ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه نصرة الدین ابوالمظفر اصفهبد کیالواشیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای قـبــلـه جــان کـجــات جــویـمجـانی و بـه جـان هوات جویم
گـز زخـم زنـی سـنـانـت بــوسـمور خـشـم کـنـی رضـا جــویـم
دیـــروز چــــو افــــتــــاب بــــودیامـروز چــو کــیـمـیـات جــویـم
دوشت همه شـب چـو بـدر دیدمامشب همه چو سهات جویم
ای در گــــران بــــهــــاتــــر از روحچـون روح سـبـک لقات جـویم
وی مـاه سـبـک عـنان تـر از عـمرچـون عـمر گـران بـهات جـویم
خــورشـیـدی و بــرنـیـائی از کـوههر صـبـح دم از صـبـات جـویم
تـو زیر زمین شـدی چـو خـورشیدتــا کـی ز بــر سـمـات جـویـم
ای گــمــشــده آهــوی خــتــائیهـم ز آبــخـور خـتــات جــویـم
صـــیــاد قـــضـــا نـــهـــاد دامـــتاز دامــگــه قــضـــات جـــویــم
ای گـــوهـــر یـــادگـــار عـــمـــرمچـونت طـلبـم، کجـات جـویم؟
دریـا کـنـم اشـک و پـس بـه دریـادر هـر صـدفـی جـدات جـویـم
از دیــده نــهــان درون و هــمـــیاز وهـم بــرون چـرات جــویـم؟
در جانی و ز انس و جانت پـرسمنـزدیـکـی و دور جــات جــویـم
خـاقـانیت آشـنای عـشـق اسـتهــم در دل آشــنــات جــویــم
ای صــبــر کـه کـشــتــه فــراقـیدر مــعــرکــه بـــلــات جــویــم
وی دل کـه بـه نیم نـقـطـه مـانیدر دائره عــــنــــات جــــویــــم
وی جــان کــه کــبـــوتــر نــیــازیپـر سـوخـتـه در هـوات جـویـم
وی نــقـــش زیــاد طـــالـــع مـــندر زایــجـــه فـــنــات جـــویــم
چــون نـقــش زیـاد کـس نـبــیـنـدکــی در ورق بــقــات جــویــم
ای مـرکـب عـمـر رفـتـه پــی کـورز آن سوی جهان هبـات جویم
وی بـلبـل جغد گشته وقت استکـز نـوحـه گـری نـوات جــویـم
ای سـینـه کـه دردمـنـدی از غـمهـم زانـوی غــم دوات جــویـم
درد تــو جـراحـتـی اسـت نـاسـوراز زخـم اجــل شـفـات جــویـم
ای تــن کـه بــه چــشـم درد آزیاز جــود تــو تــوتــیـات جــویـم
چـون خـوان کـرم نـمـانـد تــا کـیبــرگـت طـلـبــم، نـوات جـویـم
ای چـرخ شـریف کـش کـه دونـیجـان را دیـت از دهـات جـویـم
وی خـاک عـزیـز خـور بــه خـواریتـن را عـوض از جـفـات جـویـم
ای روز کـــرم فــــرو شــــدی زوداز ظــل عــدم ضــیـات جــویـم
ای مــاه گـــرفـــتـــه نــور دانــشدر عـــقـــه اژدهــات جـــویــم
وی روضـــه بـــوســـتـــان دولــتدر دخــمـه پــادشــات جــویـم
ای تــاج کــیــان، کــیــالــواشــیـردر عــالــم کــبــریــات جــویــم
قـدر تـو لـوا زده اسـت بــر عـرشدر ســایــه آن لــوات جـــویــم
ز آن ســوی فـلـک بــه دیـه وهـممـجـدت نگـرم، سـنـات جـویم
از عــقــل هـمــه هـوات خــواهـموز نـفـس هـمـه ثـنـات جـویـم
رفــتــی کـه وفــا نـکــرد عــمـرتتــا جــان دارم وفــات جــویــم
بــر تــخــتــه صـدق بــودی آحــادزان اول اولــــیــــات جــــویـــم
بـگذشـتـی و صفر جـای تـو یافتاز صـفـر کـجــا صـفـات جـویـم
قــحــط کــرم اســت روزی جـــاناز مــائده ســـخـــات جـــویــم
طفلی است هنر که مادرش مردپــرورودنـش از عـطـات جـویـم
گــرچــه ز مــلــوک عــهـد بــودیدر زمــره اصــفــیــات جـــویــم
امـروز کــه تــشــنـه زیـر خــاکـیفــیـض از کـرم خــدات جــویـم
فردا بـه بـهشـت گشتـه سـیرابدر کـوثــر مـصــطـفـات جــویـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.