ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت و عزلت و تخلص به نعت پیامبر بزرگوار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ضــمـان دار ســلـامـت شــد دل مـنکه دار الملک عـزلت سـاخـت مسـکـن
امل چون صبـح کاذب گشت کم عمرچـو صـبـح صـادقـم دل گـشـت روشـن
بـه وحـدت رستـم از غرقاب وحـشتبـه رسـتـم رسـتـه گشت از چـاه بـیژن
شـدسـتــم ز انـده گـیـتــی مـسـلـمچــو گـشــتــم ز انـده عــزلـت مـمـکـن
نـشــایـد بــردن انـده جــز بــه انـدوهنــشــایـد کــوفــت آهـن جــز بــه آهـن
دلــم آبـــســتــن خــرســنــدی آمــداگــر شــد مــادر گــیــتـــی ســـتـــرون
چـو حـرص آسود چـه روزه چـه روزیچـــو دیــده رفــت چــه روز و چــه روزن
از آتــش طــعـمـه خــواهـم داد دل راچـو دل خـرسند شد گو خـاک خور تـن
بـبـین هـر شـام گـاهـی نـسـر طـائربــه خــوان هـمــتــم مــرغ مــســمــن
سـلـیـمـان وار مـهـر حـسـبــی الـلـهمــرا بـــر خـــاتـــم دل شـــد مــبـــیــن
نـه بـا یـاران کـمـر بـنـدم چـو غـنـچـهنه بر خصمان سنان سازم چو سوسن
نـخــواهـم چــارطــاق خــیـمــه دهـروگــر ســـازد طـــنــابـــم طــوق گــردن
مرا یک گـوش ماهی بـس بـود جـایدهــان مــار چــون ســازم نــشــیـمــن
جهان انبـاشت گوش من به سیماببــدان تــا نــشــنــوم نــیـرنــگ ایـن زن
مـرا دل چــون تــنـور آتــشـیـن شــداز آن طــوفــان هـمـی بــارم بــه دامـن
در این پیروزه طشت از خون چشممهـمــه آفــاق شــد بــیـجــاده مــعــدن
اگر نه سرنگونسارستـی این طشتلـــبــــالـــب بـــودی از خـــون دل مـــن
مـن انـدر رنـج و دونـان بـر سـر گـنـجمگـس در گـلشـن و عـنقـا بـه گـلـخـن
عـجـب تـرسـانم از هر ماده طـبـعـیاگــرچــه مـبــدع فــحــلــم در ایـن فــن
لــگــامــم بــر دهــان افــکــنــد ایــامکـه چــون ایـام بــودم تــنـد و تــوســن
زبــان مـار مـن یـعــنـی ســر کــلــککــزو شــد مـهـره حــکــمــت مــعــیـن
کشـد چـون مور بـر کـژدم دلان خـیلکـه خـیـل مـور، کـژدم راسـت دشـمـن
نـبــیـنـی جــز مـرا نـظـمـی مـحـقـقنــیــابــی جــز مــرا نــثــری مــبــرهــن
نــیــازد جـــز درخــت هــنــد کــافــورنــیــریــزد جـــز درخـــت مــصــر روغــن
نـه نـظـم مـن بــه بــیـت کـس مـزورنــه عــقــد مــن بـــه در کــس مــزیــن
نـه پـیـش مـن دواوین اسـت و دفـتـرنـه عـیسـی را عـقـاقـیر اسـت و هاون
ضـــمــیــر مـــن امــیــر آب حـــیــوانزبــــان مــــن شــــبــــان واد ایـــمــــن
کـــبـــوتـــر خـــانـــه روحـــانـــیــان رانــقـــط هــای ســـر کـــلــک مــن ارزن
سـفـال نـو شـود گـردون چـو بــاشـدعــــروس خـــــاطـــــرم را وقــــت زادن
بــرای قــحــط ســال اهـل مــعــنـیهـمـی بــارم ز خــاطـر ســلـوی و مـن
اگــر نـاهـیـد در عــشــرتــگــه چــرخســرایـد شــعــر مــن بــر ســاز ارغــن
بـبـخشد مشتـری دستـار و مصحـفدهـد مـریـخ حــالــی تــیـغ و جــوشــن
ازیـن نـورنـد غــافــل چــنـد اعــمــیبــر ایـن نـطــقــنـد مـنـکـر چــنـد الـکـن
ازیـن مـشــتــی ســمـاعـیـلـی ایـاموزایــن جــوقــی ســرابـــیــلــی بـــرزن
هـمـه قـلـب وجــود و شــولـه عـصـرنـــعـــایــم وار آتـــش خـــوار و ریــمـــن
هـمـه چـون دیـگ بــی سـر زاده اولکـنـون ســر یـافـتــه یـعــنـی نـهـنـبــن
چون موسیجـه همه سر بـر هواکشچـو دمـسـیجـه هـمـه دم بـر زمـین زن
هـمـه بـی مـغـز و از بـن یـافـتـه قـدرکـه از ســوراخ قـیـمـت یـافــت ســوزن
عــمــود رخــش را ســازنــد قــبــلــهنـهـنـد آنـگــاه تــهـمــت بــر تــهـمـتــن
حــدیـث کـوفـیـان تــلـقـیـن گـرفــتــهبـه اسـنـاد و بــقـال و قـیـل و عـن عـن
لـقـبـشـان در مـصـادر کـرده مفـعـولدو اســتـــاد ایــن ز تــبـــریــز آن ز زوزن
فـرنـجـک وارشـان بــگـرفـتــه آن دیـوکه سـریانی اسـت نامش خـرخـجـیون
نـدانـد طـبــع ایـن حــاشــا ز حــاشـانــدانــد فــهــم آن بــهـمــن ز بــهـمــن
یــکــایــک مــیـوه دزد بــاغ طــبــعــمولـیـک از شــاخ بــخــتــم مـیـوه افـکـن
مرا در پـارسـی فـحـشـی کـه گـویندبـه تـرکی چرخشان گوید که سن سن
چــو مـن لـاحــول کـردم طــاعـنـان رابــه گــرد مـن کــجــا یـارنـد گــشــتــن
نـه مـن دنـبـالـشـان دارم بـه پـاسـخنـه جـنـگ حـیـز جـویـد گـیـو و بــهـمـن
ز تــــف آه مـــن آن دیـــد خــــواهـــدکــه از آتــش نــبــیـنــد هـیـچ خــرمــن
کـه بــا فـیـل آن کـنـد طـیـر ابــابــیـلکـه نـکـنـد هـیـچ غـضــبــان و فـلـاخــن
تــب ربــع آمـد ایـشــان را کـه نـامـمبـه گـرد ربـع مـسـکـون یافـت مسـکـن
عـجــب نـه گـر شـب مـیـلـاد احــمـدنــگــون ســار آمــد اصــنــام بــرهـمــن
تــوئی خــاقـانـیـا ســیـمـرغ اشــعـاربـر این کـرکـس شـعـاران بـال بـشـکـن
دهـــان ابـــلـــهـــان دارنـــد، بـــر دوزبــــروت روبــــهـــان دارنـــد، بــــرکــــن
بـــرای آنـــکـــه خـــرازان گـــه خـــرزکـــنـــنـــد از ســـبـــلـــت روبـــاه درزن
چـو شـیـر از بــهـر صـیـد گـاو سـارانلــعـــاب طـــبـــع گــرداگــرد مــی تـــن
وفــا انــدک طــلــب زیــن دیـو مــردمجـفـا بـسـیار کـش زین سـبـز گـلشـن
بــه درگــاه رســول الــلــه بــنـه بــارکــه درگــاه رســـول اعـــلــا و اعـــلــن
مـراد کـاف و نـون طــاهـا و یـاســیـنکه عین رحـمت اسـت از فضـل ذوالمن
بـه دسـتـش داده هفت ایوان اخـضـرکـــلــیــد هــشـــت شـــادروان ادکـــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.