ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از روزگار و مردم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بــه درد دلــم کــاشــنــائی نــبــیـنــمهـم از درد، دل را دوایـی نـبــیـنـم
چـو تــب خـال کـو تـب بــرد درد دل رابـه از درد تـسـکـین فـزایی نـبـینم
شــوم هــم در انــده گــریــزم ز انــدهکـز انـده بـه، انـده زدایـی نـبـیـنـم
جهان نیست از هیچ جایی که در ویدل آشــنـا هـیـچ جــایـی نـبــیـنـم
غـلـط گـفـتـم ای مـه کـدام آشـنـایـانکـه هیچ آشـنـا بـی ریایی نـبـینـم
ازیــن آشـــنـــایــان کـــه امـــروز دارمدمـی نـگـذرد تـا جـفـایـی نـبـیـنـم
مـرا دل گـرفـت از چــنـیـن آشــنـایـانبـه جـائی روم کـاشـنـایی نـبـینـم
چـو عـنقـا مـن و کـوه قـافـم قـنـاعـتکه چون قاف شد جز عنایی نبینم
پـــل آبـــگـــون فـــلــک بـــاد رخـــنــهکـه در جـویش آب رضـایی نـبـینـم
در آئیـــنـــه دل خــــیـــال فــــلــــک رابـجـز هاون سـرمـه سـایی نـبـینم
کـــلــیــد تـــوکــل ز دل جـــویــم ایــرابـه از دل، تـوکـل سـرایـی نـبـیـنـم
دری تــنــگ بــیــنــم تــوکــل ســرا راولـیک از درون جـز فـضـایی نـبـینم
بـرون سـرمه ای هسـت بـر هاون اماز سوی درون سرمه سایی نبـینم
تـوکـل سـرا هـسـت چـو نـحـل خـانـهکـه الـا درش تــنـگـنـایـی نـبــیـنـم
منم نحـل و دی مـاه بـخـل آمـد اینجـابــهــار کــرم را بــهـایـی نــبــیـنــم
چـو مـار از نـهـادم چـنـین بـه کـه آخـرامـان بـیـنـم ارچـه نـوایـی نـبـیـنـم
هم از زهـر مـن کـس گـزنـدی نـبـینـدهم از زخم کس هم بـلایی نبـینم
بــدان تــا دلــم مــنــزل فــقــر گــیــردبـه از صـبـر مـنـزل نـمـایی نـبـینـم
بــلــی از پــی چــار مـنـزل گــرفــتــنبـه از فـقـر سـرمـا زدایـی نـبـیـنـم
یـکــی از پــی جــای لـنـگـر گـرفــتــنبـه از سـرب، آهـن ربـایی نـبـیـنـم
بــه صـحــرای عـادی مـزاجــان عـادتچــراغ وفــا را ضــیـایـی نــبــیـنــم
بــه بــازار خــلـقـان فـروشــان هـمـتطــراز کــرم را بــهــایـی نــبــیـنــم
از آن صـف پـیـشـین یمـانـی و طـائیبـه حـی کـرم پـیـشـوایی نـبـیـنـم
وزیــن بـــازپــس مــانــدگــان قــبــائلبـجـز غـمـر عـمـر الـردایی نـبـیـنـم
از آن مــوکــب امــروز مــردی نــیـابــموز آن انجـم اکـنون سـهایی نبـینم
مـحـبــت نـمـی زایـد اکـنـون طـبــایـعکـز ایـن چـار زن مـردزایی نـبـیـنـم
نـه خـاقـانـیـم گـر وفـا جـویـم از کـسچـه جـویم کـه دانم وفـایی نـبـینمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.