ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت و عزلت و حبس و تخلص به نعت پیغمبر اکرم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صــبــح دم چــون کــلــه بــنــدد آه دود آســای مــنچون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من
مجـلس غم سـاخـتـه است و من چـو بـید سوخـتـهتــا بــه مـن راوق کــنـد مـژگــان مـی پــالــای مـن
رنـگ و بــازیـچــه اســت کــار گــنــبــد نــارنـگ رنـگچــنـد جــوشــم کـز بــروتــم نـگـذرد صــفـرای مـن
تــیــر بـــاران ســحــر دارم ســپــر چــون نــفــکــنــدایـن کـهـن گـرگ خــشـن بــارانـی از غـوغـای مـن
این خماهن گون که چـون ریم آهنم پـالود و سوختشــد ســکــاهـن پــوشــش از دود دل دروای مــن
مــار دیـدی در گــیـا پــیـچــان؟ کــنـون در غــار غــممـار بــیـن پــیـچــیـده بــر ســاق گـیـا آســای مـن
اژدهـا بــیـن حــلـقـه گـشــتــه خــفـتــه زیـر دامـنـمز آن نـجــنـبــم تــرســم آگــه گــردد اژدرهـای مـن
تـا نـتـرسـنـد این دو طـفـل هنـدو انـدر مـهد چـشـمزیـر دامـن پــوشــم اژدرهـای جــان فــرســای مـن
دســت آهـنــگــر مــرا در مــا ضــحــاکــی کــشــیـدگــنــج افــریـدون چــه ســود انـدر دل دانــای مــن
آتـشـیـن آب از خـوی خـونـیـن بــرانـم تــا بــه کـعـبکـاسـیا سـنگـی اسـت بـر پـای زمـین پـیمـان مـن
جــیـب مـن بــر صـدره خـارا عـتــابــی شـد ز اشـککـــوه خـــارا زیـــر عـــطـــف دامـــن خـــارای مـــن
روی خــاک آلــود مـن چــون کــاه بــر دیـوار حــبــساز رخــم کــهـگــل کــنـد اشــک زمـیـن انـدای مـن
چــون کـنـار شــمـع بــیـنـی ســاق مـن دنـدانـه دارســاق مـن خــائیـد گـوئی بــنـد دنـدان خــای مـن
قــطــب وارم بــر ســر یـک نـقــطــه دارد چــار مـیـخایـن دو مــریـخ ذنـب فــعــل زحــل ســیـمــای مـن
تـا که لرزان سـاق من بـر آهنین کـرسـی نشـسـتمــی بـــلــرزد ســاق عــرض از آه صــور آوای مــن
بــوســه خــواهــم داد ویــحــک بــنــد پــنــدآمــوز رالــاجــرم زیـن بــنــدچــنــبــروار شــد بــالــای مــن
در سـیه کاری چـو شـب روی سـپـید آرم چـو صـبـحپـس سـپـید آید سـیه خـانـه بـه شـب مـاوای مـن
پـــشـــت بـــر دیــوار زنــدان، روی بـــر بـــام فــلــکچـون فـلـک شـد پـرشـکـوفـه نـرگـس بـیـنـای مـن
مـحــنـت و مـن روی در روی آمـده چــون جــوز مـغـزفـندق آسـا بـسـتـه روزن سـقـف مـحـنت زای من
غـــصـــه هــر روز و یــارب یــارب هــر نـــیــم شـــبتــا چــه خـواهـد کـرد یـارب یـارب شـب هـای مـن
هسـت چـون صـبـح آشـکـارا کاین صـبـاحـی چـند رابـیـم صـبـح رسـتـخـیـز اسـت از شـب یـلـدای مـن
مـنجـنیق صـد حـصـار اسـت آه من غـافـل چـراسـتشـمـع سـان زین منجـنیق از صـدمـت نکـبـای من
روزه کـردم نذر چـون مـریم کـه هم مریم صـفـاسـتخــاطــر روح الـقـدس پــیـونـد عــیـســی زای مـن
نــیــســت بــر مــن روزه در بــیــمــاری دل زان مــراروزه بــاطــل مــی کــنـد اشــک دهـان آلــای مــن
اشـک چــشـمـم در دهـان افـتــد گـه افـطـار از آنـکجـــز کــه آب گــرم چــیــزی نــگــذرد از نــای مــن
پــای مــن گــوئی بـــه درد کــج روی مــاخــوذ بـــودپــای را ایــن دردســر بـــود از ســر ســودای مــن
ز آنـــکـــه داغ آهــنـــیــن آخـــر دوای دردهـــاســـتز آتــشــیـن آه مــن آهـن داغ شــد بــر پــای مــن
نـی کـه یـک آه مـرا هـم صـد مـوکـل بـر سـر اسـتورنـه چـرخـسـتـی مـشـبـک ز آه پـهلـو سـای مـن
روی دیـلــم دیــدم از غــم مــوی زوبــیـن شــد مــراهمچـو موی دیلم اندر هم شـکـسـت اعـضـای من
چون ربابم کاسه خشک است و خزینه خالی استپــس طــنـابــم در گـلـو افــکـنـده انـد اعــدای مـن
ای عـفـی الـلـه خـواجـگـانی کـز سـر صـفـرای جـاهخــوانـده انـد امــروز انـار الــلــه بــر خــضــرای مـن
هـر زنـی هـنـدو کـه او را دانـه بــر دســت افــکــنـمدانــه زن پــیــدا نــبــیــنــد خــرمــن ســودای مــن
چــون زر و گـل بــه دسـت الـا کـه خــار پــای عـقـلصـیـد خـاری کـی شـود عـقـل سـخـن پـیرای مـن
زر دو حــرف افــتــاد و بــاهـم هـر دو را پــیـونــد نـیپــس کــجــا پــیـونـد ســازد بــا دل یـکــتــای مــن
سـامـری سـیـرم نـه مـوسـی سـیرت ار تـا زنـده امدر ســم گــوســـالــه آلــایــد یــد بـــیــضــای مــن
در تــمــوزم بـــرگ بــیــدی نــه ولــبــی از روی قــدربــاد زن شــد شــاخ طــوبــی از پــی گـرمـای مـن
بــرگ خــرمـایـم کــه از مـن بــاد زن ســازنـد خــلـقبــاد ســردم در لـب اســت و ریـز ریـز اجــزای مـن
نـافـه مـشــکـم کـه گـر بــنـدم کـنـی در صـدحــصـارسـوی جــان پــرواز جـویـد طـیـب جـان افـزای مـن
نـافـه را کـیمـخـت رنگـین سـرزنش ها کـرد و گـفـتنــیــک بــدرنــگــی، نــداری صــورت زیــبـــای مــن
نافـه گـفـتـش یافـه کـم گـو کـایت مـعـنی مـراسـتو ایــنــک ایـنــک حــجــت گــویــا دم بــویــای مــن
آیـنـه رنـگـی کـه پــیـدای تــو از پــنـهـان بــه اســتکـیـمـیـا فـعــلـم کـه پــنـهـانـم بــه از پــیـدای مـن
کــعــبــه وارم مــقــتــدای ســبـــز پــوشــان فــلــککـــز وطـــای عـــیــســـی آیــد شـــقـــه دیــبـــای
در مــمــزج بـــاشـــم و مــمــزوج کــوثـــر خـــاطــرمدر مـعــرج غــلــطــم و مـعــراج رضــوان جــای مـن
چـون گل رعـناسـت شـخـصـم کـز پـی کـشـتـن زیددر شــهـیـدی شــاهــدی دارد گــل رعــنــای مــن
چــنــد بــیــغــاره کــه در بــیــغــولــه عــاری شــدیای پــی غــولـان گـرفــتــه دوری از صــحــرای مـن
آبـــنــوســـم در بـــن دریــا نــشـــیــنــم بـــا صــدفخـس نـیـم تـا بـر سـر آیـم کـف بـود هـمـتـای مـن
جـان فـشـانـم، عـقـل پـاشـم، فـیض رانـم، دل دهمطـبـع عـالـم کـیسـت تـا گـردد عـمـل فـرمـای مـن
عــلـوی و روحــانـی و غــیـبــی و قــدســی زاده امکـی بـود دربـنـد اسـتـطـقـسـات اسـتـقـصـای مـن
دایـه مـن عـقـل و زقـه شــرع و مـهـد انـصــاف بــودآخــشــیــجـــان امــهــات و عــلــویــان آبـــای مــن
چـو دو پـسـتـان طـبــیـعـت را بــه صـبــر آلـود عـقـلدر دبـــســـتـــان طــریــقــت شــد دل والــای مــن
وز دگــر ســو چــون خــلــیــل الــلــه دروگــر زاده امبــود خــواهـر گـیـر عـیـســی مـادر تــرســای مـن
چــشـمـه صـلـب پــدر چــون شــد بــه کـاریـز رحــمزان مـبـارک چـشـمـه زاد این گـوهـرین دریـای مـن
پــرده فــقــرم مـشــیـمـه دســت لـطــفــم قــابــلـهخــاک شــروان مـولـد و دار الــادب مـنـشــای مـن
ز ابــتــدا سـر مـامـک غـفـلـت نـبــازیـدم چــو طـفـلزانـکــه هـم مــامـک رقــیـبــم و هـم مــامـای مـن
بــخــتــی مـسـتــم نـخـورده پــخـتــه و خــام شـمـاکـز شـمـا خـامـان نه اکـنون اسـت اسـتـغـنای من
حـیـض بــر حـور و جـنـابــت بــر مـلـایـک بــسـتـه امگــر ز خـــون دخـــتـــران رز بـــود صــهــبـــای مــن
ور خـورم مـی هـم مـرا شـایـد کـه از دهـقـان خــلـددی رســیـد از دســت امــروز اجــری فــردای مــن
در بــهـشـتــم مـی خـورم طـلـق حـلـال ایـراکـه روحخــاک مـی شـد تــا پــذیـرد جــرعـه حــمـرای مـن
بـوسـه بــر سـنـگ سـیـاه و مـصـحـف روشـن دهـمگـرچـه چـون کـوثـر همه تـن لـب شـود اجـزای من
مـالـک الـمـلـک سـخــن خــاقـانـیـم کـز گـنـج نـطـقدخــل صــد خــاقــان بــود یـک نـکـتــه غــرای مـن
دسـت مـن جـوزا و کـلـکـم حـوت و مـعـنی سـنبـلـهســنـبــلـه زایـد ز حــوت از جــنـبــش جــوزای مـن
گرچـه از زن سیرتـان کارم چـو خنثـی مشکل استحـامـلـه اسـت از جــان مـردان خـاطـر عـذرای مـن
گر بـه هفـت اقـلیم کـس دانم کـه گوید زین دو بـیتکــافــرم دار الــقــمــامـه مـســجــد اقــصــای مـن
از مــصــاف بــولــهـب فــعــلــان نـپــیـچــانـم عــنـانچـون رکـاب مـصـطـفـی شـد مـلـجـا و منجـای من
قـاسـم رحـمت ابـوالـقـاسـم رسـول الله کـه هسـتدر ولــای او خــدیــو عــقــل و جــان مــولــای مــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.