ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در موعظه و تجرید و تخلص به مرگ عموی خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
سنت عشاق چـیست؟ بـرگ عدم سـاخـتـنگـوهـر دل را ز تــف مـجــمـر غـم سـاخـتــن
بـدرقه چون عشق گشت از پـس پس تاختنتـفرقه چون جـمع گشت بـا کم کم ساختـن
گـــرچـــه نـــوای جـــهـــان خـــارج پـــرده رودچون تو در این مجلسی با همه دم ساختن
پــیــش ســریــر ســران آب ده دســت بــاشتـات مسـلـم بـود پـشـت بـه خـم سـاخـتـن
نـزد فــســرده دلـان قــاعــده کـردن چــو ابــربــا دل آتــش فـشـان چـهـره دژم سـاخـتــن
نــتـــوان در خـــط دهــر خـــط وفــا یــافــتـــننـتـوان بـر نـقـش آب نـقـش قـلـم سـاخـتـن
عـمر نه و لاف عیش سـرد بـود همچـو صـبـحاز پـی یک روزه ملک چـتـر و عـلم سـاخـتـن
تــا کـی در چـشـم عـقـل خـار مـغـیـلـان زدنتــا کـی در راه نـفــس بــاغ ارم ســاخــتــن
رخــش بــه هــرای زر بـــردن در پــیــش دیــوپـس خـر افکنده سـم مرکب جـم سـاخـتـن
دل از امــل دور کــن زآنــکــه نــه نـیـکــو بــودمصـحـف و افـسـانه را جـلـد بـهم سـاخـتـن
بـر در شـبـهـت مـدار عـقـل کـه نـاخـوش بـودبــر سـر زنـد مـغـان بــسـم رقـم سـاخـتــن
چــنــد رصــد گــاه دیــو بـــر ره دل داشــتـــنچـنـد قـدمـگـاه پــیـل بــیـت حـرم سـاخـتـن
بـر سـر خـوان جـهـان چـنـد چـو بـربـط مـقـیمسـینه و دل را ز آز جـملـه شـکـم سـاخـتـن
چـنـد چـو مـار از نـهـاد بــا دو زبــان زیـسـتـنچـند چـو ماهی بـه شکل گنج درم ساختـن
زر چـه بـود جـز صـنم پـس نـپـسـنـدد خـدایدل که نظر گاه اوست جـای صنم سـاخـتـن
هین کـه در دل شـکـسـت زلـزلـه نـفـخ صـورگوش خرد شرط نیست جـذر اصم ساخـتـن
زیـن دم مــعــجــز نـمــای مــگــذر خــاقــانـیـاکــز دم ایـن دم تــوان زاد عــدم ســاخــتــن
گـرچــه ز روی قــضــا بــر تــو ســتــم هـا رودجـز بـه رضا روی نیست دفع ستـم ساختـن
یوسـف دلـها تـوئی کـایت تـوسـت از سـخـنپـیـش گـرسـنـه دلـان خـوان کـرم سـاخـتـن
چـون بـه شـماخـی تـو را کرده قضا شـهربـندنام شـمـاخـی تـوان مـصـر عـجـم سـاخـتـن
عم ز جهان عبره کرد عبرت تو این بس استنـتـوان بــا مـرگ عـم بــرگ نـعـم سـاخـتــن
چــون تــو طـریـق نـجــات از دم عـم یـافـتــیشـرط بـود قـبـلـه گـاه مـرقـد عـم سـاخـتـن
چـون بـه در مـصـطـفـی نـایب حـسـان تـوئیفــرض بــود نـعــت او حــرز امـم ســاخــتــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.