ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در موعظه و گوشه گیری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هـیـن کــز جــهـان عــلــامـت انـصــاف شــد نـهـانای دل کــرانـه کــن ز مـیـان خــانـه جــهـان
طـــــــاق و رواق ســـــــاز بــــــــه دروازه عـــــــدمبــــاج و دواج نـــه بـــه ســـرا پـــرده امـــان
بــر نــوبــهــار بـــاغ جــهــان اعــتــمــاد نــیــســتکاندک بـقاست آن همه چـون سبـزه جـوان
بـــهــر مـــنــال عـــیــش ز دوران مـــنــال بـــیــشبــهـر مـراد جــســم بــه زنـدان مـدار جــان
کآن بـــاز را کـــه قـــلــه عـــرش اســـت جـــای اودر دود هـنـگ خــاک خـطـا بــاشـد آشـیـان
ایــن خـــاکـــدان دیــو تـــمــاشـــاگـــه دل اســـتطـفـلـی تــو تــا ربــیـع تــو دانـنـد خــاکـدان
بــــا درد دل دوا ز طــــبــــیـــب امــــل مــــجــــویکاندر علاج هسـت تـبـاشـیرش اسـتـخـوان
مـفـریب دل بـه رنگ جـهان کـان نه تـازگـی اسـتگـل گـونـه ای چــگـونـه کــنـد زال را جــوان
آبــی اســت بــد گـوار و ز یـخ بــسـتــه طـاق پــلسـقـفـی اسـت زر نگـار و ز مهتـاب نردبـان
خــــورشــــیــــد از ســــواد دل تـــــو کــــجــــا رودتـا بـر سر تـو چـشمه خـضر است سـایبـان
کـــی بــــاشـــدت نـــجـــات ز صـــفـــرای روزگـــارتــا بــا شـدت حــیـات ز خــضـرای آســمـان
بــس زورقــا کــه بـــر ســر گــردان ایــن مــحــیــطسـر زیر شد که تـر نشد این سـبـز بـادبـان
از اخــتــر و فـلـک چــه بــه کـف داری ای حــکـیـمگر مغ صفت نه ای چـه کنی آتـش و دخـان
مــغ را کــه ســرخ روئی از آتــش دمــیــدن اســتفـرداش نام چـیسـت، سـیه روی آن جـهان
طشـتـی اسـت این سـپـهر و زمین خـایه ای در اوگر علم طشـت و خـایه ندانسـتـه ای بـدان
از حــــادثــــات در صـــف آن صـــوفـــیـــان گـــریـــزکــز بــود غــمـگــنـنـد و ز نـابــود شــادمـان
ز ایــشــان شــنــو دقــیــقــه فــقــر از بــرای آنــکتــصــنـیـف را مـصــنـف بــهـتــر کـنـد بــیـان
جـز فـقـر هرچـه هسـت همـه نقـش فـانی اسـتانـدر نـگـیـن فــقــر طــلـب نـقــش جــاودان
تـــا در دل تـــو هــســت دو قــبـــلــه ز جـــاه و آبفـقـرت هنـوز نـیسـت دو قـلـه بـه امـتـحـان
فـــقـــر ســـیـــاه پـــوش چـــو دنـــدان فـــرو بـــردجــاه ســپــیـد کــار کــنــد خــاک در دهـان
چـــون عــز عــزل هــســـت غــم زور و زر مــخـــورچـون فـر فـقـر هسـت دم مـال و مـل مـران
بـــا تـــاج خــســروی چــه کــنــی از گــیــا کــلــاهبــا سـاز بــاربـد چـه کـنـی پـیـشـه شـبـان
کس نیسـت در جـهان که بـه گوهر ز آدمی اسـتور هسـت گو بـیا شجـره بـر جـهان بـخـوان
هر جا که محرمی است خسی هم حریف اوستآری ز گــوشـــت گــاو بـــود بـــار زعــفــران
بـــا ارزن اســت بــیــضــه کــافــور هــم نــشــیــنبــا فـرج اســتــر اســت زر پــاک هـم قـران
تـا پـخـتـه نیسـت مردم شـیطان و وحـشی اسـتو آندم که پـختـه گردد سلطان انس و جـان
جـو تـا کـه هـسـت خـام غـذای خـر اسـت و بـسچـون پـخـتـه گشت شربـت عیسی ناتـوان
خــــاقـــانـــیـــا ز جــــیـــب تــــجــــرد بــــرآر ســـروز روزگـــار دامــن هــمــت فـــرو فـــشـــان
مــنــشــور فــقــر بـــر ســر دســتــار تــوســت رومنگر بـه تـاج تـاش و بـه طغرای شـه طغان
آن نـکـتــه یـاد کـن کـه در آن قـطــعــه گـفـتــه ای« زیـن بــیـش آب روی نـریـزم بــرای نـان »
امــروز کــدخـــدای بـــراعـــت تـــوئی بـــه شـــرطتــو صــدر دار و ایـن دگــران وقــف آســتــان
اهـــل عــــراق در عــــرق انـــد از حــــدیـــث تــــوشروان بـه نام تـوست شرف وان و خـیروان
شـعرت در این دیار وحـش خـوش تـر اسـت از آنککشـت از میان پـشـک بـرآمد بـه بـوسـتـان
ای پـــــای بـــــســــت مــــادر و امــــانــــده پــــدربــــرابــــوالــــدیـــه تــــو را دیـــده دودمـــان
همـچـون زمـین ز مـن چـه نشـینی ز جـای جـنـبهـل تـا شـود خـراب جـهـانـی بـه یک زمـان
چـــون کــوزه فــقــاعــی ز افــســـردگــان عــصـــردر سینه جوش حسرت و در حلق ریسمان
قــومـی مـطــوقــنـد بــه مـعــنـی چــو حــرف قـوممولع بـه نقـش سـیم و مزور چـو قـلب کـان
چــون گـربــه پــر خـیـانـت و چـون مـوش نـقـب زنچـون عنکبـوت جـوله و چون خرمگس عوان
دیـــن ور نـــه و ریـــاســــت کـــرده بــــه دیـــنـــورکـیـش مـغـان و دعـوت خـورده بــه دامـغـان
سـرشـان بـبـر بـه خـلق چـو شـکر چـو مصـطـفـیکـافـکـنـد زیـر پــای ابــوجــهـل طـیـلـســان
یــارب دل شــکــســتـــه خــاقــانــی آن تـــوســتدرد دلــش بــه فــیـض الـهـی فــرو نـشــان
ایـــنــــجــــا اگــــر قــــبــــول نــــدارد از آن و ایـــنآنـجــاش کـن قـبــول عـلـی رغـم ایـن و آنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.