتـریـش گـوهـر جـمـشـیـد پـسـت پـسـتبــا پــخـتــگـیـش جــوهـر خـورشـیـد خــام خـام
تــنــهــا روی ز صــومــعــه داران شــهــر قــدسگــه گــه کــنــد بـــه زاویــه خـــاکــیــان مــقــام
آنـجـا بــود سـجـاده خـاصـش بـه دسـت راسـتویـنـجـا بـه دسـت چـپ بـودش تـکـیه گـاه عـام
بـــوده زمــیــن خـــانــقـــهــش بـــام آســـمــانبـیرون ازین سـراچـه کـه هسـت آسـمـانش نام
چـــون پـــای در کــنــد ز ســـر صـــفــه صـــفـــاسـر بــر کـنـد بـه حـلـقـه اصـحـاف کـهـف شـام
سـازد وضـو بـه مسـجـد اقـصـی بـه آب چـشـمشــکــر وضــو کــنـد بــه در مـســجــد الــحــرام
آب مــــحــــیــــط را ز کــــرامــــات کــــرده پــــلبــگـذشـتــه ز آتــشـیـن پــل ایـن طـاق آب فـام
هـر شــب قــبــای مـشــرقـی صــبــح را فــلـکنـــور از کـــلـــاه مـــغـــربـــی او بــــرد بــــه وام
پـی کور شـبـروی اسـت نه ره جـسـتـه و نه زادسرمست بـخـتـی است نه می دیده و نه جـام
شـبــرو کـه دیـد سـاخــتــه نـور مـبــیـن چــراغ؟بــخـتـی کـه دیـد یـافـتـه حـبــل الـمـتـیـن زمـام
نــنــمــوده رخ بـــه آیــنــه گــردان مــهــر و مــاهنسـپـرده دل بـه بـوقـلـمـون بـاف صـبـح و شـام
تـــقــطـــیــع او و ازرق گــردون ز یــک شـــعـــارتـــســبـــیــح او و عــقــد ثـــریــا ز یــک نــظــام
پــر دل چـو جــوز هـنـدی و مـغـزش هـمـه خـردخوش دم چو مشک چینی و حرفش همه کلام
عـنـقـاســت مـور ریـزه خــور سـفـره ســخــاشچــونـان کـه مـور ریـزه عــنـقــاســت زال ســام
چــون زال پــیــرزاده بــه طــفــلــی و عــاقــبــتدر حــلـق دیـو خــام چــو رســتــم فـکـنـد خــام
پـــوشـــد لـــبـــاس خـــاکـــی مـــا را ردای نــورخــاکــی لــبـــاس کــوتـــه و نــوری رداش تـــام
دلـقـش هـزار مـیـخـی چـرخ و بــه جـیـب چـاکبـــاز افــکــنــش ز نــور و فــراویــزش از ظـــلــام
گاهی کبـودپـوش چـو خاک است و همچو خاکگــنــجـــور رایــگــان و لــگــذ خـــســتـــه عــوام
گـاهی سـفـیدپـوش چـو آب اسـت و همچـو آبشــوریـده ومـســلـســل و تــازان ز هـر عـظــام
گــاه از هــمــه بـــرهــنــه تــر آیــد چــو آفــتــابپـــوشــد بـــرهــنــگــان را چــون آفــتـــاب بـــام
او بـــود نـــقـــطـــه حـــرف الـــف دال مـــیــم راکـامـد چـهـل صـبـاح و چـهـل اصـل و یـک قـیـام
زو دیـــد آن نــــمــــاز کــــه قــــائم بــــود الــــفراکـــع بـــمــانــد دال و تـــشـــهــد نــمــود لــام
گـــاهــی بـــراق چـــار مــلــک را لــگـــام گــیــرگـاهـی بــه دیـو هـفــت ســری بــرکــنـد لـگـام
بــا آب کـار تــیـغ و چــون تــیـغ از غــذای نـفـسصـــوفـــی کـــار آب کـــن از خـــون انـــتــــقـــام
در بـند عـشـق شـاهد و هم عـشـق شـاهدشعـشــقـی چــو قـیـس عــامـری و عــروه حــزام
در صــورتــی کــه دیـده جــمـالــش صــور نـگــارزو شـــاهــدی گــرفـــتـــه و رفـــتـــه ره مــلــام
در آیــنــه عـــنــایــت صـــیــقــل شـــنــاخـــتـــهزو قـبـلـه کـرده و شـده سـرمسـت و مسـتـهام
چــون نـوح پــیـر عـشــق و ز طـوفـان مـهـلـکـاتایـمـن بــه کـوه کـشـتـی و خـرم ز سـام و حـام
ریــزان ز دیــده اشــک طــرب چـــون درخـــت رزکــز آتـــش نــشـــاط شــود آبـــش از مــســـام
در وجــد و حـال هـمـچـو حـمـام اسـت چـرخ زنبــر دیـده نـام عـشـق رقـم کـرده چــون حــمـام
گـردد فـلـک ز حــیـرت حــالـش زمـیـن نـشــیـنگـردد زمـیـن ز ســرعـت رقـصــش فـلـک خــرام
پـــیــری کــه پـــیــر هــفـــت زیــبـــدش مــریــدمـیری کـه مـیر هـشـت جـنـان شـایـدش غـلـام
آمــد مــســـیــح وار بـــه بـــیــمــار پـــرس مــنکــــازرده دیــــد جـــــان مــــن از غــــصــــه لئام
کـایـن آبــنـوس و عـاج شــب و روز و روز و شـبچـــون عـــاج و آبـــنــوس شـــکــافــد دل کــرام
مـن دسـت بــر جـبـیـن ز سـر درد چـون جـنـیـنکــارد ز عــجـــز روی بـــه دیــوار پـــشـــت مــام
من چفته چنگ و گم شده سر نای و چون ربابخــالــی خــزیــنــه از درم و کــاســه از طــعــام
در مـطـبـخ فـلـک کـه دو نان اسـت گـرم و سـردغـــم بـــه نـــوالـــه مـــن و خـــون جـــگـــر ادام
غـم مـرد را غـذاسـت چــو فـارغ شـد از جــهـانخـون تـیغ راحـلی اسـت چـو بـیرون شـد از نیام
او کـــز درم درآمـــد و دنـــدان ســـپـــیـــد کـــردپـــوشـــیــد بـــام را ســـر دنــدانــش نــور فــام
ســردابــه دیـد حــجــره فـرو رفــت یـک دو پــیکــرســی نــهـاده دیـد بــرآمــد ســه چــار گــام
بـنشست و خطبـه کرد به فصل الخطاب و گفتگـر مـشــکـلـیـت هـســت سؤالـات کـن تــمـام
سـربـسـتـه همـچـو فـندق اشـارت همی شـنومـی پـرس پـوسـت کـنـده چـو بـادام کـان کـدام
گــفــتــم بــه پــایـگــاه مـلــایـک تــوان رســیـد؟گـــفـــتـــا تـــوان اگـــر نـــشـــود دیــو پـــایــدام
گــفــتــم گــلـوی دیـو طــبــیـعــت تــوان بــریـد؟گـفـتــا تــوان اگـر ز شــریـعــت کـنـی حــســام
گـفـتـم هـوا بـه مـرکـب خـاکـی تـوان گـذشـت؟گــفــتــا تــوان اگــر بــه ریــاضــت کــنــیـش رام
گـفـتــم کـلـیـد گـنـج مـعـراف تــوان شـنـاخــت؟گـفــتــا تــوان اگـر نـشــود نـفــس اســیـر کــام
گــفــتــم ز وادی بـــشــریــت تــوان گــذشــت؟گــفــتــا تــوان اگــر نــبــود مــرکــبـــت جــمــام
گـفـتــم ز شـاه هـفـت تــنـان دم تـوان شـنـیـد؟گــفــتــا تــوان اگــر نـشــدی شــاه شــاهـقــام
خــاقـانـیـا بــه ســوک پــســر داشــتــی کـبــودبــر ســوک شــاه شـرع ســیـه پــوش بــر دوام
کــارواح ســبــز پــوش ســیـه جــامـه انـد پــاکبـــر مـــرگ زاده حـــفـــده خـــواجـــه هـــمـــام
شـــیــخ الــائمــه عـــمــده دیــن قـــدوه هــدیصــدر الـشــریـعـه حــجــت حــق مـفـتــی انـام
او کـعـبــه عـلـوم و کـف و کـلـک و مـجــلـسـشبـــودنــد زمــزم و حـــجـــر الــاســـود و مــقـــام
او و هــمــه جـــهــان مــثـــل زمــزم و خـــلـــاباو و هــمــه ســران حـــجـــر الــاســود و رخــام
زمــزم نــمــای بـــود بــه مــدحــش زبـــان مــنتــا کــرده بــودم از حــجــر الــاســود اســتــلـام
زان بــوحــنـیـفــه مــرتــبــت شــافــعــی بــیـانچــون مـصـر و کـوفـه بــود نـشـابــور ز احــتــرام
پـــس چــون رکــاب او ز نــشــابـــور در رســیــدتــبـــریــز شــد هــزار نــشــابـــور ز احــتــشــام
تــب ریــزهــای بـــدعــت تــبـــریــز بـــرگــرفــتتــبــریــز شــد ز رتــبـــت او روضــت الــســلــام
مـن خـاک خـاک او کـه ز تـبـریـز کـوفـه سـاخـتخـاکـی اسـت کـانـدر او اسـد الـلـه کـنـد کـنـام
از هـمـتــش اتــابــک و سـلـطـان حــیـات یـافـتکــو داشــت هـر دو را بــه پــنـاه یـک اهـتــمـام
چـون او بـرفـت اتـابـک و سـلطـان ز پـس بـرفـتاین شـمس در کـسـوف شـد، آن بـدر در غـمام
او رفــت و ســیـنـه هـا شــده بــیـمــار لــایـعــاداو خــفــت و فــتــنـه هـا دشــه بــیـدار لــایـنـام
بـر تـربـتـش کـه تـبـت و چـین شـد چـو بـگـذریاز بـوی نـافـه عـطـسـه مـشـکـیـن زنـد مـشـام
چــون سـیـب نـخــل بــنـد بــریـزد بــه سـوک اوزریـن تــرنــج فــلــکــه ایـن نــیــل گــون خــیــام
ز انـفـاس عـمـدة الـدیـن در شــرق و غـرب بــودبــا امــت اســتــقــامــت و بــا مـلــت انـتــظــام
مـلـت چــو عــقــد نـظــمـه الـصــدر فــانـتــظــمامـت چــو شــاخ قـومـه الـشــیـخ فــاســتــقـام
جــاهـش ز دهـر چـون مـه عـیـد از صـف نـجــومذاتــش ز خــلـق چــون شـب قـدر از مـه صـیـام
او بــود صــد جــویـنـی و غــرالـی ایـنـت غــبــنکــانــدر جــهـان بــه کــنـدریـی بــودنـی نـظــام
آن ریـســمـان فــروش کـه از آســمـان ســروشکــردی بــه ریـســمـان اشــاراتــش اعــتــصــام
وان قــفــل گــر کــه بــود کــلـیـد ســرای عــلـمکـردیـد چــو حــلـقــه بــر در فــرمـانـش الـتــزام
یحـیی صـفات بـود چـو یاسـین و خـصـم اوسـتمـن یـنـکــر الـمـهـیـمـن آن یـحــیـی الــعــظــام
خصمش بـه مستی آمد از ابـلیس هم چنان کهیــاجـــوج بـــود نــطـــفـــه آدم بـــه احـــتـــلـــام
گــر نـاقــصــی نـدیـد کــمــالــش عــجــب مـدارکـز مـشــک بــی نـصــیـب بــود مـغــز بــا زکـام
بــودی قــوام شــرع و بــه پــیــری ز مــرگ تــاجبـــا داغ و درد زیــســـت در ایــن دهــر نــاقــوام
آری بـــــه داغ و دردســـــرانــــنــــد نـــــامـــــزدایــنــک پـــلــنــگ در بـــرص و شــیــر در جــذام
خــورشـیـد شـاه انـجــم و هـم خــانـه مـسـیـحمصروع و تـب زده اسـت و سـها ایمن از سـقام
چون خواجـه شد چه نور و چه ظلمت قرین دهرچـون روح شد چه نوش و چه حنظل نصیب کام
بــی مـقــتــدای مـلــت نـه کــلـک و نـه کــتــاببــی شـهـسـوار زابــل نـه رخــش و نـه سـتــام
او ســوره حـــقــایــق و مــن کــمــتـــر آیــتـــشزانــم بـــه نــامــه آیــت حـــق کــرده بـــود نــام
حــرز فــرشــتــگـان چــپ و راســت مـی کــنـماین نـامـه را کـه داشـت ز مـشـک خـتـن خـتـام
این نـامـه بـر سـر دو جـهـان حـجـت مـن اسـتکو نامه نیسـت عـروه وثـقـی اسـت لا انفـصـام
این نـامـه هفـت عـضـو مـرا هفـت هیکـل اسـتکــایـمــن کــنــد ز هــول ســبــاع و شــر هـوام
آیـم بــه حــشـر نـامـه او بــسـتــه بــر جــبــیـنگــــرد مــــن از نـــظــــاره آن نـــامـــه ازدحــــام
تــا وصــف او تــمـیـمـه مـن شــد بــجــنـب مـنتــمــتــام نــاتــمــام ســخــن بـــود بـــو تــمــام
وصـفـش مطـهر اسـت چـو قـرآن کـه خـواندنشبـــر پــاک تــن حــلــال بــود بـــر جــنــب حــرام
بــی او ســخــن نــرانــم وکــی پــرورد ســخــنحـسـان پـس از رسـول و فرزدق پـس از هشام
خــود بـــر دلــم جــراحــت مــرگ رشــیــد بـــوداز مــرگ خــواجــه رفــت جــراحــت ز الــتـــیــام
گـر صــد رشــیـد داشــتــمـی کــردمـی فــداشآن روز کــــامــــدش ز رســــول اجــــل پــــیـــام
گـر زهـر جــان گـزای فـراقـش دلـم بــســوخــتپـــازهــر خـــواهــم از هــمــم ســـیــد هــمــام
اقـضـی الـقـضــاة حــجــت الـاســلـام زیـن دیـنکــاثـــار مــجـــد او چــو ابـــد بـــاد مــســتـــدام
سـیف الـحـق افـضـل ابـن محـمد کـه طـالـعـشدارد خـــلــافــت الــحـــق در مــوضــع ســـهــام
حــق در حـقـش دعـای مـن از صـدق بــشـنـوادمـــن نـــامـــرادی دلـــش از دهــر مـــشـــنــوام
دار الـــســــلـــام اهـــل هـــدی بــــاد صــــدر اوز ایـزد بــر او تــحــیـت و از عــرشــیـان ســلــامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.