ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از جهان و نعت خاتم پیغمبران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
قــحـــط وفـــاســـت در بـــنــه آخـــر الــزمــانهـان ای حــکــیـم پــرده عــزلـت بــســاز هـان
در دم ســپــیـد مـهـره وحــدت بــه گــوش دلخـیـز از سـیـاه خـانـه وحـشـت بــه پــای جـان
هم بـا عـدم پـیاده فـرو کـن بـه هـشـت نـطـعهم بـا قـدم، سـوار بـرون ران بـه هـفـت خـوان
ســودای ایـن ســواد مـکــن بــیـش در دمــاغتــکــلـیـف ایـن کــثــیـف مـنـه بــیـش بــر روان
فـلـسـی شـمـر مـمـالـک ایـن سـبــز بــارگـاهصــفـری شــمـر فــذالـک ایـن تــیـره خــاکـدان
جــیـحــون آفــت اســت بــر آن ابــگــیـنـه پــلکــه پــایـه بــلــاســت بــر آ، غــول دیــده بــان
چــشــم بــهـی مـدار کــه در چــشــم روزگـارآن نـاخـنـه کـه بــود بــدل شـد بـه اسـتـخـوان
تــو غــافــل و ســپــهـر کـشــنـده رقــیـب تــوفــرزانـه خــفــتــه و ســگ دیـوانـه پــاســبــان
دهر سپید دست سیه کاسه ای است صعبمـنـگـر بـه خـوش زبــانـی ایـن تـرش مـیـزبــان
کآن خـوش تـرین نواله کـه از دسـت او خـوریلــوزیـنـه ای اســت خــرده الــمــاس در مـیـان
دل دسـتـگـاه تـوسـت بـه دسـت جـهـان مـدهکـایـن گـنـج خـانـه را نـدهـد کـس بــه ایـرمـان
هـر لـحــظـه هـاتــفـی بــه تــو آواز مـی دهـدکــایـن دامـگــه نـه جــای امـان اســت الـامـان
آواز ایــن خـــطــیــب الــهــی تـــو نــشــنــویکـز جـوش غـفـلت اسـت تـو را گوش دل گـران
اول بـــیــار شـــیــر بـــهـــای عـــروس فـــقـــروانــگـــه بـــبـــر قـــبـــالــه اقـــبـــال رایــگـــان
خـاتـون دار ملـک فـریدونش خـوان کـه نیسـتکــابــیـن ایـن عــروس کــم از گــنــج کــاویــان
تــا بــر در تــو مــرکــب فــقــر اســت ایـمـنـیکـاحــداث را ســوی تــو جــنـیـبــت شـود روان
شـمـشـاد و سـرو را ز تـموز و خـزان چـه بـاککــز گــرم و ســرد لــالـه و گــل را رســد زیـان
از فــقــر ســاز گــل شــکــر عــیـش بــد گـواروز فــاقــه خـــواه مــهــر تـــب جـــان نــاتـــوان
ازین و آن دوا مـطـلـب چـون مـسـیـح هـسـتزیــرا اجـــل گــیــاســت عــقــاقــیــر ایــن و آن
مـــگـــذار شـــاه دل بـــه در مـــات خـــانــه درزیـن در کـه هـســت درد ز عـزلـت فـرونـشــان
خـرسـند شـو بـه مـلـکـت خـرسـندی ازوجـودخـاسـر شـناس خـسـرو و طاغی سـمر طغان
اســکــنــدر و تــنــعــم مــلــک دو روزه عــمــرخــضـر و شــعـار مـفـلـســی و عـمـر جــاودان
بـی طـعـمه و طـمع بـه سـر آور چـو کـرم بـیدچـون کـرم پـیلـه سـر چـه کـنـی در سـر دهان
زنــبـــور خــانــه طــمــع آلــوده شــد مــشــورزنــبـــور وار بـــیــش مــکــن زیــن و آن فــغــان
هم جـنس در عدم طـلب اینجـا مجـوی از آنکنـیـلـوفـر از سـراب نـداده اســت کـس نـشـان
خـودبـاش انیس خـود مطـلب کـس که پـیل راهـم گـوش بــهـتــر از پــر طـاووس پــشــه ران
دانی چـه کن ز ناخـوش و خـوش کـم کن آرزوسـیمرغ وش ز ناکـس و کـس گم کـن آشـیان
خـــود را درم خـــریـــد رضـــای خــــدای کـــندامــن ازیــن خــدای فــروشــان فــرو نــشــان
پــــرواز در هــــوای هــــویـــت کــــن از خــــردبــــر تـــلـــه هـــوا چـــه پـــری از تـــل هـــوان
از لـا رســی بــه صـدر شــهـادت کـه عـقـل رااز لــا و هــوســـت مــرکــب لــاهــوت زیــر ران
لـا ز آن شــد اژدهـای دوســر، تــا فــرو خــوردهـر شــرک و شـک کـه در ره الـا شـود عـیـان
بـــنــمــود صــبـــح صــادق دیــن مــحـــمــدیهـین در ثـنـاش بـاش چـو خـورشـید صـد زبـان
دنـدان هـای تــاج بــقـا شـرع مـصـطـفـاســتعــقــل آفــریـنـش از بــن دنـدان کـنـد ضــمـان
آنـجــا کــه دم گــشــاد ســرافــیـل دعــوتــشجــان بــاز یــافــت پــیـر ســرانــدیـب در زمــان
آنــجـــا کــه کــوفــت دولــت او کــوس لــاالــهآواز قـــد صــــدقــــت بــــرآمـــد ز لـــامـــکـــان
آن شــاهـد لـعــمـرک و شــاگـرد فـاســتــقـممـخــصــوص قـم فـانـذر و مـقـصـود کـن فـکـان
آدم بــــه گـــاهـــواره او بــــود شـــیـــر خـــوارادریس هم بـه مکـتـب او گـشـتـه درس خـوان
در دیـن شــفــای عــلـت عــامـل بــرای حــقزی حـــق شـــفــیــع زلــت آدم پـــی جـــنــان
هـم عـیـب را بــه عــالـم اشــرار پــرده پــوشهــم غــیــب را ز عــالــم اســرار تـــرجـــمــان
او ســـرو جـــویـــبـــار الـــهـــی و نـــفـــس اوچـون سـرو در طـریقـت هـم پـیـر و هـم جـوان
او آفــتــاب عــصــمـت و از شــرم ذو الـجــلـالنــفــکــنــده بــر بــیــان قــلــم ســایــه بــنــان
مـه را دو نـیـمـه کـرده بــه دسـت چـو آفـتــابســایـه نـه بــر زمـیـنـش و از ابــر سـایـه بــان
گــه بـــا چــهــار پـــیــر زبـــان کــرده در دهــنگـه بــا دو طـفـل در دهـن افـکـنـده ریـسـمـان
مــهـر آزمــای مــهـره بــازوش جــان و عــقــلحـلقـه بـه گوش حـلقه گیسـوش انس و جـان
حــبــل الـلـه اسـت مـعـتــکـفـان را دو زلـف اوهـم روز عـیـد و هـم شــب قـدر انـدر او نـهـان
قـدرش مروقـی اسـت بـر این سـقـف لـاجـوردفـرش رفـوگـری اسـت بـر این فـرش بـاسـتـان
بــر بــام ســدره تــا در ادنـی فــکــنـده رخــتروح الــقــدس دلــیــلــش و مــعــراج نــردبـــان
جـبــریـل هـم بــه نـیـم ره از بــیـم سـوخـتــنبــگــذاشــتــه رکــابــش و بــرتــافــتــه عــنـان
جـنت ز شـرم طـلعـت او گـشـتـه خـار بـسـتدوزخ ز گــرد ابــلـق او گــشــتــه گــلــســتــان
خــورشـیـد بــر عـمـامـه او بــر فـشـانـده تــاجبــر جــیـس بــر رداش فــدا کـرده طــیـلـســان
آنـجــا شـده بــه یـکـدم کـز بــهـر بــازگـشــتز آنــجــا هـزار ســال رهـش بــوده تــا جــهـان
هر داسـتـان کـه آن نه ثـنای مـحـمدی اسـتدســتــان کـاهـنـان شـمـر آن را نـه داســتــان
خــواهـی کـه پــنـج نـوبــت الـصــابــریـن زنـیتـــعــلــم کــن ز چـــار خــلــیــفــه طــریــق آن
از صــادقــیــن وفــا طــلــب از قــانــتــیــن ادبوز مـتــقـیـن حــیـا و ز مـســتــغــفـریـن بــیـان
هـمـچـون درخـت گـنـدم بــاش از بـرای فـرضگه راسـت گه خـمیده و جـان بـسـتـه بـر میان
گـه در ســجــود بــاش چــو در مـغـرب آفـتــابگــه در رکــوع بــاش چــو بــر مـرکــز آســمـان
از جـسـم بــهـتــریـن حـرکـاتــی صـلـوة بــیـنوز نـفـس بــهـتــریـن ســکـنـاتــی صــیـام دان
یــارب دل شــکــســـتـــه و دیــن درســـت دهکآنجا که این دو نیست و بالی است بی کران
خـاقـانـی از زمـانـه بــه فـضـل تـو در گـریـخـتاو را امــــان ده از خــــطــــر آخــــر الــــزمــــان
ز آن پــیـشــتــر کـاجــل ز جــهـان وارهـانـدشاز نــنــگ حــبــس خــانـه شــروانــش وارهـان
گـر خــوانـده ای سـعـادت عـقـبــاش رد مـکـنور داده ای مؤنــــت دنــــیــــاش واســــتـــــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.